LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

Dėl karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 26 d. Nr. V-1218

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 39 straipsnio 6 dalimi:

1. T v i r t i n u Karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-99 „Dėl Šauktinių aprūpinimo tvarkos aprašo ir šauktinių aprūpinimo anketų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 19-637).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-1218

 

karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato dienpinigių, maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo bei nakvynės suteikimo karo prievolininkams, kurie tikrinami dėl tinkamumo privalomajai karo tarnybai (toliau – karo prievolininkai) tikrinimo karo prievolę administruojančioje krašto apsaugos sistemos institucijoje, šaukimo punkte, krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigoje ar šios įstaigos siuntimu kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, iki jie įstatymu nustatyta tvarka įgyja kario statusą, organizavimo tvarką.

2. Šiame Tvarkos apraše nustatytos išmokos karo prievolininkui skiriamos tik įvykdžius visus teisėtus karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymus.

 

II. DIENPINIGIŲ SKYRIMAS

 

3. Karo prievolininkui už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną skiriami 0,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio dienpinigiai.

4. Jei krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos siuntimu karo prievolininko sveikata yra ambulatoriškai ar stacionariai tikrinama kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, šio Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti dienpinigiai jam skiriami už medicininio tikrinimo laikotarpį, nurodytą sveikatos priežiūros įstaigos išduotoje pažymoje.

 

III. MAITINIMAS IR MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINĖS KOMPENSACIJOS SKYRIMAS

 

5. Karo prievolininkai jų tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dienomis aprūpinami maistu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas fiziologines mitybos normas. Aprūpinimą maistu organizuoja karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija.

6. Kai nėra galimybės karo prievolininką aprūpinti maistu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas fiziologines mitybos normas, jam skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

7. Jeigu karo prievolininkas krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos siuntimu yra stacionariai tikrinamas kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija už tas dienas nemokama, išskyrus už pirmą buvimo stacionare dieną.

 

 

IV. NAKVYNĖS SUTEIKIMAS

 

8. Jeigu karo prievolininko tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimas karo prievolę administruojančioje krašto apsaugos sistemos institucijoje, šaukimo punkte, krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigoje ar šios įstaigos siuntimu kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje trunka ilgiau kaip vieną darbo dieną, prireikus karo prievolininkui suteikiama nakvynė karo prievolę administruojančioje krašto apsaugos sistemos institucijoje arba karinio vieneto patalpose.

9. Nakvynės suteikimą organizuoja karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija.

 

V. KELIONĖS IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

 

10. Karo prievolininkų kelionės išlaidos atlyginamos krašto apsaugos ministro įsakymu nustatyta tvarka.

 

VI. IŠLAIDŲ MOKĖJIMAS

 

11. Visos šiame tvarkos apraše nurodytos išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos vadovaujantis užpildyta Karo prievolininko aprūpinimo anketa (toliau – anketa) (Tvarkos aprašo priedas).

12. Anketą pildo:

12.1. I dalį – karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos specialistas;

12.2. II dalies pirmą, antrą punktus – krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo;

12.3. II dalies trečią punktą – karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos specialistas;

12.4. III dalį – karo prievolę administruojančios karšto apsaugos sistemos institucijos biudžeto specialistas.

13. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos specialistas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo ekspertinio nutarimo pažymos gavimo iš krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos perduoda užpildytą anketą karo prievolę administruojančios karšto apsaugos sistemos institucijos biudžeto specialistui išmokoms apskaičiuoti.

14. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos biudžeto specialistas, apskaičiavęs išmokas ir nurodęs finansavimo šaltinį, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo anketos gavimo dienos anketą su karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos vadovo sprendimu, kuris įforminamas antspaudu „Apmokėti“, perduoda karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui išmokoms išmokėti.

15. Karo prievolininkui paskirta išmoka pervedama į jo nurodytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke į anketoje nurodytą asmeninę sąskaitą (arba pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą mokama kitam asmeniu) arba jo prašymu išsiunčiama pašto perlaida ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos vadovo sprendimo dėl išlaidų apmokėjimo priėmimo dienos.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Šiame Tvarkos apraše numatytos išmokos mokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų biudžeto asignavimų.

17. Karo prievolininkas už anketoje pateiktos informacijos tikrumą ir teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos specialistas ir krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos vadovo paskirtas asmuo atsako už pateiktų duomenų teisingumą teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Ginčai dėl karo prievolininko teisės gauti išmoką sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Tvarkos aprašo

priedas

 

__________________________________________________________________________

(karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos pavadinimas)

 

KARO PRIEVOLININKO APRŪPINIMO ANKETA

 

I. Karo prievolininko anketiniai duomenys *

Vardas

 

Pavardė

 

Asmens kodas

 

Paso ar tapatybės kortelės numeris

 

 

 

Gyvenamoji vieta

 

Telefono Nr.

 

Banko pavadinimas, sąskaitos Nr.

 

* Duomenis įveda karo prievolę dministruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos specialistas, tačiau Karo prievolininkas privalo juos patikrinti.

 

Prašau man priklausančias išmokas (reikalingą punktą pažymėti ženklu X)

 

O - pervesti į nurodytą sąskaitą;

O - atsiųsti pašto perlaida į ____________________________________________________

pašto skyrių ________________________________________________________________

(pašto skyriaus adresas, indeksas)

 

Patvirtinu, jog nurodyti duomenys teisingi

__________________________________________________________________________

(Karo prievolininko vardas, pavardė, parašas, data)

 

II. Karo prievolininkui priklausančių išmokų pagrindas

 

1. Karo prievolininko patikrinimas krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigoje

 

Atvyko

Išvyko

Dienų sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karo prievolininko ištyrimas kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos siuntimu:

 

__________________________________________________________________________

(med. įstaigos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(med. pažymos Nr., išdavimo data)

 

 

Atvyko

Išvyko

Dienų sk.

Tyrimai atlikti ambulatoriškai 

 

 

 

 

 

 

Tyrimai atlikti stacionare

 

 

 

 

Patvirtinu, jog pirmame ir antrame punktuose nurodyti  duomenys teisingi

 

__________________________________________________________________________

(krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos atsakingas asmuo, pavardė, parašas, data)

 

3. Karo prievolininkas  įvykdė / neįvykdė nustatytus nurodymus (nereikalingą žodį išbraukti)

 

Patvirtinu, jog  trečiame punkte nurodyti  duomenys teisingi

 

__________________________________________________________________________

(Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data)

 

III. Karo prievolininkui priklausančios išmokos

 

 

Dienų skaičius, atstumas (km)

Vienos dienos ar vieno km kompensuojama suma

Išmokama suma

Dienpinigiai

 

 

 

Maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija

 

 

 

*Kelionės išlaidų komp.

 

 

 

 

 

iš viso

 

 

Patvirtinu, jog trečioje dalyje nurodyti  duomenys teisingi

 

__________________________________________________________________________

(Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos biudžeto specialisto vardas, pavardė, parašas, data)

 

* Kelionės išlaidos karo prievolininkui mokamos  Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

_________________