LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDICINOS ATSARGŲ LAIVUOSE KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. V-957/3-707

Vilnius

 

 

Įgyvendindami 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvos 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 2 tomas, p. 21) 7 straipsnio ir IV priedo nuostatas ir siekdami užtikrinti medicinos atsargų laivuose kontrolę bei atsižvelgdami į Minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-656/3-358/A1-226 (Žin., 2005, Nr. 101-3768):

1. Tvirtiname Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

3. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrams pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. V-957/3-707

 

MEDICINOS ATSARGŲ LAIVUOSE KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medicinos atsargų kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato medicinos atsargų, esančių laivų vaistinėlėse, sudėties ir kiekių, tinkamumo vartoti laiko, tinkamo laikymo, tvarkomos apskaitos laivuose kontrolės tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas su Lietuvos vėliava plaukiojantiems laivams, kuriuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo būti vaistinėlės, ir juos tikrinančioms institucijoms.

3. Už laivų vaistinėlės įsigijimą, jos sudėties papildymą ir tinkamą joje esančių medicinos atsargų laikymą pagal kompetenciją, nustatytą Minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-656/3-358/A1-226 (Žin., 2005, Nr. 101-3768), IV skyriuje, atsako laivybos bendrovė, laivo kapitonas ar jų įgaliotas asmuo (toliau – atsakingas asmuo).

4. Atsakingas asmuo užtikrina, kad laive būtų vaistinėlė, o laivo kiekviename gelbėjimo plauste ar gelbėjimo valtyje būtų sandari neperšlampama vaistinėlė su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos sudėties medicinos atsargomis.

5. Už medicinos atsargų laivuose kontrolę atsako Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija – Klaipėdos visuomenės sveikatos centras ir (ar) pagal kompetenciją Lietuvos saugios laivybos administracija.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Laivybos bendrovė – laivo savininkas, valdytojas ar laivo be įgulos frachtuotojas, kurie iš laivo savininko yra perėmę atsakomybę už laivo eksploatavimą.

Laivų vaistinėlės – laive ir kiekvieno laivo kiekviename gelbėjimo plauste ar gelbėjimo valtyje esančios vaistinėlės.

Medicinos atsargos – vaistiniai preparatai, įskaitant priešnuodžius, ir medicinos prietaisai, įrašyti į vaistinėlės sudėties sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

Narkotinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2010, Nr. 125-6449) patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

Psichotropinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, kurio sudėtyje yra psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2010, Nr. 125-6449) patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

7. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974), Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 105-2393), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose saugią laivybą ir sveikatos priežiūrą, vartojamas sąvokas.

 

II. MEDICINOS ATSARGŲ LAIKYMAS IR APSKAITA LAIVE

 

8. Laivo kapitonas atsako už medicinos atsargų tvarkymą:

8.1. tinkamą medicinos atsargų laikymą;

8.2. laivų vaistinėlėje esančių vaistinių preparatų vartojimą, jų tinkamumo vartoti laiką, jų pirkimą pateisinančių dokumentų (ar jų kopijų) saugojimą;

8.3. suvartotų vaistinių preparatų registraciją laivo Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale (forma Nr. 074/a, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972);

8.4. netinkamų vartoti vaistinių preparatų perdavimą vaistinėms arba farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimo, licencijos turėtojui, arba atitinkamoms uosto kranto tarnyboms.

9. Nepažeisdamas 8 punkte nurodytos atsakomybės, laivo kapitonas gali įgalioti vieną ar kelis darbuotojus, specialiai paskirtus atsižvelgiant į jų kompetenciją, vykdyti 8.1, 8.2, 8.3 ar 8.4 punktuose nurodytas funkcijas.

10. Jei vaistinėlės sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų, jie turi būti laikomi kapitono kajutėje pagal į II ir III sąrašus įrašytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 294 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse tvarkos“ (Žin., 1998, Nr. 56-1568; 2010, Nr. 66-3317) (toliau – Taisyklės), 6 punkto reikalavimus, o apskaita tvarkoma pagal Taisyklių 7 punkto reikalavimus. Apskaitos dokumentus laivybos bendrovė, kapitonas ar jo įgaliotas asmuo turi saugoti 3 metus po paskutinio įrašo.

11. Pasibaigusio tinkamumo laiko ar netinkamos kokybės vaistinius preparatus ir medicinos prietaisus (toliau – netinkamos medicinos atsargos) laikyti vaistinėlėje draudžiama.

 

III. MEDICINOS ATSARGŲ KONTROLĖ LAIVUOSE

 

12. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras laivuose, esančiuose Lietuvos Respublikos uostuose, o Lietuvos saugios laivybos administracija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka vykdydama su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančių laivų inspektavimus užsienyje, patikrina:

12.1. ar medicinos atsargų kiekiai laive, gelbėjimosi valtyse bei plaustuose atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytas medicinos atsargų kiekių laivuose, gelbėjimosi valtyse bei plaustuose normas, ir užpildo Kontrolinį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (toliau – Kontrolinis medicinos atsargų sąrašas), pateiktą šio Tvarkos aprašo priede;

12.2. ar medicinos atsargos laive, gelbėjimosi valtyse bei plaustuose tinkamai laikomos;

12.3. ar nepasibaigęs medicinos atsargų, esančių laive, gelbėjimosi valtyse bei plaustuose, tinkamumo vartoti laikas;

12.4. ar yra vaistinių preparatų vartojimo ar medicinos prietaisų naudojimo instrukcijos laivo įgulai suprantama kalba;

12.5. ar laive yra Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas (forma Nr. 074/a) ir ar jame registruojamas vaistinių preparatų sunaudojimas;

12.6. ar laive yra narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knyga ir ar joje registruojamas narkotinių vaistinių preparatų sunaudojimas.

13. Užpildytą Kontrolinį medicinos atsargų sąrašą pasirašo laivo kapitonas ir laivą tikrinęs asmuo, nurodydamas atstovaujamą instituciją. Laivo kapitonui pageidaujant, jam paliekama Kontrolinio medicinos atsargų sąrašo kopija.

14. Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas, nustatęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytų medicinos atsargų kiekių laivuose ir gelbėjimosi valtyse bei plaustuose normų, jų laikymo ir kitų reikalavimų neatitikimus, raštu informuoja Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą.

15. Jei nustatoma medicinos atsargų, esančių laivų vaistinėlėse, sudėties ir kiekių, tinkamumo vartoti laiko, tinkamo laikymo, tvarkomos apskaitos neatitikimų, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras pagal kompetenciją imasi veiksmų, kad laive nustatyti neatitikimai būtų pašalinti.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Medicinos atsargų laivuose

kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

KONTROLINIS MEDICINOS ATSARGŲ SĄRAŠAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

A KATEGORIJOS LAIVAI

 

I. Duomenys apie laivą:

 

Pavadinimas

 

Vėliava

 

Uostas, kuriame įregistruotas laivas

 

II. Medicinos atsargos

 

Eil. Nr.

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos

(ypač dėl galiojimo datos)

I. VAISTINIAI PREPARATAI

1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

1.1. Analeptikai ir simpatomimetikai

1.1.1

Epinefrinas (Epinephrine), 0,1 % injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

 

 

 

1.2. Vazodilatatoriai

 

 

 

1.2.1

Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuviu N25

 

 

 

1.3. Kraujospūdį mažinantys

 

 

 

1.3.1

Kaptoprilis (Captopril), 25 mg tabletės N25

 

 

 

1.4. Diuretikai

 

 

 

1.4.1

Furozemidas (Furosemide), 40 mg tabletės N50

 

 

 

1.5. Antihemoraginiai

 

 

 

1.5.1

Etamsilatas (Etamsylate), 250 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

1.5.2

Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

 

 

 

2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

2.1. Nuo pepsinės opos ir gastroezofaginio refliukso

2.1.1

Ranitidinas (Ranitidine), 150 mg plėvele dengtos tabletės N10

arba

Omeprazolas (Omeprazole), 20 mg skrandyje neirios kietos kapsulės N30

 

 

 

2.2. Antacidiniai

2.2.1

Geriamieji kieti arba skysti vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra Magnesii hydroxidum ir Aluminii hydroxidum, vienkartinėmis pakuotėmis arba tabletėmis

 

 

 

2.3. Virškinimo fermentai

2.3.1

Pankreatinas (Multienzymes (lipase, protease etc.), 25000V kietos kapsulės N20

 

 

 

2.4. Vėmimą ir pykinimą slopinantys

2.4.1

Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50

 

 

 

2.4.2

Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

2.5. Nuo jūros ligos

 

 

 

2.5.1

Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50

 

 

 

2.6. Vidurius paleidžiantys

2.6.1

Bisakodilis (Bisacodyl), 5 mg skrandyje neirios tabletės N30

 

 

 

2.7. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)

2.7.1

Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30

 

 

 

2.7.2

Diosmektitas (Diosmectite), 3 g milteliai geriamajai suspensijai

 

 

 

2.7.3

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10

 

 

 

2.8. Žarnyno infekcinėms ligoms gydyti

2.8.1

Norfloksacinas (Norfloxacin), 400 mg plėvele dengtos tabletės N10

 

 

 

2.9. Nuo hemorojaus

2.9.1

Chamomillae extractum spissum 50 mg + Genistae scop. extractum spissum 20 mg + Hippocastani cort. extractum spissum 20 mg + Belladonnae extractum spissum 20 mg + Tormentillae extractum spissum 20 mg + Millefolii extractum spissum 20 mg + Anaesthesinum 100 mg žvakutės N12

 

 

 

3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI

3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato

3.1.1

Metamizolo natrio druska (Metamizole sodium), 1 g/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

3.1.2

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10

 

 

 

3.1.3

Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10

 

 

 

3.1.4

Diklofenakas (Diclofenac), 100 mg tabletės N20 arba ilgo poveikio atpalaiduojamosios tabletės

 

 

 

3.1.5

Ibuprofenas (Ibuprofen), 400 mg tabletės N20

 

 

 

3.2. Stiprūs analgetikai-narkotikai

3.2.1

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 50 mg tabletės arba kapsulės N20

 

 

 

3.2.2

Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml

arba

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

3.3. Spazmolitikai

3.3.1

Drotaverinas (Drotaverine), 40 mg tabletės N100

 

 

 

3.3.2

Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

 

 

 

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

4.1. Raminamieji

 

 

 

4.1.1

Medazepamas (Medazepam), 10 mg tabletės N20

arba

Bromazepamas (Bromazepam), 3 mg tabletės N20

 

 

 

4.1.2

Geriami skysti lašai arba dengtos tabletės, arba kietos kapsulės N20 su valerijonų ekstraktu

 

 

 

4.2. Migdomieji

4.2.1

Midazolamas (Midazolam), 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N10

 

 

 

4.3. Neuroleptikai

4.3.1

Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

arba

Levomepromazinas (Levomepromazine), injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

 

 

 

4.3.2

Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg tabletės N50

arba

Levomepromazinas (Levomepromazine), 25 mg tabletės N50

 

 

 

4.4. Antiepilepsiniai

4.4.1

Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

4.4.2

Diazepamas (Diazepam), 5 mg tabletės N20

 

 

 

5. ANTIALERGINIAI IR NUO ŠOKO

5.1. Antihistamininiai

5.1.1

Klemastinas (Clemastine), 1 mg tabletės N20

 

 

 

5.1.2

Klemastinas (Clemastine), 2 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

5.2. Injekciniai gliukokortikoidai

5.2.1

Metilprednizolonas (Methylprednisolone), 40 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Hidrokortizonas + Lidokainas (Hydrocortisone), 25 mg + 5 mg/ml injekcinė suspensija

 

 

 

6. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

6.1. Nuo astmos

6.1.1

Salbutamolis (Salbutamol) 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1

 

 

 

6.2. Vaistai nuo kosulio ir peršalimo

6.2.1

Acetilcisteinas (Acetylcysteine), 200 arba 600 mg tabletės, granulės arba milteliai N20

 

 

 

6.2.2

Ambroksolis (Ambroxol), 30 mg tabletės N20

 

 

 

6.2.3

Sudėtiniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra paracetamolio (Compositum)

 

 

 

6.3. Kvėpavimo sistemą stimuliuojantys

6.3.1

Amoniakas (Ammonii causticum), 10% tirpalas

 

 

 

7. NUO INFEKCIJOS

7.1. Antibiotikai

7.1.1

Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės arba kapsulės N10

 

 

 

7.1.2

Amoksicilinas 500/875 mg ir Klavulano rūgštis (Amoxicillin and

enzyme inhibitor), 125 mg tabletės N14

 

 

 

7.1.3

Ampicilinas (Ampicillin), 1g milteliai injekciniam tirpalui

 

 

 

7.1.4

Gentamicinas (Gentamicin), 80 mg/2ml injekcinis / infuzinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

7.2. Sulfanilamidai

7.2.1

Trimetoprimas 400 mg + Sulfametoksazolas 80 mg (Sulfamethoxazole and

trimethoprim), tabletės N20

 

 

 

7.3. Urogenitalinę sistemą ir žarnyną veikiantys

7.3.1

Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20

 

 

 

7.4. Antimaliariniai vaistai (jei laivas plaukia į maliarinių ligų rizikos zoną)

7.4.1

Meflokvinas (Mefloquine), 250 mg tabletės N6 arba Atovakvonas +

Proguanilas (Proguanil, combinations), 250 mg+100 mg plėvele dengtos tabletės N12

 

 

 

7.4.2

Hidroksichlorokvinas (Hydroxychloroquine), 200 mg tabletės N60

 

 

 

8. INFUZINIAI TIRPALAI SKYSČIŲ KIEKIUI ATKURTI IR PLAZMOS PAKAITALAI

8.1

Natrio chloridas (Other i.v. solution additives), 0,9 % infuzinis tirpalas 500 ml

 

 

 

8.2

Gliukozė, monohidratas (Other i.v. solution additives), 5 % tirpalas 500 ml

 

 

 

8.3

Geriamieji elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)

 

 

 

9. IŠORINIO VARTOJIMO

9.1. Odos ligoms gydyti

9.1.1. Antiseptiniai tirpalai

9.1.1.1

Etilo alkoholis (Ethanol), 70% 500 ml

 

 

 

9.1.1.2

Salicilo rūgštis, 1 % odos tirpalas (Salicylic acid preparations) 40 ml

 

 

 

9.1.1.3

Jodas (Iodine), 5% odos tirpalas 10 ml

 

 

 

9.1.1.4

Vandenilio peroksidas (Hydrogen peroxide), 30 mg/ml odos tirpalas 100 ml

 

 

 

9.1.1.5

Kalio permanganatas (Potassium permanganate), 10,0 g milteliai

 

 

 

9.1.1.6

Išorinio vartojimo Octenisept tirpalas, 50 ml

 

 

 

9.1.1.7

Korsolex AF tirpalas, 5 l koncentratas medicinos instrumentams valyti ir dezinfekuoti

 

 

 

9.1.2. Tepalai, kurių sudėtyje yra antibiotikų

9.1.2.1

Neomicinas, 5000 UI/g / Bacitracino cinko 250 UI/g tepalas

arba

kitos sudėties antiseptinis tepalas

 

 

 

9.1.3. Uždegimą ir skausmą mažinantys tepalai

9.1.3.1

Ketoprofenas (Ketoprofen), 25 mg/g gelis

arba

Diklofenakas (Diclofenac), 1?5 % gelis

 

 

 

9.1.3.2

Hidroksietilo salicilatas, 100 mg + Dimetilsulfoksidas 300 mg/g, – 50 g linimentas

arba

Ibuprofenas + Levomentolis, 5 %+3 % – 15 g gelis

 

 

 

9.1.4. Tepalai nudegimams gydyti

9.1.4.1

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos

arba

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas/kremas

 

 

 

9.1.4.2

Sulfatiazolio sidabro druska, 20 mg/g (Sulfonamides) kremas

 

 

 

9.1.5. Antialerginiai tepalai

9.1.5.1

Fluocinolono acetonidas (Fluocinolone acetonide), 0,25 mg/g tepalas / gelis

arba

Dimetindenas (Dimetindene), 1 mg/g gelis

 

 

 

9.1.6. Tepalai nuo grybelio

9.1.6.1

Klotrimazolas (Clotrimazole), 10 mg/g arba Terbinafinas (Terbinafine), 10 mg/g kremas

 

 

 

9.1.7. Vaistai nuo parazitų

9.1.7.1

Permetrinas (Permethrin), 40 mg tepalas

arba

Permetrinas (Permethrin), 5 g/1000 ml 60 ml tirpalas

 

 

 

9.2. Akių ligoms gydyti

9.2.1. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų

9.2.1.1

Gentamicinas (Gentamycin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml

arba

Tobramicinas (Tobramycin), akių lašai, tirpalas 5 ml arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

arba

Ciprofloksacinas (Ciprofloxacin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml

arba

Deksametazonas + Chloramfenikolis (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 2 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml

 

 

 

 

9.2.2. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų, ir nuo uždegimo

9.2.2.1

Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas

arba

sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

 

 

 

9.2.3. Skausmą mažinantys lašai

9.2.3.1

Proksimetakainas (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml

 

 

 

9.2.4. Antiglaukominiai ir vyzdį siaurinantys

9.2.4.1

Pilokarpino hidrochloridas (Pilocarpine), 20 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml

 

 

 

9.3. Ausų ligoms gydyti

9.3.1. Lašai nuo uždegimo ir skausmą mažinantys

9.3.1.1

Cholino salicilatas (Indifferent preparations), 200 mg/g ausų lašai, tirpalas

arba

Fenazonas + Lidokainas (Analgesics and anesthetics), 40 mg + 10 mg/g ausų lašai, tirpalas

 

 

 

9.3.2. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų

9.3.2.1

Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas

arba

sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

 

 

 

9.4. Nuo burnos ir gerklės infekcijų

9.4.1

Furaginas tirpusis + Natrio chloridas (Antiseptics), 0,1 g + 0,9 g/g gargalas, milteliai tirpalui 1 g N15

 

 

 

9.4.2

Biklotimolis (Antiseptics), 750mg/30g purškiamoji suspensija

arba

Povidonas, joduotas, + Alantoinas (Povidone-iodine), 85 mg + 1mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės tirpalas 30 ml,

arba

Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas 10 ml,

arba

Benzidaminas (Benzydamine), 1,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas 30 ml,

arba

Heksetidinas (Hexetidine), 2 mg/ml purškalas 40 ml

 

 

 

