LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ VIDUTINIO ATLYGINIMO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 11 d. Nr. 32

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2006, Nr. 72-2679) 59 straipsnio 1, 5, 8 ir 9 dalimis, 68 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                                  JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 32

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ VIDUTINIO ATLYGINIMO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato profesinės karo tarnybos kario (toliau vadinama – karys) vidutinio atlyginimo apskaičiavimą.

2. Į kario vidutinį atlyginimą įskaitoma:

2.1. kario tarnybinis atlyginimas (toliau vadinama – tarnybinis atlyginimas);

2.2. priedai prie tarnybinio atlyginimo už pareigas, susijusias su didesne vadų atsakomybe, už pareigas, susijusias su ypatinga pareigų specifika ir už ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas;

2.3. premijos.

3. Prireikus apskaičiuoti kario, tarnaujančio užsienyje, vidutinį atlyginimą, užsienio valiuta gautas tarnybinis atlyginimas perskaičiuojamas litais pagal Lietuvos banko oficialų lito ir užsienio valiutos kursą, galiojantį vidutinio atlyginimo apskaičiavimo dieną.

4. Į kario vidutinį atlyginimą neįskaitoma:

4.1. užmokestis už laiką, kai karys dėl pateisinamų priežasčių teisės aktų numatytais atvejais neatliko tarnybos (tarnybinis atlyginimas už kasmetines, mokymosi, persikėlimo ir prevencinės reabilitacijos atostogas, darbo užmokestis, gautas iš kitos įmonės, kurios įpareigojimus jis vykdė);

4.2. nedarbo draudimo išmoka, materialinės ir įsikūrimo pašalpos;

4.3. kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, sveikatos sutrikimą;

4.4. kompensacija maitinimosi išlaidoms padengti;

4.5. kompensacija ryšio išlaidoms padengti;

4.6. kompensacija išlaidoms, susijusioms su darbu užsienyje, padengti;

4.7. butpinigiai, kompensacija gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms padengti;

4.8. dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotėmis;

4.9. persikėlimo, kelionės ir važiavimo išlaidos;

4.10. stipendijos;

4.11. išmokos pagal civilines (tarp jų ir autorines) sutartis;

4.12. kompensacija išlaidoms, susijusioms su netarnybinio lengvojo automobilio naudojimu tarnybos reikmėms, padengti;

4.13. vienkartinės ir kitos išmokos ne iš krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio lėšų;

4.14. kitos išmokos (iš jų ir kompensuojamosios), nustatytos teisės aktuose ir nesusijusios su kario tarnybos apmokėjimu.

 

II. KARIO VIDUTINIO ATLYGINIMO APSKAIČIAVIMAS

 

5. Kario vidutinio atlyginimo skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas kario vidutinis atlyginimas. Kario vidutinis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skaičiuojamojo laikotarpio atlyginimą, apskaičiuotą pagal faktiškai tarnautą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant priedus prie tarnybinio atlyginimo ir premijas.

6. Kario vidutinis tarnybos dienos atlyginimas apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio atlyginimas (įskaitant priedus prie tarnybinio atlyginimo ir premijas) dalijamas iš faktiškai tarnautų per tą laikotarpį dienų (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip) skaičiaus.

7. Jeigu karys skaičiuojamuoju laikotarpiu tarnavo mažiau kaip 3 mėnesius, vidutinis jo tarnybos dienos atlyginimas apskaičiuojamas taip: jam nustatyto tarnybinio atlyginimo ir priedų suma dalijama iš skaičiuojamojo laikotarpio mėnesio tarnybos dienų skaičiaus.

8. Kai kario paskutinė tarnybos diena sutampa su paskutine mėnesio tarnybos diena, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį.

9. Apskaičiuojant kario vidutinį atlyginimą, neįskaitomos dienos, kai karys dėl pateisinamų priežasčių faktiškai netarnavo, taip pat piniginės sumos, išmokėtos už šias dienas.

10. Apskaičiuojant kario vidutinį atlyginimą, laikas, kai karys netarnavo pažeisdamas įstatymus ar kitus teisės aktus, taip pat įstatymų numatytais atvejais buvo nušalintas nuo tarnybos, prilyginamas faktiškai kario krašto apsaugos sistemos institucijose ištarnautam laikui.

11. Į kario vidutinį atlyginimą įtraukiamos premijos, imant 1/4 bendros jų sumos per 12 mėnesių prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis atlyginimas, ir suma dalijama iš skaičiuojamųjų 3 mėnesių tarnybos dienų skaičiaus. Gautas dydis pridedamas prie kario tarnybos dienos vidutinio atlyginimo, apskaičiuoto pagal šio Aprašo 5–10 punktus.

12. Jeigu karys skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties negaudavo atlyginimo, iš kurio pagal šį Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis tarnybos dienos atlyginimas, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu kariui nustatyto atlyginimo (dalijant iš tarnybos dienų skaičiaus pagal kario tarnybos ar krašto apsaugos sistemos institucijos, kurioje jis atlieka tarnybą, darbo grafiką) ir atsižvelgiant į kitas šiame Apraše numatytas sąlygas.

13. Jeigu karys dėl ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, skaičiuojamuoju laikotarpiu negaudavo atlyginimo, vidutinis atlyginimas skaičiuojamas iš atlyginimo, gauto paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, pradžią. Ši nuostata taikoma, kai minėtu laikotarpiu kario atlyginimas buvo didesnis už atlyginimą, nurodytą šio Aprašo 12 punkte.

______________