VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REGISTRUOTŲ VARTOTOJŲ, TIEKIANČIŲ (NAUDOJANČIŲ) NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS BUITINĖMS REIKMĖMS, REGISTRAVIMO IR TOKIŲ DUJŲ APSKAITOS

 

2004 m. vasario 26 d. Nr. VA-22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211; 2002, Nr. 123-5516) 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, 25-756) 36 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) ir siekdama užtikrinti efektyvią naftos dujų ir dujinių angliavandenilių tiekiamų (naudojamų) buitinėms reikmėms, kurioms taikomos akcizų lengvatos, tiekimo ir naudojimo kontrolę:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Asmenų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos taisykles.

1.2. Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ataskaitos FR0625 formą.

1.3. Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo ataskaitos FR0626 formą.

1.4. Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo pažymos FR0627 formą.

1.5. Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymo (sunaudojimo) ataskaitos FR0628 formą.

1.6. Asmenų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, registravimo pažymėjimo FR0629 formą.

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams kontroliuoti, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – sandėlis) savininkai, įmonės, perparduodančios nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius (toliau – suskystintos dujos), bei įmonės, importuojančios ir parduodančios tokias dujas ar naudojančios jas buitinėms reikmėms (toliau – registruoti vartotojai), pildytų šiuo įsakymu patvirtintose taisyklėse nustatytus apskaitos žurnalus ir teiktų užpildytas ataskaitų formas.

2.2. AVMI viršininkams užtikrinti, kad AVMI pareigūnai, siekdami nustatyti, ar įsigytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai naudojami pagal paskirtį, tikrintų registruotų vartotojų dujų talpyklas, kuriose laikomos ir iš kurių naudojamos suskystintos dujos.

2.3. AVMI akcizų administravimo skyriams duomenis apie sandėlių savininkų, įmonių ir importuotojų (registruotų vartotojų) parduotas suskystintas dujas Inspekcijos Akcizų administravimo skyriui pateikti užpildytoje naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo pažymos FR0222 formoje.

2.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko pavaduotojui, kuruojančiam Inspekcijos Akcizų administravimo skyrių, ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. kovo 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22

 

ASMENŲ, TIEKIANČIŲ (NAUDOJANČIŲ) NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS BUITINĖMS REIKMĖMS, REGISTRAVIMO IR TOKIŲ DUJŲ APSKAITOS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmenų, įsigyjančių, importuojančių ir tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius (toliau – suskystintos dujos) buitinėms reikmėms (šildymui, maisto ruošimui ir pan.), įskaitant asmenis, kurie išpilsto suskystintas dujas į buitinius dujų balionus, registravimo vartotoju (toliau – registruotas vartotojas), registruoto vartotojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimo tvarką. Taip pat NUSTATO suskystintų dujų apskaitos tvarką bei nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo buitinėms reikmėms ataskaitos FR0625 formos (toliau – FR00625 forma), nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo ataskaitos FR0626 formos (toliau – FR0626 forma), nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo pažymos FR0627 formos (toliau – FR0627 forma), nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymo (naudojimo) ataskaitos FR0628 formos (toliau – FR0628 forma) ir asmenų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, registravimo pažymėjimo FR0629 formos (toliau – FR0629 forma) pildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2002, Nr. 66-2726; 2004, Nr. 25-756, toliau – Akcizų įstatymas) 36 straipsniu.

3. Taisyklėmis turi vadovautis apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) bei asmenys, šia tvarka registruojami ar užregistruoti registruotais vartotojais.

4. Registruotais vartotojais gali būti registruojami akcizais apmokestinamų prekių sandėliai (toliau – sandėlis) ir ūkio subjektai įsigyjantys, importuojantys ir tiekiantys (naudojantys) suskystintas dujas buitinėms reikmėms, įskaitant ūkio subjektus, kurie išpilsto jas į buitinius dujų balionus bei fiziniai asmenys, naudojantys šias dujas buitinėms reikmėms. Asmenys, naudojantys suskystintas dujas, išpilstytas į buitinius balionus, registruotais vartotojais neregistruojami.

5. Kai pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje-faktūroje (sąskaitoje-faktūroje ar kitame apskaitos dokumente) suskystintų dujų kiekis nurodytas tiktai litrais, tokiu atveju perskaičiuojant suskystintų dujų kiekį kilogramais pagal litražą naudojant tūrio masės metodą arba laikytis tokio santykio: suskystintos dujos, kurios pagal 2004 m. versijos Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau – KPN) klasifikuojami 2901.10; 2901.21; 2901.22; 2901.23; 2901.24.11; 2901.24.19; 2901.29.20; 2901.29.80; 2711.12.11–2711.12.19; 2711.12.94–2711.12.97; 2711.13.91–2711.19.00 pozicijose, taikyti santykį 1820 litrai lygu vienai tonai.

6. Visos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. REGISTRUOTO VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

7. Ūkio subjektai ar fiziniai asmenys, norintys užsiregistruoti registruotais vartotojais, naudojančiais suskystintas dujas buitinėms reikmėms, įskaitant ūkio subjektus, kurie išpilsto jas į buitinius dujų balionus, AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra registruoti mokesčių mokėtoju ar deklaravę gyvenamąją vietą, turi pateikti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą (toliau – naudotojo prašymas) užregistruoti registruotu vartotoju, kuriame nurodo:

7.1. ūkio subjekto pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius arba fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį;

7.2. objekto, kuriame bus naudojamos suskystintos dujos, pavadinimą ir apibūdinimą (pvz., sandėlis, talpykla, terminalas, autocisterna, perpylimo iš vienų autocisternų į kitas aikštelė ar pan.);

7.3. adresą, kur yra atitinkamas objektas, kuriame bus naudojamos suskystintos dujos;

7.4. datą, nurodant metus ir mėnesį, nuo kurios bus pradėtos naudoti suskystintos dujos;

7.5. suskystintų dujų talpyklos (-ų), iš kurios (-ių) jos bus naudojamos, registraciniai numeriai ir tūris kubiniais metrais.

8. Kartu su naudotojo prašymu pateikiama atitinkamų talpyklų, kuriose bus laikomos ir iš kurių bus tiekiamos (pilstomos) suskystintos dujos, techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra techninė charakteristika, kopija ir jų bendrą technologinę schemą.

Jeigu prašymą įsigyti naftos dujas ir dujinius angliavandenilius gyvenamojo būsto šildymui ar kitoms buitinėms reikmėms teikia fizinis asmuo, bendros technologinės schemos pateikti neprivaloma, tačiau jis privalo pateikti visos suskystintų dujų vartojimo sistemos techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra techninė charakteristika, kopiją. Jeigu nėra galimybės pateikti minėtų dokumentų kopijų, tai asmuo privalo pateikti kompetentingos institucijos pažymą, kurioje turi būti nurodytos talpyklų techninės charakteristikos.

9. Ūkio subjektai, norintys užsiregistruoti registruotu vartotoju, tiekiančiu suskystintas dujas buitinėms reikmėms, AVMI, kurios veiklos teritorijoje jie yra registruoti mokesčių mokėtoju, akcizų administravimo skyriui turi pateikti šių taisyklių 6 priede nustatytos formos prašymą užregistruoti registruotu vartotoju (toliau – įmonės prašymas), kuriame nurodo:

9.1. įmonės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, sandėlio numerį, telefono ir fakso numerius;

9.2. tiektinų (naudotinų) suskystintų dujų kodą (-us) pagal KPN;

9.3. objektų, iš kurių bus tiekiamos suskystintos dujos, apibūdinimą:

9.3.1. suskystintų dujų, kurios bus tiekiamos iš atitinkamo objekto, pavadinimą (jeigu turi);

9.3.2. suskystintų dujų kodą pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą;

9.3.3. objekto rūšį (sandėlis, talpykla, perpylimo iš vienų autocisternų į kitas aikštelė, geležinkelio privažiuojamieji keliai, terminalai, grupiniai rezervuarai, autocisternos);

9.3.4. jeigu dujos bus tiekiamos registruotam vartotojui iš talpyklų ir (ar) autocisternų – tai tokiai talpyklai ar autocisternai AVMI suteiktą registracinį numerį ir jos tūrį (m3);

