LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.03.03:2002 „TECHNINIAI LIUDIJIMAI. RENGIMAS IR TVIRTINIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 18 d. Nr. 188

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.03.03:2002 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiu galios statybos techninį reglamentą STR 1.03.03:1999 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“ (Žin., 2000, Nr. 8-214).

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „reglamentas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 188

 

statybos techninis reglamentas

 

STR 1.03.03:2002

 

tECHNINIAI LIUDIJIMAI. rengiMAS IR TVIRTINIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statybos produktų techninių liudijimų rengimo pagrindinius principus ir išdėstymo, tvirtinimo bei taikymo tvarką.

2. Reglamentas privalomas visiems juridiniams bei fiziniams asmenims, rengiantiems, užsakantiems ir tvirtinantiems statybos produktų techninius liudijimus.

3. Šis Reglamentas parengtas, vadovaujantis Europos Bendrijos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyvos „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ 8, 9, 10, 11 straipsniais, 1994 m. sausio 19 d. Europos Bendrijos Komisijos nutarimu „Dėl Europos techninio liudijimo išdavimo bendrosios tvarkos taisyklių“, 1997 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos Komisijos nutarimu „Dėl bendros Europos techninio liudijimo statybos produktams formos“ ir siekia suvienodinti techninio įteisinimo bei techninio liudijimo parengimo ir išdavimo tvarką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

 

II. NUORODOS

 

4. Šio Reglamento tekste pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.2. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 92-2542);

4.3. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“;

4.4. LST EN ISO 8402:1995 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas. Terminai ir apibrėžimai.

5. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį Reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad Reglamentas rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo Reglamentu.

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Bandymas – techninis veiksmas, kai pagal nurodytą metodiką nustatoma konkretaus produkto, proceso ar paslaugos viena ar kelios charakteristikos [4.2].

7. Priežiūra – nuolatinis objekto būklės tikrinimas ir patikrinimas, siekiant laiduoti nustatytų reikalavimų tenkinimą [4.4].

8. Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį [4.1].

9. Sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga ar fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus [4.2].

10. Sertifikacijos įstaiga – juridinis asmuo, taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, atliekantys sertifikavimo procedūrą [4.2].

11. Techninis įteisinimas – produkto tinkamumo naudoti techninis įvertinimas pagal statinių, kuriuos statant šį produktą numatoma naudoti, esminius reikalavimus [4.3].

12. Techninis liudijimas – dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus [4.1].

PASTABA: Europos techninis liudijimas – dokumentas, kurį išdavė Europos techninio įteisinimo įstaigos (European Organization for Technical Approvals (EOTA)) narys pagal šios organizacijos ir Europos komisijos nustatytą tvarką [4.3].

13. Techninio įteisinimo įstaiga – įgaliotos institucijos paskirta įstaiga atlikti statybos produktų techninį įteisinimą [4.3].

14. Tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo – statybos produktų ir įrenginių gamintojas, platintojas, importuotojas, paslaugų organizacija [4.1].

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Techniniai liudijimai rengiami tiekėjo (gamintojo) iniciatyva.

16. Techniniu liudijimu siekiama supaprastinti ir unifikuoti statybos proceso bei statybos produktų kontrolę. Produktas, kuriam yra patvirtintas techninis liudijimas, gali būti naudojamas statybose be papildomo patikrinimo, jei jam nėra nustatyti kitokie privalomi reikalavimai.

17. Techninis liudijimas produktui arba produktų grupei turi būti pagrįstas tyrimais, bandymais, įgaliotų valdžios institucijų nurodymais.

18. Techninio įteisinimo įstaiga nusprendžia, ar tikslinga rengti techninį liudijimą, ar atitiktis yra įrodoma paprastais skaičiavimais, darbo brėžiniais ir įprastiniais periodiniais bandymais.

19. Svarbiausieji techninio įteisinimo tikslai:

19.1. suteikti gamintojams, statytojams ir vartotojams galimybę savanoriškai įteisinti Lietuvoje statybos produktus, ar kitus statinio dalį sudarančius įrenginius bei sistemas, kuriems nėra galiojančių normatyvinių dokumentų (darniųjų standartų, perimtų Europos arba tarptautinių standartų, Lietuvos standartų ir kita);

19.2. šalinti technines kliūtis prekyboje;

19.3. kvalifikuotai informuoti visuomenę apie naujų statybos produktų kokybę ir charakteristikas.

20. Techninis liudijimas gali būti rengiamas ir išduodamas, kai:

20.1. nėra parengtas darnusis Europos standartas;

20.2. nėra parengto ir nėra rengiamas produkto nacionalinis standartas;

20.3. produktas savo techninėmis charakteristikomis gerokai skiriasi nuo darniųjų Europos arba pripažintų nacionalinių standartų.

 

V. TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ TAIKYMAS

 

21. Techniniai liudijimai taikomi:

21.1. naujiems statybos produktams;

21.2. įvairioms statybos produktų sistemoms (pvz., apšiltinimo, hidroizoliacijos);

21.3. importuojamiems statybos produktams, kai jų atitikties neįmanoma įvertinti pagal galiojančius nacionalinius standartus.

22. Techninis liudijimas gali apimti visus esminius reikalavimus arba tik kai kuriuos iš jų, pvz., mechaninį atsparumą ir pastovumą bei gaisrinę saugą ir pan.

Atskirais atvejais, kai statybos produkto charakteristikos svarbios aplinkosauginiu, gaisriniu ir sveikatos požiūriu, Aplinkos ministerija gali nustatyti, kad jam taikomi visi esminiai reikalavimai.

23. Techninis liudijimas galioja tik po to, kai jis patvirtinamas ir užregistruojamas techninio įteisinimo įstaigoje.

 

VI. TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ RENGIMAS

 

24. Aplinkos ministerija paskiria techninio įteisinimo įstaigą rengti techninius liudijimus tam tikriems statybos produktams arba jų grupėms.

25. Techninio liudijimo rengimui tiekėjas pateikia techninio įteisinimo įstaigai nustatytos formos paraišką (1 priedas) ir pareiškėjo deklaraciją (2 priedas) valstybine kalba.

26. Paraiškoje turi būti pateikta tokia informacija:

26.1. pareiškėjo ir gamintojo pavadinimai bei adresai;

26.2. pareiškėjo ir gamintojo atsakingų asmenų pavardės, telefonai ir faksai;

26.3. produkto techninės charakteristikos;

26.4. duomenys, kurie reikalingi, norint nustatyti, ar produktas atitinka deklaruojamus kriterijus;

26.5. gamintojo gamybos kontrolės ataskaita.

27. Pareiškėjas yra atsakingas už reikiamos ir teisingos informacijos pateikimą techninio įteisinimo įstaigai.

28. Pareiškėjas savo paraiškoje privalo nurodyti visus produkto gamintojus.

29. Pareiškėjo deklaracijoje turi būti nurodyta:

29.1. kokioms kitoms techninio įteisinimo įstaigoms buvo pateikta paraiška techniniam liudijimui gauti;

29.2. ar tiekėjas jau turi EOTA ar ES valstybių techninį liudijimą;

29.3. leidimas, esant reikalui, techninio įteisinimo įstaigos ekspertams, lankytis įmonėje;

29.4. sutikimas laikytis techninio įteisinimo procedūrų ir perduoti informaciją kitoms techninio įteisinimo įstaigoms dėl paraiškos techniniam liudijimui gauti;

29.5. sutikimas apmokėti techninio įteisinimo išlaidas.

30. Esant neaiškumams dėl statybos produkto kai kurių techninių charakteristikų arba jo panaudojimo techninio įteisinimo, įstaigai (jos prašymu) turi būti pateikta papildoma informacija.

31. Išnagrinėjus paraišką techniniam liudijimui rengti, techninio įteisinimo įstaiga priima sprendimą, fiksuodama tai savo atitinkamu dokumentu.

32. Apie savo atsisakymą rengti techninį liudijimą, techninio įteisinimo įstaiga privalo raštiškai pranešti pareiškėjui nurodydama priežastis.

33. Techninio įteisinimo įstaiga turi užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą.

 

VII. BENDRIEJI SUDARYMO, IŠDĖSTYMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

34. Techninio liudijimo pavadinimas turi būti trumpas, tiksliai apibūdinantis normuojamą produktą.

35. Techninio liudijimo sudaromosios dalys yra šios:

35.1. antraštinis lapas;

35.2. turinys;

35.3. titulinis puslapis;

35.4. pagrindinė dalis;

35.5. priedai.