9.5. Lašai į nosį nuo slogos ir sinusito

9.5.1

Ksilometazolinas (Xylometazoline), 1 mg/ml nosies lašai, tirpalas arba nosies purškalas,

 

 

 

9.5.2

Argentum proteicum + Ephedrinum + Calcii laevulinas, nosies purškalas, tirpalas 10 ml

 

 

 

9.5.3

Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas

 

 

 

9.6. Vietiniai anestetikai

9.6.1. Vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

9.6.1.1

Lidokaino hidrochloridas (Lidocaine), 20 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2ml

 

 

 

9.6.2. Šaldantys vietiniai anestetikai

9.6.2.1

Lidokainas (Lidocaine), 3,8 g/g (Etanolis 96 % (V/V) 27,3 g) odos purškalas, tirpalas

 

 

 

9.6.3. Dantų anestetikai ir antiseptinės mikstūros

9.6.3.1

Fenilsalicilatas + Eugenolis + Timolis + Dirvinių mėtų (Mentha canadensis) eterinis aliejus + Gvazdikėlių (Syzygium aromaticum Meril et L.M.Perry) žiedų eterinis aliejus + Vaistinių šalavijų (Salvia officinalis) eterinis aliejus, 5 mg + 2,5 mg + 3,6 mg + 5 mg + 2,5 mg + 5 mg/g burnos gleivinės tirpalas 20 ml (Various)

 

 

 

II. MEDICINOS PRIETAISAI

 

 

 

1. GAIVINIMO

 

 

 

1.1

Rankinis dirbtinio kvėpavimo prietaisas (savaime išsipučiantis kvėpavimo maišas) su kauke

 

 

 

1.2

Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu

 

 

 

1.3

Mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

 

 

 

1.4

Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba Brook kvėpavimo vamzdelis

 

 

 

2. TVARSTYMO IR SIUVIMO

 

 

 

2.1.

Lipnus elastinis tvarstis

 

 

 

2.2

Nesterili marlė

 

 

 

2.3

Marlinis tinklelis piršto tvarsčiams tvirtinti

 

 

 

2.4

Sterilūs marlės kompresai

 

 

 

2.5

Sterili vata 100,0

 

 

 

2.6

Sterili paklodė nukentėjusiesiems nuo nudegimų

 

 

 

2.7

Trikampis raištis rankai parišti

 

 

 

2.8

Vienkartinės apžiūrų pirštinės

 

 

 

2.9

Pleistras 2,5 x 5

 

 

 

2.10

Baktericidinis pleistras

 

 

 

2.11

Sterilus tvarstis 5 x 7

 

 

 

2.12

Sterilus tvarstis 10 x 5

 

 

 

2.13

Sterilus tvarstis 14 x 7

 

 

 

2.14

Sterilios servetėlės 10 x 10

 

 

 

2.15

Elastinis tvarstis

 

 

 

2.16

Vazelininiai tamponai

 

 

 

2.17

Guminiai antpirščiai

 

 

 

2.18

Spiritinės servetėlės

 

 

 

2.19

Vienkartinės kaukės

 

 

 

2.20

Vienkartiniai tirpstantys chirurginiai siūlai su adata žaizdoms siūti

 

 

 

2.21

Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

 

 

 

2.22

Netirpstantys chirurginiai siūlai su adatomis

 

 

 

3. INSTRUMENTAI

 

 

 

3.1

Sterilus vienkartinis skalpelis

 

 

 

3.2

Instrumentų dėžutė (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.3

Tiesios operacinės žirklės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.4

Tvarstymo žirklės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.5

Smailios Splinter žnyplės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.6

Dantų žnyplės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.7

Kraują stabdantis gnybtas, Halstead mosquito, 125 mm (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.8

Adatkotis. Adatos laikiklis, Mayo-hegar, 180 mm, tiesus

 

 

 

3.9

Vienkartiniai skutimosi peiliukai

 

 

 

4. TIKRINIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS

 

 

 

4.1

Vienkartiniai liežuvio laikikliai

 

 

 

4.2

Šlapimo tyrimo juostelės

 

 

 

4.3

Temperatūros sekimo diagrama

 

 

 

4.4

Paklotai, plastikiniai 90 x 180 cm

 

 

 

4.6

Stetofonendoskopas

 

 

 

4.7

Aneroidinis sfigmomanometras

 

 

 

4.8

Elektroniniai medicininiai termometrai

 

 

 

4.9

Hipoterminis termometras

 

 

 

5. INJEKCIJOMS, PERFUZIJAI, PUNKCIJAI IR KATETERIZAVIMUI ATLIKTI

 

 

 

5.1

Instrumentai šlapimo pūslei drenuoti

 

 

 

5.2

Instrumentų rinkinys lašelinei klizmai

 

 

 

5.3

Vienkartinė skysčių perpylimo sistema

 

 

 

5.4

Maišelis šlapimui drenuoti

 

 

 

5.5

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 10 ml

 

 

 

5.6

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml

 

 

 

5.7

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml

 

 

 

5.8

Vienkartinis sterilus intraveninis kateteris 22G, 18G, 16G

 

 

 

5.9

Vienkartinis šlapimo pūslės kateteris (CH 14,16,18)

 

 

 

6. BENDROSIOS PASKIRTIES PRIEMONĖS

 

 

 

6.1

Basonas, nerūdijančio plieno

 

 

 

6.2

Guminė šildyklė

 

 

 

6.3

Vyriška plastmasinė „Antelė“

 

 

 

6.4

Pūslė ledui

 

 

 

6.5

Šildantys / šaldantys paketai

 

 

 

7. IMOBILIZAVIMO PRIETAISAI IR ĮTVARAI

 

 

 

7.1

Lankstūs piršto įtvarai

 

 

 

7.2

Lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai

 

 

 

7.3

Pripučiamieji įtvarai

 

 

 

7.4

Šlaunies įtvaras

 

 

 

7.5

Apykaklė kaklui imobilizuoti

 

 

 

7.6

Thomas įtvaras ir įdumbantys čiužiniai

 

 

 

8. DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS IR PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS

 

 

 

8.1

Mišinys vandeniui dezinfekuoti

 

 

 

8.2

Skystis vabzdžiams naikinti

 

 

 

8.3

Milteliai vabzdžiams naikinti

 

 

 

9. KITOS PRIEMONĖS

 

 

 

9.1

Geltoni maišai panaudotoms medicininėms atliekoms

 

 

 

9.2.

Konteineris medicininėms aštrioms atliekoms 500 ml

 

 

 

9.3.

Nustatytos formos etiketės medicininėms atliekoms ženklinti

 

 

 

III. PRIEŠNUODŽIAI

1. BENDRIEJI

1.1

Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.2

Kalcio gliukonatas (Calcii gluconas), 500 mg tabletės

 

 

 

1.3

Fitomenadionas (Phytomenadione), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.4

Naloksonas (Naloxone), 400 µg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.5

Etilo alkoholis (Ethanol) 96%

 

 

 

1.6

Amilnitritas 0,5 ml

 

 

 

1.7

Methylene blue 1% 10 ml ampulės

 

 

 

1.8

Deguonis 100% medicininės dujos, slėgtosios, 10 l plieninis balionas

 

 

 

2. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

2.1

Natrio chloridas (Other i. v. solution additives), 0,9% infuzinis tirpalas 500 ml, ir

Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5% infuzinis tirpalas 500 ml

 

 

 

2.2

Furozemidas (Furosemide), 20 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

3. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

3.1

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg arba 250 mg kietos kapsulės arba tabletės N10, jei flakonai po 50 g

 

 

 

3.2

Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

3.3

Geriamieji elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties)

(Hemofiltrates)

 

 

 

3.4

Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20

 

 

 

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

4.1

Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

5. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

5.1

Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1

 

 

 

5.2

Beklometazono dipropionatas (Beclometasone), 250 µg/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas, 200 dozių, N1

 

 

 

6. NUO INFEKCIJOS

6.1

Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės / kietos kapsulės

arba

Amoksicilinas (Amoxicillin), 1000 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

 

7. IŠORINIO VARTOJIMO

7.1

Proksimetakainas, 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml

 

 

 

7.2

Calcii gluconas, 2% gelis 25 g

 

 

 

7.3

Tobramicinas, 3 mg/g akių tepalas 3,5 g N1

 

 

 

8. KITI

8.1

Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml), arba

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

8.2

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės

 

 

 

9. BŪTINI DEGUONIUI TIEKTI

9.1

Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti pramoninį laivo deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu

 

 

 

 

Pasirašymo vieta ir data

 

Kapitono parašas

 

Laivą tikrinusio asmens (nurodant atstovaujamą instituciją) parašas


 

ANTRASIS SKIRSNIS

 

B KATEGORIJOS LAIVAI

 

I. Duomenys apie laivą:

 

Pavadinimas

 

Vėliava

 

Uostas, kuriame įregistruotas laivas

 

II. Medicinos atsargos

 

Eil. Nr.

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos

(ypač dėl galiojimo datos)

I. VAISTINIAI PREPARATAI

1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

1.1. Analeptikai ir simpatomimetikai

1.1.1

Epinefrinas (Epinephrine), 0,1 % injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

 

 

 

1.2. Vazodilatatoriai

1.2.1

Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuviu N25

 

 

 

1.3. Diuretikai

1.3.1

Furozemidas (Furosemide), 40 mg tabletės N50

 

 

 

1.4. Antihemoraginiai

1.4.1

Etamsilatas (Etamsylate), 250 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

1.4.2

Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

 

 

 

2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

2.1. Nuo pepsinės opos ir gastroezofaginio refliukso

2.1.1

Ranitidinas (Ranitidine), 150 mg plėvele dengtos tabletės N10

arba

Omeprazolas (Omeprazole), 20 mg skrandyje neirios kietos kapsulės N30

 

 

 

2.2. Antacidiniai

2.2.1

Geriamieji kieti arba skysti vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra Magnesii hydroxidum ir Aluminii hydroxidum vienkartinėmis pakuotėmis arba tabletėmis

 

 

 

2.3. Virškinimo fermentai

2.3.1

Pankreatinas (Multienzymes (lipase, protease etc.), 25000V kietos kapsulės N20

 

 

 

2.4. Vėmimą ir pykinimą slopinantys

2.4.1

Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50

 

 

 

2.4.2

Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

2.5. Nuo jūros ligos

2.5.1

Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50

 

 

 

2.6. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)

2.6.1

Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30

 

 

 

2.6.2

Diosmektitas (Diosmectite), 3 g milteliai geriamajai suspensijai

 

 

 

2.6.3

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10

 

 

 

2.7. Žarnyno infekcinėms ligoms gydyti

2.7.1

Norfloksacinas (Norfloxacin), 400 mg plėvele dengtos tabletės N10

 

 

 

2.8. Nuo hemorojaus

2.8.1

Chamomillae extractum spissum 50 mg + Genistae scop. extractum spissum 20 mg + Hippocastani cort. extractum spissum 20 mg + Belladonnae extractum spissum 20 mg + Tormentillae extractum spissum 20 mg + Millefolii extractum spissum 20 mg + Anaesthesinum 100 mg žvakutės N12

 

 

 

3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI

3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato

3.1.1

Metamizolo natrio druska (Metamizole sodium), 1 g/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

3.1.2

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10

 

 

 

3.1.3

Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10

 

 

 

3.1.4

Diklofenakas (Diclofenac), 100 mg tabletės N20 arba ilgo poveikio atpalaiduojamosios tabletės

 

 

 

3.2. Stiprūs analgetikai-narkotikai

3.2.1

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 50 mg tabletės arba kapsulės N20

 

 

 

3.2.2

Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

arba

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

3.3. Spazmolitikai

3.3.1

Drotaverinas (Drotaverine), 40 mg tabletės N100

 

 

 

3.3.2

Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

 

 

 

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

4.1. Raminamieji

4.1.1

Medazepamas (Medazepam), 10 mg tabletės N20

arba

Bromazepamas (Bromazepam), 3 mg tabletės N20

 

 

 

4.1.2

Geriamieji skysti lašai arba dengtos tabletės, arba kietos kapsulės N20 su valerijonų ekstraktu

 

 

 

4.2. Migdomieji

4.2.1

Midazolamas (Midazolam), 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N10

 

 

 

4.3. Neuroleptikai

4.3.1

Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg/ml injekcinis tirpalas

arba

Levomepromazinas (Levomepromazine), injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

 

 

 

4.3.2

Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg tabletės N50

arba

Levomepromazinas (Levomepromazine), 25 mg tabletės N50

 

 

 

4.4. Antiepilepsiniai

4.4.2

Diazepamas (Diazepam), 5 mg tabletės N20

 

 

 

5. ANTIALERGINIAI IR NUO ŠOKO

5.1. Antihistamininiai

5.1.1

Klemastinas (Clemastine), 1 mg tabletės N20

 

 

 

5.1.2

Klemastinas (Clemastine), 2 mg/ 2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

5.2. Injekciniai gliukokortikoidai

5.2.1

Metilprednizolonas (Methylprednisolone), 40 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Hidrokortizonas + Lidokainas (Hydrocortisone), 25 mg + 5 mg/ml injekcinė suspensija

 

 

 

6. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

6.1. Nuo astmos

6.1.1

Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija 200 dozių, N1

1 pakuotė

 

 

6.2. Vaistai nuo kosulio ir peršalimo

6.2.1

Acetilcisteinas (Acetylcysteine), 200 arba 600 mg tabletės, granulės arba milteliai N20

 

 

 

6.2.2

Ambroksolis (Ambroxol), 30 mg tabletės N20

 

 

 

6.2.3

Sudėtiniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra paracetamolio (Compositum)

 

 

 

6.3. Kvėpavimo sistemą stimuliuojantys

6.3.1

Amoniakas (Ammonii causticum), 10% tirpalas

 

 

 

7. NUO INFEKCIJOS

7.1. Antibiotikai

7.1.1

Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės arba kapsulės N10

 

 

 

7.1.2

Amoksicilinas 500/875 mg su Klavulano rūgštimi (Amoxicillin and

enzyme inhibitor), 125 mg tabletės N14

 

 

 

7.1.3

Ampicilinas (Ampicillin), 1g milteliai injekciniam tirpalui

 

 

 

7.1.4

Gentamicinas (Gentamicin), 80 mg/2 ml injekcinis / infuzinis tirpalas ampulės 2 ml

 

 

 

7.2. Sulfanilamidai

7.2.1

Trimetoprimas 400 mg + Sulfametoksazolas 80 mg (Sulfamethoxazole and trimethoprim) tabletės N20

 

 

 

8. INFUZINIAI TIRPALAI SKYSČIŲ KIEKIUI ATKURTI IR PLAZMOS PAKAITALAI

8.1

Natrio chloridas (Other i.v. solution additives), 0,9 % infuzinis tirpalas 500 ml

 

 

 

8.2

Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5 % tirpalas 500 ml

 

 

 

8.3

Geriami elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)

 

 

 

9. IŠORINIO VARTOJIMO

9.1. Odos ligoms gydyti

9.1.1. Antiseptiniai tirpalai

9.1.1.1

Etilo alkoholis (Ethanol), 70% 500 ml

 

 

 

9.1.1.2

Jodas (Iodine), 5% odos tirpalas 10 ml

 

 

 

9.1.1.3

Vandenilio peroksidas (Hydrogen peroxide), 30 mg/ml odos tirpalas 100 ml

 

 

 

9.1.1.4

Kalio permanganatas (Potassium permanganate), 10 g milteliai

 

 

 

9.1.1.5

Octenisepto tirpalas vartoti išoriškai 50 ml

 

 

 

9.1.1.6

Korsolex, AF tirpalas, 5 l koncentratas medicinos instrumentams valyti ir dezinfekuoti

 

 

 

9.1.2. Tepalai su antibiotikais

9.1.2.1

Neomicinas 5000 UI/g / Bacitracino cinko 250 UI/g tepalas,

arba

kitos sudėties antiseptinis tepalas (Other antibiotics for topical use)

 

 

 

9.1.3. Nuo uždegimo ir skausmą mažinantys tepalai

9.1.3.1

Ketoprofenas (Ketoprofen), 25 mg/g gelis

arba

Diklofenakas (Diclofenac), 1?5 % gelis

 

 

 

9.1.4. Tepalai nudegimams gydyti

9.1.4.1

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos,

arba

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas / kremas

 

 

 

9.1.4.2

Sulfatiazolio sidabro druska (Sulfonamides), 20 mg/g kremas

 

 

 

9.1.5. Antialerginiai tepalai

9.1.5.1

Fluocinolono acetonidas (Fluocinolone acetonide), 0,25 mg/g tepalas / gelis,

arba

Dimetindenas (Dimetindene), 1 mg/g gelis

 

 

 

9.1.6. Antiparazitiniai vaistai

9.1.6.1

Permetrinas (Permethrin), 40 mg tepalas,

arba

Permetrinas (Permethrin), 5 g/1000 ml 60 ml tirpalas

 

 

 

9.2. Akių ligoms gydyti

9.2.1. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų

9.2.1.1

Gentamicinas (Gentamycin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml,

arba

Tobramicinas (Tobramycin), akių lašai, tirpalas 5 ml, arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo,

arba

Ciprofloksacinas (Ciprofloxacin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml,

arba

Deksametazonas + Chloramfenikolis (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 2 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml

 

 

 

9.2.2. Lašai su antibiotikais ir nuo uždegimo

9.2.2.1

Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas,

arba

sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

 

 

 

9.2.3. Lašai nuo skausmo

9.2.3.1

Proksimetakainas (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml

 

 

 

9.2.4. Nuo glaukomos ir vyzdį siaurinantys

9.2.4.1

Pilokarpino hidrochloridas (Pilocarpine), 20 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml

 

 

 

9.3. Ausų ligoms gydyti

9.3.1. Lašai nuo uždegimo ir skausmą mažinantys

9.3.1.1

Cholino salicilatas (Indifferent preparations), 200 mg/g ausų lašai, tirpalas,

arba

Fenazonas + Lidokainas (Analgesics and anesthetics), 40 mg + 10 mg/g ausų lašai, tirpalas

 

 

 

9.3.2. Lašai su antibiotikais

9.3.2.1

Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas,

arba

sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

 

 

 

9.4. Nuo burnos ir gerklės infekcijų

9.4.1

Furaginas tirpusis + Natrio chloridas (Antiseptics), 0,1 g + 0,9 g/g gargalas, milteliai tirpalui, 1 g N15

 

 

 

9.4.2

Biklotimolis (Antiseptics), 750 mg/30 g purškiamoji suspensija 30 g

arba

Povidonas, joduotas + Alantoinas (Povidone-iodine), 85 mg + 1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės tirpalas 30 ml,

arba

Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas 10 ml,

arba

Benzidaminas (Benzydamine), 1,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas 30 ml,

arba

Heksetidinas (Hexetidine), 2 mg/ml purškalas 40 ml

 

 

 

9.5. Lašai į nosį nuo slogos ir sinusito

9.5.1

Ksilometazolinas (Xylometazoline), 1 mg/ml nosies lašai, tirpalas,

arba

nosies purškalas, tirpalas

 

 

 

9.5.2

Argentum proteicum + Ephedrinum + Calcii laevulinas, nosies purškalas, tirpalas 10 ml

 

 

 

9.5.3

Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas

 

 

 

9.6. Vietiniai anestetikai

9.6.1. Vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

9.6.1.1

Lidokaino hidrochloridas (Lidocaine), 20 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

9.6.2. Dantų anestetikai ir antiseptinės mikstūros

9.6.2.1

Fenilsalicilatas + Eugenolis + Timolis + Dirvinių mėtų (Mentha canadensis) eterinis aliejus + Gvazdikėlių (Syzygium aromaticum Meril et L. M. Perry), žiedų eterinis aliejus + Vaistinių šalavijų (Salvia officinalis) eterinis aliejus, 5 mg + 2,5 mg + 3,6 mg + 5 mg + 2,5 mg + 5 mg/g burnos gleivinės tirpalas 20 ml (Various)

 

 

 

II. MEDICINOS PRIETAISAI

 

 

 

1. GAIVINIMO

 

 

 

1.1

Rankinis dirbtinio kvėpavimo prietaisas (savaime išsipučiantis kvėpavimo maišas) su kauke

 

 

 

1.2

Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu

 

 

 

1.3

Mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

 

 

 

1.4

Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba Brook kvėpavimo vamzdelis

 

 

 

2. TVARSTYMO IR SIUVIMO

 

 

 

2.1.

Lipnus elastinis tvarstis

 

 

 

2.2

Nesterili marlė

 

 

 

2.3

Sterilūs marlės kompresai

 

 

 

2.4

Sterili vata 100,0

 

 

 

2.5

Sterili paklodė nukentėjusiesiems nuo nudegimų

 

 

 

2.6

Trikampis raištis rankai parišti

 

 

 

2.7

Vienkartinės apžiūrų pirštinės

 

 

 

2.8

Pleistras 2,5 x 5

 

 

 

2.9

Baktericidinis pleistras

 

 

 

2.10

Sterilus tvarstis 5 x 7

 

 

 

2.11

Sterilus tvarstis 10 x 5

 

 

 

2.12

Sterilus tvarstis 14 x 7

 

 

 

2.13

Sterilios servetėlės 10 x 10

 

 

 

2.14

Elastinis tvarstis

 

 

 

2.15

Vazelininiai tamponai

 

 

 

2.16

Guminiai antpirščiai

 

 

 

2.17

Spiritinės servetėlės

 

 

 

2.18

Vienkartinės kaukės

 

 

 

2.19

Vienkartiniai tirpstantys chirurginiai siūlai su adata žaizdoms siūti

 

 

 

2.20

Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

 

 

 

3. INSTRUMENTAI

 

 

 

3.1

Instrumentų dėžutė (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.2

Operacinės žirklės (tiesios, nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.3

Tvarstymo žirklės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.4

Splinter žnyplės (smailios, nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.5

Dantų žnyplės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

3.6

Kraują stabdantis gnybtas, Halstead mosquito, 125 mm, nerūdijančio plieno

 

 

 

4. TIKRINIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS

 

 

 

4.1

Vienkartiniai liežuvio laikikliai

 

 

 

4.2

Plastikiniai paklotai,90 x 180 cm

 

 

 

4.3

Stetofonendoskopas

 

 

 

4.4

Aneroidinis sfigmomanometras

 

 

 

4.5

Elektroniniai medicininiai termometrai

 

 

 

4.6

Hipoterminis termometras

 

 

 

5. INSTRUMENTAI INJEKCIJOMS, PERFUZIJAI, PUNKCIJAI IR KATETERIZAVIMUI ATLIKTI

 

 

 

5.1

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 10 ml

 

 

 

5.2

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml

 

 

 

5.3

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml

 

 

 

5.4

Vienkartinis šlapimo pūslės kateteris (CH 14, 16, 18)

 

 

 

6. IMOBILIZAVIMO PRIETAISAI IR ĮTVARAI

 

 

 

6.1

Lankstūs piršto įtvarai

 

 

 

6.2

Lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai

 

 

 

6.3

Pripučiamieji įtvarai

 

 

 

6.4

Šlaunies įtvaras

 

 

 

6.5

Apykaklė kaklui imobilizuoti

 

 

 

7. KITOS PRIEMONĖS

 

 

 

7.1

Geltoni maišai panaudotoms medicininėms atliekoms

 

 

 

7.2.

Konteineris medicininėms aštrioms atliekoms 500 ml

 

 

 

7.3

Nustatytos formos etiketės medicininėms atliekoms ženklinti

 

 

 

III. PRIEŠNUODŽIAI

1. BENDRIEJI

1.1

Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.2

Kalcio gliukonatas (Calcii gluconas), 500 mg tabletės

 

 

 

1.3

Fitomenadionas (Phytomenadione), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.4

Naloksonas (Naloxone), 400 µg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.5

Etilo alkoholis (Ethanol), 96%

 

 

 

1.6

Amilnitritas, 0,5 ml

 

 

 

1.7

Methylene blue, 1% 10 ml ampulės

 

 

 

1.8

Deguonis, 100% medicininės dujos, slėgtosios, 10 l plieninis balionas

 

 

 

2. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

2.1

Natrio chloridas (Other i. v. solution additives), 0,9% infuzinis tirpalas 500 ml, ir

Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5% infuzinis tirpalas 500 ml

 

 

 

2.2

Furozemidas (Furosemide), 20 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

3. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

3.1

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg arba 250 mg kietos kapsulės arba tabletės N10, jei flakonai po 50 g

 

 

 

3.2

Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

3.3

Geriami elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties)

(Hemofiltrates)

 

 

 

3.4

Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20

 