9.4. objektų, iš kurių bus tiekiamos suskystintos dujos, pavadinimus ir adresus;

9.5. numatomo suskystintų dujų tiekėjo – sandėlio savininko pavadinimą, identifikacinį numerį, įmonės kodą bei adresą ar registruoto vartotojo pažymėjimo numerį. Jeigu įmonės prašymą teikia sandėlis, šie duomenys nenurodomi. Jeigu įmonės prašymą teikia importuotojas – nurodo numatomą šalį, iš kurios bus importuojamos suskystintos dujos;

9.6. bendrą suskystintų dujų talpyklų, iš kurių jos bus tiekiamos registruotam vartotojui, tūrį kubiniais metrais (kiekis rašomas skaičiais ir žodžiais).

10. Su įmonės prašymu pateikiami objektų, iš kurių bus tiekiamos suskystintos dujos, teritorijos planai, kuriuose turi būti nurodytos:

10.1. suskystintų dujų tiekimui skirtos talpyklos, identifikuojant jas pagal AVMI suteiktus registracinius numerius;

10.2. perpylimo iš vienų autocisternų į kitas aikštelės;

10.3. geležinkelio privažiuojamieji keliai;

10.4. suskystintų dujų terminalai;

10.5. suskystintų dujų gabenimui skirtų autocisternų stovėjimo vietos, identifikuojant jas pagal AVMI suteiktus registracinius numerius.

11. Ūkio subjektai ar fiziniai asmenys, teikiantys prašymus, juos kartu su papildoma informacija gali pateikti AVMI teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje yra registruota įmonė, ar deklaruota gyvenamoji vieta, aptarnavimo poskyriui (toliau – aptarnavimo poskyris). Pateiktą šiose taisyklėse nustatyta tvarka prašymą aptarnavimo poskyris ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiunčia AVMI akcizų administravimo skyriui.

12. AVMI akcizų administravimo skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo naudotojo prašymo gavimo privalo išduoti FR0629 formos pažymėjimą (toliau – pažymėjimas). Jeigu pareikalaujama pateikti papildomų dokumentų, šis terminas skaičiuojamas nuo tokių dokumentų pateikimo dienos.

13. Išduodamo pažymėjimo numeris turi susidėti iš raidės DV ir 8 skaičių, kurių pirmieji 3 skaičiai turi atitikti AVMI kodą, suteiktą vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl padalinių kodavimo“, kiti 5 skaičiai – nepasikartojantis pažymėjimo registravimo žurnale suteiktas eilės numeris (pvz., 00001, …, 00021, …, 00212 ir t. t.).

14. Pažymėjime turi būti nurodyta jo išdavimo data, numeris, ūkio subjekto arba fizinio asmens, kuriam leidžiama tiekti (naudoti) suskystintas dujas, pavadinimas arba vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), įmonės kodas arba asmens kodas, leidimo (atestato) numeris ir jo išdavimo data, jeigu tai ūkio subjektas, išpilstantis suskystintas dujas į buitinius dujų balionus; jeigu tai sandėlis – akcizais apmokestinamu prekių sandėlio identifikacinis numeris; buveinės adresas arba gyvenamoji vieta, telefonas, faksas. Taip pat jame nurodoma (-os) ta (-os) veikla (-os), kuri (-ios) apibūdintų, kaip registruotas vartotojas tieks (naudos) suskystintas dujas. Pažymėjimą pasirašo AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

15. Kartu su pažymėjimu, kaip jo neatsiejama dalis, išrašomas priedas, kuriame nurodomi visi objektai, kuriuose bus naudojamos ar iš kurių bus tiekiamos suskystintos dujos, jų pavadinimai, adresai ir veiklos rūšys bei įrašo data, patvirtinta AVMI spaudu.

