LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 9 d. Nr. ĮSAK-1407

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3375) 2.1 punktu:

1. Tvirtinu Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios švietimo ir mokslo ministro 1997 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 860 „Dėl pareigų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, sąrašo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1824).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro

2003 m. spalio 9 d.

įsakymu Nr. ĮSAK-1407

 

PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠAS

 

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

1.1. auklėtojas

1.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.3. direktorius

1.4. judesio korekcijos mokytojas (pedagogas)

1.5. logopedas

1.6. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1.7. mokytojas

1.8. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

1.9. plaukimo instruktorius

1.10. priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1.11. psichologas

1.12. socialinis pedagogas

1.13. specialusis pedagogas

1.14. surdopedagogas

1.15. tiflopedagogas

 

2. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

2.1. auklėtojas

2.2. bendrabučio auklėtojas

2.3. grupės auklėtojas

2.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.5. direktoriaus pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

2.6. direktorius

2.7. judesio korekcijos mokytojas (pedagogas)

2.8. logopedas

2.9. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

2.10. meno vadovas

2.11. mokytojas

2.12. mokytojas konsultantas

2.13. neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius

2.14. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

2.15. priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2.16. profesijos mokytojas

2.17. psichologas

2.18. socialinis pedagogas

2.19. specialusis pedagogas

2.20. skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėjas

2.21. surdopedagogas

2.22. tiflopedagogas

2.23. treneris

 

3. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOJE

3.1. bendrabučio auklėtojas

3.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3.3. direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui

3.4. direktorius

3.5. logopedas

3.6. meno vadovas

3.7. metodininkas

3.8. mokymo firmos vadovas

3.9. mokytojas

3.10. neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius

3.11. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

3.12. praktikos vadovas

3.13. profesijos mokytojas

3.14. psichologas

3.15. socialinis pedagogas

3.16. specialusis pedagogas

3.17. skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėjas

3.18. surdopedagogas

3.19. tiflopedagogas

3.20. vairavimo instruktorius

 

4. AUKŠTESNIOJOJE MOKYKLOJE

4.1. bendrabučio auklėtojas

4.2. dėstytojas

4.3. direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui

4.4. direktoriaus pavaduotojas studijoms

4.5. direktorius

4.6. logopedas

4.7. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

4.8. meno vadovas

4.9. metodininkas

4.10. mokytojas

4.11. mokymo dalies vedėjas

4.12. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

4.13. praktikos (praktikumų) vadovas

4.14. praktinio mokymo firmos vadovas

4.15. profesijos mokytojas

4.16. psichologas

4.17. socialinis pedagogas

4.18. skyriaus, susijusio su ugdymu ar studijomis, vedėjas

4.19. specialusis pedagogas

4.20. surdopedagogas

4.21. tiflopedagogas

4.22. vairavimo instruktorius

 

5. AUKŠTOJOJE NEUNIVERSITETINIO TIPO MOKYKLOJE

5.1. dėstytojas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas)

5.2. direktorius, laikinasis direktorius

5.3. direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai

5.4. fakulteto dekanas

5.5. katedros vedėjas

5.6. meninio ugdymo pedagogas

5.7. meno vadovas

5.8. metodininkas

5.9. mokomosios laboratorijos vadovas (vedėjas)

5.10. praktikos (praktinių užsiėmimų, praktikumų) vadovas (vedėjas)

5.11. praktinio mokymo firmos vadovas (vedėjas)

5.12. prodekanas

5.13. studijų centro vadovas (vedėjas)

5.14. padalinio, susijusio su studijomis ar mokslo taikomąja veikla, vadovas (vedėjas)

5.15. padalinio, susijusio su studijomis ar mokslo taikomąja veikla, vadovo (vedėjo) pavaduotojas

5.16. treneris

5.17. vairavimo instruktorius

 

6. AUKŠTOJOJE UNIVERSITETINIO TIPO MOKYKLOJE

6.1. dėstytojas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas)

6.2. doktorantūros studijų vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.3. fakulteto dekanas

6.4. katedros vedėjas

6.5. katedros vedėjo pavaduotojas

6.6. kvalifikacijos kėlimo centro direktorius (vadovas)

6.7. meninio ugdymo pedagogas

6.8. metodininkas

6.9. mokomosios laboratorijos vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.10. mokomosios laboratorijos vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.11. praktikos vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.12. praktikos vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.13. praktinio mokymo ar bandymų centro vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.14. praktinio mokymo ar bandymų centro vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.15. prodekanas

6.16. prorektoriaus pavaduotojas (padėjėjas) studijoms, mokslui

6.17. prorektorius (išskyrus ūkio reikalams)

6.18. rektorius

6.19. padalinio, susijusio su mokslu ar studijomis, vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.20. padalinio, susijusio su mokslu ar studijomis, vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.21. specialistas praktiniam studentų mokymui

 

7. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGAS)

7.1. būrelio vadovas

7.2. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

7.3. direktorius

7.4. kabineto vedėjas

7.5. laboratorijos vedėjas

7.6. logopedas

7.7. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

7.8. metodininkas

7.9. metodinio darbo vadovas

7.10. mokytojas

7.11. mokytojas konsultantas

7.12. plaukimo instruktorius

7.13. praktinio mokymo firmos vedėjas

7.14. profesijos mokytojas

7.15. psichologas

7.16. skyriaus (sektoriaus), susijusio su ugdymu, vedėjas

7.17. skraidymo instruktorius

7.18. socialinis pedagogas

7.19. specialusis pedagogas

7.20. surdopedagogas

7.21. tiflopedagogas

7.22. treneris

7.23. vairavimo instruktorius

 

8. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGOJE

8.1. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

8.2. dėstytojas

8.3. direktorius

8.4. metodininkas

8.5. skyriaus, susijusio su mokymu, vedėjas

 

9. PSICHOLOGINĖJE, PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

9.1. direktoriaus pavaduotojas pedagoginiam psichologiniam darbui

9.2. direktorius

9.3. logopedas

9.4. psichologas

9.5. metodininkas

9.6. mokytojas konsultantas

9.7. skyriaus (sektoriaus), susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas

9.8. socialinis pedagogas

9.9. specialusis pedagogas

9.10. surdopedagogas

9.11. tiflopedagogas

 

10. VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOJE

10.1. auklėtojas

10.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10.3. direktorius

10.4. logopedas

10.5. mokytojas

10.6. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

10.7. papildomojo (neformaliojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

10.8. profesijos mokytojas

10.9. psichologas

10.10. socialinis pedagogas

10.11. specialusis pedagogas

10.12. surdopedagogas

10.13. tiflopedagogas.