LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO XXXVI SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2531 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. spalio 28 d. Nr. IX-2512

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. XXXVI skyriaus pavadinimo pakeitimas

XXXVI skyriaus pavadinime po žodžio „medžiagomis“ įrašyti žodžius „arba karine įranga“ ir skyriaus pavadinimą išdėstyti taip:

 

XXXVI SKYRIUS

NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, SPROGMENIMIS, SPROGSTAMOSIOMIS AR RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS

ARBA KARINE ĮRANGA“.

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 2531 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2531 straipsniu:

2531 straipsnis. Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo

1. Tas, kas neturėdamas leidimo tarpininkavo dėl karinės įrangos perdavimo į kitą, ne Europos Sąjungos, valstybę,

baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________