VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 1S-49 „DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS SKELBIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1S-237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36, Nr. 123-5813) 8straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 86, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 112-5575) 4 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u  Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, Nr. 157-7462; 2012, Nr. 113-5771):

1.1. Papildau 1 punktą naujais sakiniais ir šį punktą išdėstau taip:

1. Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) (išskyrus mažos vertės pirkimus ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus) bei pirkimų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, suvestinės (toliau – Suvestinė) ir jos pakeitimų paskelbimo tvarką. Tvarkos aprašas taip pat reglamentuoja perkančiųjų organizacijų pirkimų techninių specifikacijų projektų (toliau – Techninių specifikacijų projektai) paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir dėl Techninių specifikacijų projektų gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką.“

1.2. 9 punkte išbraukiu žodžius „(išskyrus mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus)“ ir šį punktą išdėstau taip:

9. Perkančioji organizacija CVP IS iš anksto skelbia pirkimų Techninių specifikacijų projektus ir jų pakeitimus, patikslinimus bei papildymus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                              Žydrūnas Plytnikas