36. Antraštinis lapas ir antrasis antraštinio lapo (pratarmės) puslapiai įforminami pagal 3 ir 4 priedus.

37. Turinys pateikiamas po antrojo antraštinio lapo (pratarmės) naujame puslapyje ir, jei reikia, tęsiamas.

38. Titulinis puslapis įforminamas pagal 5 priedą.

39. Pagrindinė dalis susideda iš:

39.1. taikymo srities;

39.2. nuorodų;

39.3. sąvokų (jei reikia);

39.4. klasifikacijos ir pagrindinių parametrų;

39.5. techninių reikalavimų;

39.6. priėmimo bei atitikties įvertinimo reikalavimų;

39.7. bandinių atrankos ir bandymų būdų;

39.8. gabenimo ir laikymo sąlygų;

39.9. ypatingų naudojimo sąlygų (jei reikia);

39.10. gamintojo garantijų.

40. Skyriuje „Taikymo sritis“ tiksliai apibrėžiama įteisinamo produkto arba dokumento taikymo sritis. Jei reikia, turi būti pateikta statinio, kuriame bus naudojamas produktas, charakteristika.

41. Skyriuje „Nuorodos“ pateikiamas sąrašas dokumentų, į kuriuos yra duotos nuorodos liudijimo tekste. Sąraše pateikiamas normatyvinio dokumento žymuo ir pavadinimas. Jei yra nuorodų į kita kalba rašytus dokumentus, greta vertimo į lietuvių kalbą turi būti ir dokumentų pavadinimai bei žymenys originalo kalba.

42. Skyriuje „Sąvokos“ surašomi techniniame liudijime vartotos sąvokos, kurių prasmė nenustatyta standartuose arba kurie įvairiuose kontekstuose gali būti suprasti skirtingai.

43. Skyriuje „Klasifikacija ir pagrindiniai parametrai“ pateikiami parametrai, apibūdinantys produktą (jo tipą, asortimentą, rūšį, klasę ir pan.).

44. Skyriuje „Techniniai reikalavimai“ pateikiami visi produkto techniniai reikalavimai, nuorodos į bandymų būdus, kuriais patikrinama, ar jis atitinka kiekvieną reikalavimą, reikalavimai žaliavoms, medžiagoms, perkamiems gaminiams, technologiniams procesams arba nuorodos į technologijos procesus.

Jeigu naudojant produktą gali iškilti pavojus žmonių gyvybei, sveikatai arba aplinkai, šiame skyriuje turi būti nurodyti reikalavimai, užtikrinantys saugų šio produkto naudojimą ir aplinkos apsaugą.

45. Skyriuje „Priėmimas ir atitikties įvertinimas“ pateikiami reikalavimai produkto priėmimui ir priėmimo tvarka, priimamų partijų apimtys, tikrinimo normatyvai, būtinumas išlaikyti produktą atitinkamą laiką iki priėmimo pradžios, priėmimo rezultatų įforminimo tvarka, atitikties įvertinimo pagrindas – techninės charakteristikos bei atitikties įvertinimo schema.

46. Skyriuje „Bandinių atrankos ir bandymų būdai“ detaliai aprašoma bandinių atrinkimo tvarka ir bandymų būdai.

47. Skyriuje „Gabenimas ir laikymo sąlygos“ pateikiami reikalavimai, užtikrinantys produkto savybių išsaugojimą jį gabenant ir laikant.

48. Skyriuje „Ypatingos naudojimo sąlygos“ pateikiami ypatingi (jei tokie yra) reikalavimai, kuriais užtikrinamas produkto nesutrinkantis ir saugus naudojimas, išsaugomos jo savybės.

49. Prie techninio liudijimo gali būti pridėtos atskiros naudojimo taisyklės arba instrukcija su atitinkamais techniniais reikalavimais remontui, naudojimui (eksploatacijai), techninei priežiūrai ir leistiniems nukrypimams.

50. Skyriuje „Gamintojo garantijos“ pateikiamas gamintojo įsipareigojimas, kad produktas atitiks techninio liudijimo reikalavimus, garantijos trukmė.

51. Garantijos trukmė nurodoma visam produktui arba atskiroms jo sudėtinėms dalims, komplektuojamiems elementams. Informacija, papildanti techninį liudijimą, gali būti prieduose. Tai gali būti grafinė medžiaga, lentelės, skaičiavimai ir pan. Priedai žymimi arabiškais skaičiais. Kiekvienas priedas pradedamas naujame puslapyje ir turi turėti antraštę.

52. Visų skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir numeruojami arabiškais skaitmenimis (1, 2, 3 ir t. t.).

53. Dokumento puslapiai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Pirmuoju dokumento puslapiu laikomas titulinis lapas: jame numeris nerašomas. Visi kiti numeruojami apatiniame dešiniajame kampe nelyginiuose ir apatiniame kairiajame kampe lyginiuose puslapiuose. Kiekviename dokumento puslapyje rašomas dokumento žymuo: nelyginiuose puslapiuose viršutiniame dešiniajame kampe, o lyginiuose puslapiuose viršutiniame kairiajame kampe.

 

VIII. TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ TVIRTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

54. Techninius liudijimus ir jų pakeitimus aprobuoja techninio įteisinimo įstaigos taryba (toliau – Taryba). Tarybos sudėtį, teises ir pareigas reglamentuoja aplinkos ministro nustatyta tvarka.

55. Techninio liudijimo rengėjas parengęs dokumento pirmąją redakciją, suderina su pareiškėju.

56. Suderintas su pareiškėju techninio liudijimo projektas pateikiamas Tarybai, kuri dokumentą aprobuoja ir tai apiformina protokolu.

57. Techniniai liudijimai turi būti suderinti su atitinkamų valstybinių institucijų teisiniais aktais.

58. Techninio įteisinimo įstaiga, įvertinusi tarybos pastabas ir pasiūlymus, parengia galutinę techninio liudijimo redakciją ir pateikia įstaigos vadovui tvirtinti.

59. Techninio liudijimo galiojimo laikas – ne ilgiau kaip 5 metai.

60. Jei per nustatytą techninio liudijimo galiojimo laiką nebuvo patvirtintas šiam produktui darnusis standartas, Lietuvos standartas, perimtas atitinkamas Europos arba tarptautinis standartas, techniniai liudijimai peržiūrimi ir nustatoma, ar reikia pratęsti galiojimą, papildyti, pakeisti, panaikinti.

61. Keičiant techninius liudijimus, jų žymuo paliekamas tas pats, pakeičiami tik metai.

62. Techninius liudijimus gali panaikinti tik techninio įteisinimo įstaiga, patvirtinusi šį dokumentą.

63. Techniniai liudijimai registruojami techninio įteisinimo įstaigoje.

 

IX. TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ LEIDYBA IR PLATINIMAS. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

64. Informacija apie techninių liudijimų patvirtinimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai panešimai“.

65. Techninio įteisinimo įstaiga turi išimtinę teisę leisti ir platinti techninius liudijimus. Techniniai liudijimai spausdinami A4 (210x297) formato popieriuje. Visi techniniai liudijimai žymimi autorinių teisių apsaugos ženklu ©.

66. Su techninių liudijimų rengimo tvarka techninio įteisinimo įstaiga turi supažindinti kiekvieną juridinį ar fizinį asmenį, norintį pateikti paraišką techniniam liudijimui gauti.

67. Techninio įteisinimo įstaiga kasmet parengia ir leidžia patvirtintų techninių liudijimų sąvadą.

68. Platinami techniniai liudijimai žymimi specialiu techninio įteisinimo įstaigos spaudu.

 

X. APMOKĖJIMAS UŽ TECHNINĮ LIUDIJIMĄ

 

69. Visas išlaidas, susijusias su techninių liudijimų rengimu, apmoka pareiškėjas.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Už techninių liudijimų išdavimo teisingumą atsako techninius liudijimus išdavusi įstaiga.

71. Už produktų atitikimą techninių liudijimų reikalavimams atsako produkto gamintojas (tiekėjas).

______________


 

STR1.03.03:2002

1 priedas (informacinis)

 

(Paraiškos techniniam liudijimui pavyzdys)

 

 

 

 

Techninio įteisinimo įstaigos pavadinimas,

adresas ir kiti rekvizitai

 

 

PARAIŠKA

TECHNINIAM LIUDIJIMUI

200__ ___ ___                  Nr._________

 

 

Pareiškėjas _____________________________________________________________________

Adresas___________________________________________________________________

Tel./Faks.__________________________________________________________________

Įmonės kodas______________________________________________________________

Atsisk. sąskaita_____________________________________________________________

Bankas ir banko kodas_______________________________________________________

Atsakingas asmuo, jo telefonas, faksas___________________________________________

 

Gamintojas

 

Gamintojo adresas___________________________________________________________

Tel./ Faks._________________________________________________________________

Atsakingas asmuo, jo telefonas, faksas___________________________________________

Produktas (prekė, įrenginys, sistema ir pan.)____________________________________________

Techninės charakteristikos ____________________________________________________

Panaudojimo sritis___________________________________________________________

 

Priedai

 

Bandymų protokolai ir ataskaitos_______________________________________________

Įvertinimų dokumentai_______________________________________________________

Brėžiniai__________________________________________________________________

Kita informacija____________________________________________________________

 

...................................................               .........................                                                               

(vadovo pareigos)                               (parašas)                                    (v., pavardė)

A. V.

______________

 

 


 

STR1.03.03:2002

2 priedas (informacinis)

 

(Pareiškėjo deklaracijos pavyzdys)

 

ĮMONĖS ŽENKLAS                                              PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

IR REKVIZITAI                                                        200__ __ __ Nr.

 

 

 

TVIRTINU, KAD:

 

1. Paraiška techniniam liudijimui pateikta tik____________________________________________ .

                                                                                                        (techninio įteisinimo įstaigos pavadinimas)

 

2. Paraiška techniniam liudijimui buvo pateikta kitoms organizacijoms arba įstaigoms, bet buvo atmesta:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Statybos produktas jau turi EOTA arba ES valstybės išduotą techninį liudijimą:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti liudijimo išdavimo datą ir registracijos numerį)

4. Sutinku, kad apie paraišką techniniam liudijimui būtų informuotos kitos techninio įteisinimo įstaigos.

5. Apmokėsiu išlaidas, susijusias su techninio liudijimo rengimu.

6. Laikysiuosi nustatytų techninio įteisinimo procedūrų.

7. Užtikrinsiu, kad techninio liudijimo rengėjai arba įgalioti atstovai galės darbo valandomis aplankyti gamybos vietas.

 

 

___________________________________________                                                                      

(vadovo pareigos)                                       (parašas)                                                           (v., pavardė)

 

A. V.

______________


 

 

STR1.03.03:2002

3 priedas (privalomasis)

 

(Techninio liudijimo antraštinio lapo pavyzdys)

 

Antraštinio lapo pirmasis puslapis

 

 

APLINKOS MINISTERIJA

(TECHNINIO ĮTEISINIMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS)

 

 

 

 

TECHNINIS LIUDIJIMAS

 

TL – (1)

 

 

(2)

(techninio liudijimo pavadinimas lietuvių kalba)

 

 

(2)

(techninio liudijimo pavadinimas anglų kalba)

 

 

(2)

(techninio liudijimo pavadinimas rusų kalba)

 

 

 

 

 

(3)

 

 

TL – (4)

 

Skliausteliuose nurodytų skaičių vietoje rašoma:

(1) – techninio liudijimo skaitmeninė dalis (numeris ir metai);

(2) – techninio liudijimo pavadinimas;

(3) – techninį liudijimą patvirtinusios organizacijos firminis ženklas

(4) – techninio liudijimo žymuo (numeris ir metai)

______________

 

 


 

STR1.03.03:2002

4 priedas (privalomasis)

 

(Antraštinio lapo antrojo puslapio (pratarmės) pavyzdys)

 

 

TL –

(numeris ir data)

 

Patvirtino

(techninio įteisinimo įstaigos pavadinimas)

 

 

Galioja iki

(data)

 

Gamintojas

(statybos produkto gamintojo pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

©

(autorinės teisės savininko pavadinimas)                                                 (išleidimo metai)

 

 

Visą techninį liudijimą arba tam tikras jo dalis galima perspausdinti, dauginti,

platinti tik leidus (autorinės teisės savininko pavadinimas)

 

 

______________


 

STR1.03.03:2002

5 priedas (privalomasis)

 

(Techninio liudijimo puslapių įforminimo pavyzdys)

 

Titulinis puslapis

 

(1)

 

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skliausteliuose nurodytų skaičių vietoje rašoma:

(1) techninį liudijimą patvirtinusios įstaigos ženklas;

(2) techninio liudijimo žymuo;

(3) techninio liudijimo puslapio numeris ir puslapių skaičius;

(4) techninio liudijimo tekstas.

______________