16. AVMI akcizų administravimo skyrius išduodamą pažymėjimą registruoja registruotų vartotojų registravimo žurnale ir/ar akcizų informacinės sistemos kompiuterinėje duomenų bazėje (toliau – registravimo žurnalas). Registravimo žurnalo skiltyse išvardyta eilės tvarka turi būti nurodyta: įrašo eilės numeris, pažymėjimo išdavimo data, pažymėjimo numeris, ūkio subjekto arba fizinio asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, pavadinimas arba vardas ir pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas, buveinės adresas arba gyvenamoji vieta, sandėlio identifikacinis numeris, objekto, iš kurio bus tiekiamos ar kuriame bus naudojamos suskystintos dujos, pavadinimas, adresas, veiklos rūšys pagal kiekvieną objektą, pažymėjimo galiojimo pradžios data, naujo objekto ir (ar) naujos veiklos duomenys ir įrašo data.

17. Pasikeitus taisyklių 7 ar 9 punkte išvardytiems duomenims, registruotas vartotojas turi per 10 dienų apie tai pranešti AVMI akcizų administravimo skyriui.

18. AVMI akcizų administravimo skyriui priėmus sprendimą išduoti pažymėjimą, išduodama ir tiektinų (naudotinų) nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių įsigijimo apskaitos kortelė, kurios forma nustatyta šių taisyklių 2 priede (toliau – kortelė). Kortelė išduodama kiekvienam objektui, iš kurio bus tiekiamos ar kuriame bus naudojamos suskystintos dujos. Jai suteikiamas numeris, kuris sudaromas iš pažymėjimo numerio, objekto eilės numerio, nurodyto pažymėjimo priede ir kortelės, išduotos tam objektui, eilės numerio (pvz., DV Nr. 123 00022 1 1; DV Nr. 222 00004 3 2).

19. Pildomoje kortelėje turi būti nurodoma kortelės numeris, objekto, kuriam išduota kortelė, adresas, suskystintų dujų pirkimo data, pavadinimas, kodas pagal KPN, nupirktų suskystintų dujų kiekis kilogramais, pirkimo dokumento ir (ar) krovinio gabenimo važtaraščio serija, numeris, sandėlio ar registruoto vartotojo, iš kurio įsigyjamos dujos, identifikacinis numeris ar registruoto vartotojo pažymėjimo numeris. Duomenų tikrumą eilutėje savo parašu patvirtina registruoto vartotojo įgaliotas asmuo.

20. Pažymėjimas ir kortelė išduodami neterminuotai.

 

III. TIEKIAMŲ (NAUDOJAMŲ) SUSKYSTINTŲ DUJŲ APSKAITA

 

21. Registruoti vartotojai privalo tvarkyti suskystintų dujų apskaitą taip, kad būtų įmanoma nustatyti duomenis apie tuo metu jų turimų suskystintų dujų laikomą kiekį, gautą suskystintų dujų kiekį, suskystintų dujų tiekėją, registruoto vartotojo vykdomus su dujomis gamybinius procesus, dujų faktinį kiekį mėnesio pirmai dienai, dujų laikymo vietą, laikomų balionų, kuriuose yra dujų ir tuščių balionų kiekį, iš apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie registruoto vartotojo dujų gavimą, panaudojimą ar praradimą.

22. Bet kokios pagamintos, importuotos ar kitaip gautos suskystintos dujos turi būti iš karto įtraukiamos į registruoto vartotojo apskaitą. Bet koks registruoto vartotojo suskystintų dujų tiekimas, taip pat bet koks šių dujų sunaudojimas arba praradimas turi būti iš karto po tokio fakto nustatymo fiksuojamas apskaitoje.

23. Ūkio subjektai, suskystintas dujas išpilstantys į balionus, privalo pildyti Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pilstymo į balionus apskaitos žurnalus, kurių forma nustatyta šių taisyklių 3 priede.

24. Suskystintos dujos registruoto vartotojo apskaitoje turi būti fiksuojamos atskirai nuo dujų, kurios nėra skirtos tiekti (naudoti) buitinėms reikmėms.

Suskystintų dujų tiekimo (naudojimo) vietoje turi būti laikoma šių taisyklių 2 priede nustatytos formos užpildyta kortelė ir suskystintų dujų įsigijimo ar atgabenimo dokumentai.

25. Jeigu kituose teisės aktuose yra nustatytos specialios dujų apskaitos taisyklės ir (arba) reikalavimai šių prekių grupių apskaitos prietaisams, suskystintų dujų apskaita turi atitikti tų teisės aktų reikalavimus.

26. Registruotas vartotojas, pardavęs suskystintas dujas, šias dujas įsigijusio registruoto vartotojo tiektinų (naudotinų) suskystintų dujų įsigijimo apskaitos kortelės stulpelio „Tiektinų (naudotinų) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių“ skiltyje „pirkimo data“ nurodo suskystintų dujų pardavimo datą (metus, mėnesį ir dieną), skiltyje „pavadinimas“ – parduotų suskystintų dujų pavadinimą, skiltyje „kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą“ – atitinkamą suskystintų dujų kodą, skiltyje „pirktas kiekis“ – sandėlio savininko ar kito asmens iš sandėlio parduotų suskystintų dujų kiekį kilogramais, skiltyje „dokumento numeris“ – dokumento, kuriuo įformintas suskystintų dujų pardavimas ir važtaraščio seriją ir numerį. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris (registruoto vartotojo pažymėjimo numeris)“ įrašomas Sandėlio, iš kurio parduotos suskystintos dujos, identifikacinis numeris ir (arba) registruoto vartotojo, pardavusio suskystintas dujas, pažymėjimo numeris. Stulpelyje „Registruoto vartotojo įgalioto asmens parašas“ pasirašo dujas pardavęs registruoto vartotojo įgaliotas asmuo.

27. Esant reikalui kortelėje duomenis įrašo suskystintas dujas įsigijusio registruoto vartotojo įgaliotas asmuo, o už įrašų atitikimą faktiniams duomenims privalo pasirašyti suskystintas dujas registruotam vartotojui tiekiantis registruoto vartotojo įgaliotas asmuo.

28. Užpildžius visas kortelės eilutes, kortelė, pasirašyta įmonės įgalioto asmens, grąžinama AVMI akcizų administravimo skyriui. Vietoje užpildytos kortelės AVMI akcizų administravimo skyrius išduoda naują kortelės blanką, pažymėtą AVMI įgalioto asmens spaudu ir parašu.

29. Registruoti vartotojai tiekiantys ar importuojantys tiekimui suskystintas dujas privalo pildyti šių taisyklių 5 priede nustatytos formos Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių įsigijimo ir pardavimo apskaitos žurnalus. Šiame punkte nurodytieji žurnalai turi būti įregistruoti AVMI miestų (rajonų) skyriuose, kurių teritorijose mokesčių mokėtoju registruoti minėti vartotojai.

30. Suskystintas dujas naudojantys asmenys, nustatyta tvarka užsiregistravę registruotais vartotojais, suskystintų dujų laikymo vietoje turi turėti šių dujų įsigijimo ir atgabenimo dokumentus ir užpildytą kortelę, kurioje apskaitomas parduotų dujų kiekis.

31. Registruoti vartotojai, išskyrus registruotus vartotojus – fizinius asmenis, privalo saugoti suskystintų dujų įsigijimo dokumentus nustatyta tvarka ir terminais, patvirtintais Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m vasario 22 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“ (Žin., 1996, Nr. 18-489; 2004, Nr. 7-168). Registruoti vartotojai – fiziniai asmenys šiuos dokumentus privalo saugoti ne trumpiau kaip 3 metus, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

32. Sandėlių, iš kurių parduodamos suskystintos dujos, savininkai privalo pildyti šių taisyklių 4 priede nustatytos formos Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių pardavimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalus. Šiame punkte nurodytieji žurnalai turi būti įregistruoti AVMI miestų (rajonų) skyriuose, kurių teritorijose yra sandėliai.

33. Jeigu registruotas vartotojas naudojasi kompiuterine suskystintų dujų apskaita, tai, raštu suderinęs su vietos AVMI akcizų administravimo skyriumi, šiose taisyklėse nurodytų žurnalų pildyti neprivalo. Tokiu atveju visų šiose taisyklėse nurodytų žurnalų formose pildoma informacija turi būti kasdien išspausdinama lapuose, kurie numeruojami, patvirtinami sandėlio savininko, įmonės arba importuotojo vadovo įgalioto asmens parašu ir segami į atskiras kiekvieno mėnesio bylas.

