Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. lapkričio 2 d. Nr. 1289

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650; 2011, Nr. 8-353), ir išdėstyti 18 punktą taip:

18. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas turi būti vizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėse nurodytų asmenų. Kartu su teisės akto projektu teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklėse nurodyti dokumentai, išvadas teikiančių subjektų derinimo raštai, suinteresuotų asmenų pastabos ir pasiūlymai, derinimo pažyma, kurioje turi būti aptartos išvadas teikiančių subjektų, suinteresuotų asmenų pateiktos ir (ar) konsultavimosi su visuomene metu gautos pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta, taip pat Reglamento 15 punkte nurodyto pasitarimo rezultatai. Šie dokumentai turi būti vizuoti atitinkamai Ministro Pirmininko, ministro (jo nesant – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę Vyriausybei teikti teisės aktus suteikia įstatymai, ar šio subjekto vadovo.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS