LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ

 

1996 m. rugsėjo 12 d. Nr. 57

Vilnius

 

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1995, Nr. 53-1304) 19 straipsniu, tvirtinu Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius pagal priedą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. 13 (Žin., 1996, Nr. 12-328).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 1996 m. spalio 1 dienos.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                             ALBERTAS VALYS


SUDERINTA                                                   PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos                                       Lietuvos Respublikos

finansų ministras                                               teisingumo ministro

1996 m. rugsėjo 12 d.

A. Križinauskas                                    įsakymu Nr. 57

 

1996 09 11

 

NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIAI

 

1.         Už gyvenamųjų namų, butų, vasarnamių, sodo

namelių ir kitų pastatų bei statinių, privačios žemės

perleidimo sutarčių patvirtinimą:

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams 50 Lt         50 Lt

– broliams, seserims 100 Lt                                                 100 Lt

– kitiems juridiniams fiziniams asmenims                           nuo parduodamo turto vertės:

iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne

mažiau kaip 50 Lt;

nuo 30001 Lt iki 100000 Lt – 300 Lt

plius 0,7 procento nuo sumos,

viršijančios 30000 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 790

Lt plius 0,5 procento nuo sumos,

viršijančios 100000 Lt;

daugiau kaip 200000 Lt – 1290 Lt

plius 0,3 procento nuo sumos,

viršijančios 200000 Lt;

mainų atveju – nuo didesnio

mainomo objekto vertės

2.         Už pirkimo-pardavimo sutarčių patvirtinimą,                      25 Lt

pirkėjui gavus kreditą iš bendrojo paramos

gyvenamiesiems namams, butams pirkti fondo arba

savivaldybių paramos gyvenamiesiems namams,

butams pirkti fondo pagal Lietuvos Respublikos

gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis

įstatymą                                                                          

3.         Už savivaldybės ir valstybės įmonių, organizacijų              25 Lt

gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutarčių

patvirtinimą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų

apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą

4.         Už transporto priemonių perleidimo sutarčių

patvirtinimą:                                                                    

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               30 Lt

– broliams, seserims                                                         50 Lt

– kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims                    0,7 procento nuo turto vertės, bet ne

                                                                                         mažiau kaip 70 Lt

5.         Už pinigų dovanojimo sutarčių patvirtinimą:                  

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               30 Lt

– broliams, seserims                                                         50 Lt

– kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims                     1 procentas nuo sutartyje nurodytos

                                                                                          sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt

6.         Už žemės ūkio bendrovių pajaus perleidimo sutarčių      15 Lt

patvirtinimą                                                                     

7.         Už kito turto perleidimo sutarčių patvirtinimą:               

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               30 Lt

– broliams, seserims                                                         50 Lt

– kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims                    0,5 procento nuo turto vertės, bet ne

                                                                                         mažiau kaip 50 Lt

8.         Už turto pasidalijimo sutarčių patvirtinimą                      0,5 procento nuo turto vertės, bet ne

                                                                                                     mažiau kaip 100 Lt

9.         Už nuomos sutarčių patvirtinimą                                     0,3 procento nuo sutartyje nurodytos

                                                                                                     nuomos mokesčio sumos

                                                                                                     (skaičiuojant už visą nuomos

                                                                                                     terminą, bet ne didesnį kaip 25

                                                                                                     metai), bet ne mažiau kaip 50 Lt

10.       Už panaudos sutarčių patvirtinimą:                                

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               20 Lt

– kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims                    100 Lt

11.       Už pavedimo sutarčių patvirtinimą:                                

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               20 Lt

– kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims                    50 Lt

12.       Už susitarimų dėl rankpinigių patvirtinimą                      50 Lt

13.       Už paskolos sutarčių, išskyrus nurodytas 14 punkte,       nuo sutartyje nurodytos paskolos

patvirtinimą                                                                      sumos: iki 50000 Lt – 0,5 procento;

nuo 50001 Lt iki 100000 Lt – 250 Lt

plius 0,3 procento nuo sumos,

viršijančios 50000 Lt;

daugiau kaip 100000 Lt – 400 Lt

plius 0,1 procento nuo sumos,

viršijančios 100000 Lt

14.       Už paskolos, teikiant kreditus iš bendrojo paramos         15 Lt

gyvenamiesiems namams, butams statyti ar pirkti

fondo arba savivaldybių paramos gyvenamiesiems

namams, butams statyti arba pirkti fondo, sutarčių

patvirtinimą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų

apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą       

15.       Už turto įkeitimo sutarčių, kai įkeitimu                            nuo įkeičiamo turto vertės: iki 50000

užtikrinamas lengvatinio kredito grąžinimas,                   Lt – 50 Lt;

patvirtinimą                                                                       daugiau kaip 50000 Lt – 100 Lt