 

IV. FR0625 FORMOS UŽPILDYMAS

 

34. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, registruoti vartotojai – sandėlių savininkai AVMI akcizų administravimo skyriui turi pateikti kitiems registruotiems vartotojams parduotų suskystintų dujų FR0625 formos ataskaitas. Sandėlio savininkas teikia ataskaitą apie sandėlio savininko ar kito asmens iš sandėlio parduotus dujų kiekius, susumuotus pagal registruotą vartotoją tiekiantį suskystintas dujas buitinėms reikmėms ir pagal registruotą vartotoją naudojantį suskystintas dujas buitinėms reikmėms.

35. Eilutėje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris, adresas, savininko pavadinimas ir kodas.

36. Eilutėje „apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ sandėlio savininkas nurodo tą AVMI, kurios teritorijoje yra sandėlis ir kuriai bus teikiama ataskaita.

37. Stulpelyje „Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai tiekimui“ nurodomi visų registruotų vartotojų, tiekiančių suskystintas dujas, kodas, pavadinimas, adresas ir AVMI išduoto registruoto vartotojo pažymėjimo numeris.

38. Stulpelyje „Registruoto vartotojo, kuriam parduotos dujos naudojimui“ nurodomi visų naudojančių suskystintas dujas registruotų vartotojų – ūkio subjektų pavadinimai, kodai, buveinių adresai, jeigu įsigijo fiziniai asmenys – vardai, pavardės, asmenų kodai ir gyvenamųjų vietų adresai bei nurodomas registruotam vartotojui, įsigijusiam dujas, išduoto pažymėjimo numeris.

39. Stulpelyje „Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą“ nurodomi šių taisyklių 5 punkte išvardyti kodai pagal atskirą registruotą vartotoją.

40. Stulpelyje „Parduotų suskystintų dujų kiekis (kg)“ nurodomas pagal atskirą registruotą vartotoją bei KPN kodą susumuotas parduotų dujų kiekis kilogramais.

41. Ataskaitą pasirašantis sandėlio savininko įgaliotas asmuo turi nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

V. FR0626 FORMOS UŽPILDYMAS

 

42. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, registruoti vartotojai – ūkio subjektai, AVMI, kurios teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtoju, akcizų administravimo skyriui turi pateikti registruotiems vartotojams buitinėms reikmėms parduotų suskystintų dujų užpildytas FR0626 formos ataskaitas. Registruoti vartotojai – ūkio subjektai teikia ataskaitą apie parduotus suskystintų dujų kiekius, susumuotus pagal registruotą vartotoją, įsigijusį suskystintas dujas. Suskystintų dujų kiekiai sumuojami ir pagal KPN kodus.

43. Eilutėje „Įmonės arba importuotojo, pardavusių naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, „ nurodomas įmonės arba importuotojo (registruoto vartotojo) pavadinimas, kodas, buveinės adresas, registruoto vartotojo pažymėjimo numeris.

44. Eilutėje „apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ registruotas vartotojas – ūkio subjektas nurodo tą AVMI, kurios teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtoju.

45. Eilutėje „Per 20___m. ____ mėnesį“ nurodomas metų mėnuo, už kurį pateikiama ataskaita.

46. Stulpelyje „Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (kg)“ nurodomas suskystintų dujų likutis praėjusio mėnesio pabaigoje, susumuotas pagal KPN kodus ir registruotus vartotojus.

47. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, iš kurio įsigytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai „ nurodomas:

47.1. skiltyje „identifikacinis numeris“ – akcizais apmokestinamų prekių sandėliui Inspekcijos suteiktas atskiras identifikacinis numeris, iš kurių registruotas vartotojas įsigijo tiektinas suskystintas dujas;

47.2. skiltyje „pavadinimas“ – sandėlio savininko pavadinimas;

47.3. skiltyje „adresas“ – sandėlio adresas;

47.4. skiltyje „kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą“ – nurodomas suskystintų dujų, kurias įsigijo registruotas vartotojas tiekimui, KPN kodas;

47.5. skiltyje „įsigytų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg) „ – per ataskaitinį laikotarpį iš atitinkamo tiekėjo įsigytų suskystintų dujų kiekis kilogramais.

