LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 15 d. Nr. 33

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950):

1.1. Išdėstyti 41.2 punktą taip:

41.2. dėl kitų ES teisės aktų:

41.2.1. pasiūlymus dėl kitų priemonių, būtinų ES teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti;

41.2.2. ES teisės aktų nuostatas, kurių įgyvendinimui planuojama rengti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus ir (ar) kitas priemones, bei ES teisės akte nurodytas šių nuostatų įgyvendinimo datas.“

1.2. Įrašyti 49 punkte po žodžio „kanceliarijai“ žodžius „priėmus direktyvos nuostatas perkeliančius ir įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus“.

1.3. Išdėstyti 50 punktą taip:

50. Atitikties lentelės taip pat pildomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengiant, derinant ir teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, perkeliančių ir (ar) įgyvendinančių direktyvų ar kitų ES teisės aktų nuostatas, bei rengiant ministrų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų įsakymų projektus, perkeliančius ir (ar) įgyvendinančius direktyvas.

Jeigu rengiamas projektas teisės akto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio kelias direktyvas, teisės akto projektą rengianti valstybės institucija pildo atskirą kiekvienos direktyvos atitikties lentelę. Teisės akto projektą rengianti institucija visų atitinkamos direktyvos straipsnių pagal kompetenciją atžvilgiu pateikia atitinkamas rengiamo teisės akto projekto nuostatas, taip pat direktyvos perkėlimą ir įgyvendinimą užtikrinančių jau priimtų teisės aktų nuostatas ir (ar) ateityje planuojamų priimti teisės aktų pavadinimus. Kitų atitinkamos direktyvos straipsnių atžvilgiu teisės akto projektą rengianti institucija, remdamasi ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planu, nurodo, kurios valstybės institucijos kompetencijai šie straipsniai priskiriami.

Jeigu rengiamas projektas įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuris įgyvendina kitus ES teisės aktus, atitikties lentelės pildomos remiantis šio punkto antrąja pastraipa, tačiau tik tiems atitinkamo ES teisės akto straipsniams, kurie įgyvendinami atitinkamu įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu.

Atitikties lentelės, pildomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengiant, derinant ir teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, perkeliančių ir (ar) įgyvendinančių direktyvų ar kitų ES teisės aktų nuostatas, įvedamos į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą kitą darbo dieną po šių projektų išsiuntimo derinti suinteresuotoms institucijoms ir kitą darbo dieną po pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Atitikties lentelės, pildomos rengiant ministrų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų įsakymų projektus, įvedamos į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą teisės aktų projektų rengimo procese. Už atitikties lentelės įvedimą į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą yra atsakinga teisės akto projektą rengianti valstybės institucija ar įstaiga.“

1.4. Išdėstyti 83 punktą taip:

83. Kompetentinga institucija ar įstaiga savo nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar parengtą Lietuvos Respublikos poziciją pateikia per 10 darbo dienų nuo atitinkamo dokumento iš Europos teisės departamento gavimo. Tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas, ar būtina įstoti į bylos Europos teisminėje institucijoje žodinę proceso dalį, kompetentinga institucija ar įstaiga savo nuomonę šiuo klausimu pateikia per 3 darbo dienas nuo atitinkamo dokumento iš Europos teisės departamento gavimo.“

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. kovo 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas