LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. liepos 12 d. Nr. 873

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 116-2961; 2000, Nr. 46-1318; 2003, Nr. 28-1149), ir įrašyti 11 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „specialiojo atašė (gynybos, kultūros, prekybos atašė ir panašiai) pareigybę“ žodžius „specialiojo atašė (gynybos, kultūros, prekybos atašė ir panašiai), jo pavaduotojo ir padėjėjo pareigybes“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS