LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO BEI FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. gegužės 10 d. Nr. X-1114

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 135-4894)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 6 dalies pakeitimas

16 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „o ši turėtas išlaidas įvertina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“ įrašyti žodžius „kartu pateikdami išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija gali pareikalauti papildomos informacijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Politinės kampanijos finansavimo išlaidomis taip pat pripažįstamos išlaidos, skirtos šio straipsnio 5 dalyje nurodytai paskirčiai, patirtos ne politinės kampanijos laikotarpiu, jeigu toje dalyje nurodyti daiktai ir kitas turtas skirti naudoti ar jeigu paslaugos gautos politinės kampanijos laikotarpiu. Šiuo atveju politinės kampanijos dalyviai privalo apie tai pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai, kartu pateikdami išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija gali pareikalauti papildomos informacijos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS