Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 595

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140; 2012, Nr. 53-2639) 72 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 75 straipsnio 7, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Studentas, kuriam skirta studijų stipendija, neturi teisės pretenduoti į už studijas sumokėtos studijų kainos kompensavimą pagal Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 (Žin., 2010, Nr. 125-6426), už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos jis gavo studijų stipendiją.

2.2. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją, neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ, PAVADUOJANTI

MINISTRĄ PIRMININKĄ                                                                    INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                  GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595

 

STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja studijų stipendijų skyrimo kriterijus, administravimo ir lėšų mokėjimo tvarką. Studijų stipendijos gali būti skiriamos asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas. Aprašas taikomas asmenims, priimamiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2012–2013 studijų metų.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140).

3. Studijų stipendijoms teikti naudojamos iš Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) nustatytų asignavimų Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas) šiam tikslui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

4. Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus.

5. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

6. Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją turi asmenys:

6.1. priimti studijuoti pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir pagal Ministerijos tvirtinamą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą surinkę aukščiausius konkursinius balus;

6.2. priimti studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas ir doktorantūroje valstybės nefinansuojamose studijų vietose, neviršijant mokslo ir studijų institucijos studijų ar mokslo krypčiai skirto studijų stipendijų skaičiaus, ir jeigu jų konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje ar konvertuotas į dešimtbalę sistemą mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka yra ne mažesnis nei 8 balai.

7. Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

7.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;

7.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;

7.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

8. Studijų stipendijas administruoja Fondas. Fondas, administruodamas studijų stipendijas, tvirtina asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašus, perveda jiems lėšas ir atlieka kitas su studijų stipendijų administravimu susijusias funkcijas.

9. Fondas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją, kurios reikia studijų stipendijoms administruoti.

10. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

10.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu mokslo ir studijų institucijos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis;

10.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka;

10.3. atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 7 punkte numatytoms aplinkybėms.

11. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

12. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentai, kuriems skirta studijų stipendija, po studijų metų gali keisti tos pačios studijų srities studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje. Studijų programų keitimui mutatis mutandis taikomos Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266 (Žin., 2009, Nr. 121-5234), studijų programos keitimo formaliosios ir dalykinės sąlygos. Studijų programą keičiančiam studentui išlieka studijų stipendija, bet ne didesnio už keičiamos studijų programos norminę studijų kainą dydžio.

 

II. STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS

 

13. Didžiausio galimo finansavimo studijų stipendijoms paskirstymą pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentams kiekvienais metais pagal studijų sritis nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir finansines galimybes.

14. Asmenų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu vykdo Ministerijos įgaliota institucija Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

15. Ministerijos įgaliota institucija po kiekvieno priėmimo etapo sudaro asmenų, pakviestų studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą.

16. Asmenys, įrašyti į Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą, per Ministerijos įgaliotos institucijos tvirtinamoje bendrojo priėmimo tvarkoje nustatytus terminus su aukštąja mokykla pasirašo studijų sutartį dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir teikia Fondui  Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti studijų stipendiją.

17. Pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, Ministerijos įgaliota institucija perduoda Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą.

18. Fondas, iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. gavęs Aprašo 17 ir 23 punktuose nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų patvirtina galutinį asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašą, atsižvelgdamas į surinktus aukščiausius konkursinius balus.

 

III. STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS ANTROSIOS PAKOPOS IR DOKTORANTŪROS STUDIJŲ STUDENTAMS

 

19. Mokslo ir studijų institucijoms studijų stipendijų skaičių pagal studijų ar mokslo kryptis paskirsto Ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais valstybės finansuojamų antrosios pakopos, doktorantūros ir laipsnio nesuteikiančių studijų vietų, į kurias priimami studentai, ir studijų stipendijų skaičiais pagal studijų ar mokslo sritis ir atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos atliktą mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos rezultatų įvertinimą ir (arba) stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pasirinkimą pagal studijų kryptis, doktorantūros atveju – doktorantūros rezultatus, mokslo ir studijų institucijai skiriamų atitinkamos pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių ir kitus papildomus Ministerijos nustatytus vertinimo kriterijus.

20. Pasibaigus studentų priėmimui, mokslo ir studijų institucija sudaro asmenų, priimtų studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą, neviršydama mokslo ir studijų institucijos studijų ar mokslo krypčiai skirto studijų stipendijų skaičiaus. Atrinkti asmenys su mokslo ir studijų institucija pasirašo studijų sutartį dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir užpildo Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti studijų stipendiją.

21. Mokslo ir studijų institucija iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (doktorantūros atveju iki gruodžio 1 d.) perduoda Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kuriems skirta studijų stipendija, sąrašą (nurodo asmenų konkursinius balus dešimtbalėje sistemoje) ir jų prašymus.

22. Fondas, gavęs Aprašo 21 ir 23 punktuose nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų patvirtina galutinį asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašą.

 

IV. STUDIJŲ STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS

 

23. Ministerijai ir Fondui informaciją apie asmenų, kuriems skirta studijų stipendija, skaičių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį studijų stipendijoms teikia Ministerijos įgaliota institucija.

24. Einamaisiais metais priimtiems studijuoti studentams studijų stipendijoms mokėti lėšos 4 mėnesiams Fondui skiriamos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, o po to jiems ir aukštesnių kursų studentams – iš Ministerijai nustatytų asignavimų Fondui šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

25. Skirtą studijų stipendiją Fondas perveda į studento prašyme nurodytą sąskaitą kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 d. Fondo direktoriaus nustatyta tvarka, už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos.

26. Jeigu Aprašo 10 ir 11 punktuose atsiradusi aplinkybė paaiškėja iki einamojo mėnesio 15 d., studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas arba atnaujinamas nuo to mėnesio, jeigu po einamojo mėnesio 15 d., – nuo kito mėnesio.

27. Laiku nepranešus apie Aprašo 10–12 punktuose nurodytą aplinkybę ar dėl kitų priežasčių permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Fondui arba ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 10–12 punktuose nurodytai aplinkybei, mokslo ir studijų institucija ir studentas, kuriam skirta studijų stipendija, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu pranešti Fondui ir nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, aplinkybę, jos atsiradimo datą ir pagrindą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pinigines išmokas. Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skirta ir kita parama.

30. Ginčai, kylantys dėl studijų stipendijos mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Tais atvejais, kai į tai pačiai studijų sričiai priskiriamas studijų programas stojančių asmenų konkursinis balas vienodas, pirmenybė teikiama į valstybės finansuojamą studijų vietą pretendavusiam asmeniui.

 

_________________

 

 

part_2d2d3a03dc4441de813a296d0b4e2d49_end