LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1449

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969; 2003, Nr. 17-704)

 

1 straipsnis. 28 straipsnio 2 dalies 9 punkto pakeitimas

28 straipsnio 2 dalies 9 punkte vietoj žodžio „nusikaltimo“ įrašyti žodžius „nusikalstamos veikos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) patikrinimo metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, medžiagą perduoda teisėsaugos institucijoms;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________