 

 

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

4.1

Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

5. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

5.1

Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1

 

 

 

5.2

Beklometazono dipropionatas (Beclometasone), 250 µg/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas, 200 dozių, N1

 

 

 

6. NUO INFEKCIJOS

6.1

Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės / kietos kapsulės

arba

Amoksicilinas (Amoxicillin), 1000 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

 

7. IŠORINIO VARTOJIMO

7.1

Proksimetakainas, 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml

 

 

 

7.2

Calcii gluconas, 2% gelis 25 g

 

 

 

7.3

Tobramicinas, 3 mg/g akių tepalas 3,5 g N1

 

 

 

8. KITI

8.1

Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml), arba

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

8.2

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės

 

 

 

9. BŪTINI DEGUONIUI TIEKTI

9.1

Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti pramoninį laivo deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu

 

 

 

 

Pasirašymo vieta ir data

 

Kapitono parašas

 

Laivą tikrinusio asmens (nurodant atstovaujamą instituciją) parašas


 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

C KATEGORIJOS LAIVAI

 

I. Duomenys apie laivą:

 

Pavadinimas

 

Vėliava

 

Uostas, kuriame įregistruotas laivas

 

II. Medicinos atsargos

 

Eil. Nr.

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos

(ypač dėl galiojimo datos)

I. VAISTINIAI PREPARATAI

1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

1.1. Vazodilatatoriai

1.1.1

Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuviu N25

arba

Glycerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,4 mg/dozėje, purškalas, purškiamas po liežuviu, 200 dozių

 

 

 

1.2. Antihemoraginiai

1.2.1

Etamsilatas (Etamsylate), 250 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml

 

 

 

1.2.2

Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

 

 

 

2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

2.1. Vėmimą ir pykinimą slopinantys

2.1.1

Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50,

arba

Zingiberis rhizoma (Zingiberis rhizoma), 250 mg kapsulės N10

 

 

 

2.2. Nuo jūros ligos

2.2.1

Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50

 

 

 

2.3. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)

2.3.1

Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30

 

 

 

2.3.2

Diosmektitas (Diosmectite), 3 g milteliai geriamajai suspensijai

 

 

 

2.3.3

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10

 

 

 

3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI

3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato

3.1.1

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10

 

 

 

3.1.2

Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10

 

 

 

4. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

4.1. Kvėpavimo sistemą stimuliuojantys

4.1.1

Amoniakas (Ammonii causticum), 10% tirpalas

 

 

 

5. IŠORINIO VARTOJIMO

5.1. Odos ligoms gydyti

5.1.1 Antiseptiniai tirpalai

5.1.1.1

Jodas (Iodine), 5% odos tirpalas 10 ml

 

 

 

5.1.2. Tepalai nudegimams gydyti

5.1.2.1

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos,

arba

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas / kremas

 

 

 

5.1.2.2

Sulfatiazolio sidabro druska (Sulfonamides), 20 mg/g kremas

 

 

 

II. MEDICINOS PRIETAISAI

1. GAIVINIMO

1.1

Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba Brook kvėpavimo vamzdelis

 

 

 

2. TVARSTYMO IR SIUVIMO

2.1

Lipnus elastinis tvarstis

 

 

 

2.2

Nesterili marlė

 

 

 

2.3

Sterilūs marlės kompresai

 

 

 

2.4

Vata, sterili 100,0

 

 

 

2.5

Vienkartinės apžiūrų pirštinės

 

 

 

2.6

Pleistras 2,5 x 5

 

 

 

2.7

Baktericidinis pleistras

 

 

 

2.8

Sterilus tvarstis 5 x 7

 

 

 

2.9

Sterilus tvarstis 10 x 5

 

 

 

2.10

Sterilus tvarstis 14 x 7

 

 

 

2.11

Sterilios servetėlės 10 x 10

 

 

 

2.12

Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

 

 

 

2.13

Vaistų taurelė

 

 

 

2.14

Tvarstymo žirklės (nerūdijančio plieno)

 

 

 

2.15

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml

 

 

 

2.16

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml

 

 

 

III. PRIEŠNUODŽIAI

1. BENDRIEJI

1.1

Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.2

Kalcio gliukonatas (Calcium gluconate), 500 mg tabletės

 

 

 

1.3

Fitomenadionas (Phytomenadione), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.4

Naloksonas (Naloxone), 400 µg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)

 

 

 

1.5

Etilo alkoholis (Ethanol), 96%

 

 

 

1.6

Amilnitritas, 0,5 ml

 

 

 

1.7

Metileno mėlis (Methylene blue), 1% 10 ml ampulės

 

 

 

1.8

Deguonis, 100% medicininės dujos, slėgtosios, 10 l plieninis balionas

 

 

 

2. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

2.1

Natrio chloridas (Other i. v. solution additives), 0,9% infuzinis tirpalas 500 ml, ir

Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5% infuzinis tirpalas 500 ml

 

 

 

2.2

Furozemidas (Furosemide), 20 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

3. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

3.1

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg arba 250 mg kietos kapsulės arba tabletės N10, jei flakonai po 50 g

 

 

 

3.2

Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

3.3

Geriami elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties)

(Hemofiltrates)

 

 

 

3.4

Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20

 

 

 

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

4.1

Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas ampulės (2 ml)

 

 

 

5. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

5.1

Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1

 

 

 

5.2

Beklometazono dipropionatas (Beclometasone), 250 µg/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas, 200 dozių, N1

 

 

 

6. NUO INFEKCIJOS

6.1

Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės / kietos kapsulės,

arba

Amoksicilinas (Amoxicillin), 1000 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

 

7. IŠORINIO VARTOJIMO

7.1

Proksimetakainas (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml

 

 

 

7.2

Kalcio gliukonatas (Calcium gluconate), 2% gelis 25 g

 

 

 

7.3

Tobramicinas (Tobramycin), 3 mg/g akių tepalas 3,5 g N1

 

 

 

8. KITI

8.1

Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml), arba

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)

 

 

 

8.2

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės

 

 

 

9. BŪTINI DEGUONIUI TIEKTI

9.1

Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti pramoninį laivo deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu

 

 

 

 

Pasirašymo vieta ir data

 

Kapitono parašas

 

Laivą tikrinusio asmens (nurodant atstovaujamą instituciją) parašas

 

_________________