LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, SANDĖLIAVIMO, PREKYBOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3D-462

Vilnius

 

 

Pakeičiu Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 15-481):

1. Išdėstau 93 punktą taip:

93. Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.“.

2. Išbraukiu 134 punkte žodį „pakuotės“.

3. Išdėstau 135 punktą taip:

135. Nukenksminti paplavų ir produktų likučiai, netinkami naudoti skudurai, šepečiai, šluotos, netinkamos filtruojančios kvėpavimo takų apsaugos priemonės, jų filtrai, pirštinės, kombinezonai, batai ir kt. tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) bei kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Tuščios pakuotės – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72- 3016), Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503), bei Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), taip pat kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.“.

4. Išdėstau 152 punktą taip:

152. Išskalautą tuščią pakuotę iki išvežimo į surinkimo vietas būtina laikyti produktų sandėlyje arba užrakinamoje dėžėje, kur laikomi produktai.“.

5. Išdėstau 154 punktą taip:

154. Tuščios produktų pakuotės turi būti tvarkomos pagal šių taisyklių 135 punkte nurodytus reikalavimus. Produktų pakuotės, išskalautos pagal šių taisyklių 93 punkte nustatytus reikalavimus, yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant šių taisyklių 93 punkte nustatytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų. Tuščios išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.“.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                                       SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                            Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos                                                              sveikatos apsaugos ministerijos

2005-09-28 raštu Nr. (10-4)-D8-7268                                   2005-09-28 raštu Nr. 10-(11.3-19)-4704