16.       Už kitų turto įkeitimo sutarčių patvirtinimą                     nuo įkeičiamo turto vertės: iki 30000

                                                                                                      Lt – 50 Lt;

nuo 30001 Lt iki 70000 Lt – 100 Lt;

nuo 70001 Lt iki 100000 Lt – 150 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 200

Lt;

daugiau kaip 200000 Lt – 300 Lt

17.       Už reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo                50 Lt

sutarčių (išskyrus 18 punkte nurodytas sutartis)

patvirtinimą                                                                    

18.       Už reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo,               15 Lt

teikiant lengvatinius kreditus iš bendrojo paramos

gyvenamiesiems namams, butams statyti fondo arba

savivaldybių paramos gyvenamiesiems namams,

butams statyti, sutarčių patvirtinimą pagal Lietuvos

Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymą                             

19.       Už sutarčių perleisti teisę į išlikusio nekilnojamojo          15 Lt

turto nuosavybės teisės atstatymą patvirtinimą              

20.       Už išankstinių sutikimų išsinuomoti žemės ūkio              5 Lt

paskirties žemės sklypą patvirtinimą                               

21.       Už kitų neįkainotinų sandorių patvirtinimą                     50 Lt

22.       Už susitarimų dėl sutarčių papildymo ar pakeitimo         30 Lt

23.       Už įgaliojimų patvirtinimą:                                             

24.1.    už įgaliojimų visą turtą valdyti, naudoti ir juo

disponuoti patvirtinimą:                                                  

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               15 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                    40 Lt

24.2.    už įgaliojimų konkretų turtą valdyti, naudoti,

disponuoti patvirtinimą:                                                  

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               10 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                    25 Lt

24.3.    už kitų įgaliojimų patvirtinimą                                         10 Lt

25.       Už testamentų patvirtinimą                                              20-30 Lt

26.       Už paveldėjimo teisės liudijimų išdavimą:                      

– į neterminuotą piniginį indėlį                                        5 Lt

– į pajų žemės ūkio bendrovėje                                        20 Lt

– į turtą užsienyje                                                             100 Lt

– į kitą turtą:                                                                   

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams               50 Lt

– broliams, seserims                                                         70 Lt

– kitiems įpėdiniams                                                         0,5 procento nuo paveldimo turto

                                                                                          vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt

27.       Už nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto      20 Lt

liudijimų išdavimą                                                          

28.       Už atliktą darbą paveldimam turtui apsaugoti                 100 Lt

29.       Už jūrinio protesto priėmimą                                           250 Lt

30.       Už vykdomųjų įrašų padarymą                                        0,5 procento nuo išieškomos sumos,

                                                                                                     bet ne mažiau kaip 20 Lt

31.       Už vekselių ir čekių protestavimą                                    50 Lt

32.       Už pinigų ir vertybinių popierių priėmimą į depozitą       iki 1000 Lt – 10 Lt;

nuo 1001 Lt iki 5000 Lt-20 Lt;

nuo 5001 Lt iki 10000 Lt-30Lt;

daugiau kaip 10000 Lt – 50 Lt

33.       Už dingusių ar pamestų notariškai patvirtintų arba         30 Lt

išduotų dokumentų dublikatų išdavimą iš notaro

archyvo

34.       Už dokumentų nuorašų ir kopijų, išrašų (už puslapį)       2 Lt

tikrumo paliudijimą                                                        

35.       Už dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą  10 Lt

tikrumo paliudijimą (už puslapį)                                    

36.       Už parašų dokumentuose (už kiekvieno dokumento)       2 Lt

tikrumo paliudijimą                                                        

37.       Už vienų juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų             20 Lt

perdavimą kitiems                                                          

38.       Už kitų notarinių veiksmų atlikimą (išskyrus                  5–10 Lt

nurodytuosius 1-37 punktuose)                                     

39.       Už konsultacijų suteikimą, priklausomai nuo jų             5–50 Lt

sudėtingumo                                                                   

40.       Už dokumentų perrašymą ir kopijavimą (vieną              0,5–1 Lt

puslapį)                                                                           

41.       Už žinių ir dokumentų, šalims prašant, išreikalavimą     5 Lt

iš įstaigų ir organizacijų (už dokumentą)                       

 

PASTABOS:

1. Notaro atlyginimą už sutarčių patvirtinimą sumoka šalių susitarimu nurodyti sutarties dalyviai.

2. Nuo atlyginimo sumokėjimo atleidžiamos valstybinės mokesčių inspekcijos, studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmenys, dovanojantys ar kitaip perduodantys turtą labdaros ir paramos gavėjams, įgaliotojai, duodantys įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, labdaros organizacijų ir labdaros fondų steigimo sutarčių dalyviai.

3. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos piliečius nuo atlyginimo sumokėjimo notaras gali atleisti, atsižvelgdamas į jų materialinę padėtį ir apie tai pažymėdamas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

4. Už notaro darbą ne biuro patalpose pagal juridinių ar fizinių asmenų iškvietimą imamas dvigubas atlyginimas. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai.

5. Tvirtinant paskolos su įkeitimu sutartį, kai į paskolos sutartį įtraukiami atskiri punktai dėl įkeitimo, notaro atlyginimas imamas kaip už paskolos sutarties patvirtinimą, bet ne mažiau kaip 50 Lt.

6. Į notaro imamą atlyginimą už sandorio patvirtinimą įeina taip pat atlyginimas už teisinę konsultaciją bei sandorio projekto parengimą ir kitas, susijusias su sandorio patvirtinimu, paslaugas.

7. Už dokumentų, kuriuos būtina prijungti prie notaro tvirtinamo dokumento, perrašymą ir kopijavimą notaro atlyginimas neimamas.

8. Už išrašų iš notarinio registro išdavimą notaro atlyginimas neimamas.

9. Imant proporcinį mokestį, atlyginimo suma suapvalinama iki dešimties centų: 5 centų suma atmetama, o 5–9 centų suma laikoma dešimčia centų.

10. Išduodant paveldėjimo teisės liudijimus kitiems įpėdiniams, atlyginimas apskaičiuojamas nuo paveldimo turto vertės liudijimo išdavimo dieną.

11. Tais atvejais, kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas į neterminuotą piniginį indėlį, pajų žemės ūkio bendrovėje ir į kitą turtą, notaro atlyginimas imamas: už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą sutuoktiniams, tėvams, vaikaičiams – 50 Lt; broliams, seserims – 70 Lt; kitiems įpėdiniams – 0,5 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt.

12. Tais atvejais, kai paveldėjimo teisės liudijime nurodomi keli įpėdiniai, notaro atlyginimas imamas už vieną paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, o tais atvejais, kai kiekvienam įpėdiniui išduodamas atskiras paveldėjimo teisės liudijimas, – už kiekvieno paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą.

13. Notarai, atlikdami notarinius veiksmus, privalo kontroliuoti, kad būtų sumokėtas į biudžetą įstatymų nustatytas valstybinis mokestis (pagal Butų privatizavimo įstatymą už sutarčių patvirtinimą – 1 ir 0,5 procento perkamo namo, buto vertės).

14. Iki bus įdiegta Lietuvos Respublikoje turto vertės nustatymo sistema, parduodamo nekilnojamojo turto vertė nustatoma pagal šalių susitarimu nustatytą kainą, kitais atvejais (dovanojimo, mainų, perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos, įkeitimo, turto pasidalijimo, paveldėjimo ir t. t.) turto vertė nustatoma: pastatų bei statinių – pagal inventorizacinį įkainojimą, žemės – pagal nominalią indeksuotą žemės sklypo kainą.

15. Atlyginimai, išskyrus apskaičiuojamus procentais, gali būti indeksuojami, atsižvelgiant į vartojimo kainų indeksą, teisingumo ministro įsakymu, suderinus su Finansų ministerija.

______________