Importuotojas šio stulpelio nepildo.

48. Stulpelyje „Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai,“ nurodoma:

48.1. skiltyje „įmonės kodas arba asmens kodas“ – suskystintas dujas įsigijusios įmonės ar fizinio asmens kodas;

48.2. skiltyje „pavadinimas arba vardas, pavardė“ – suskystintas dujas įsigijusios įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė;

48.3. skiltyje „adresas“ – suskystintas dujas įsigijusios įmonės buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas;

48.4. skiltyje „registruoto vartotojo pažymėjimo numeris“ – registruotam vartotojui (įmonei ar fiziniam asmeniui), įsigijusiam suskystintų dujų, išduoto pažymėjimo numeris;

48.5. skiltyje „kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą“ – nurodomas suskystintų dujų, kurias įmonė ar importuotojas (registruotas vartotojas) pardavė registruotam vartotojui (naudotojui), KPN kodas.

48.6. skiltyje „parduotų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg)“ – per ataskaitinį laikotarpį registruotam vartotojui parduotų suskystintų dujų kiekis kilogramais.

49. Stulpelyje „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (kg)“ nurodomas suskystintų dujų likutis ataskaitinio mėnesio pabaigoje, susumuotas pagal KPN kodus ir registruotus vartotojus.

50. Ataskaitą pasirašantis registruoto vartotojo – ūkio subjekto įgaliotas asmuo turi nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti. Ataskaita turi būti patvirtinta įmonės arba importuotojo įmonės antspaudu.

 

VI. FR0627 FORMOS UŽPILDYMAS

 

51. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos, AVMI akcizų administravimo skyrius, kurio veiklos teritorijoje sandėlis arba importuotojas (registruotas vartotojas) registruotas mokesčių mokėtoju, Inspekcijos Akcizų administravimo skyriui elektroniniu paštu clnt.ais.cma@vmi.lt turi pateikti FR0627 formos pažymą (Excel formate suvestą informaciją apie sandėlių savininkų, įmonių ir importuotojų (registruotų vartotojų) parduotus suskystintų dujų kiekius).

52. Formos preambulėje įrašomas AVMI pavadinimas, žemiau nurodomi tokie AVMI rekvizitai: AVMI kodas, gatvės pavadinimas, pašto indeksas, miestas, telefonas ir faksas.

53. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, iš kurio parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, atskiras identifikacinis numeris“ nurodomas sandėlio, iš kurio sandėlio savininkas pardavė suskystintas dujas, atskiras identifikacinis numeris, suteiktas Inspekcijos.

Jeigu pateikiami duomenys apie registruoto vartotojo – ūkio subjekto ne iš sandėlio parduotas suskystintas dujas, šis stulpelis nepildomas.

54. Stulpelyje „Pardavusio naftos dujas ir dujinius angliavandenilius ūkio subjekto“ nurodomas ūkio subjekto tipas ir registruoto vartotojo pažymėjimo numeris (jeigu pateikiami duomenys apie registruoto vartotojo ne iš sandėlio parduotas dujas), sandėlio savininko įmonės, įmonės arba importuotojo kodas ir pavadinimas.

Jeigu ūkio subjektas yra pardavęs suskystintų dujų keliems registruotiems vartotojams, tai stulpelyje „Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai“ nurodomi visi registruoti vartotojai, kuriems buvo parduotos tokios dujos.

55. Stulpelyje „Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai“ nurodomas registruoto vartotojo, kuriam buvo parduotos suskystintos dujos:

55.1. juridinio asmens – kodas, pavadinimas, buveinės adresas;

55.2. fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas;

55.3. registruotam vartotojui išduoto pažymėjimo numeris.

56. Stulpelyje „Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą“ nurodomi kiekvienam registruotam vartotojui parduotų suskystintų dujų šių taisyklių 5 punkte išvardyti KPN kodai.

57. Stulpelyje „Parduotų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg)“ nurodomas pagal atskirą registruotą vartotoją ir KPN kodą susumuotas parduoto suskystintų dujų kiekis kilogramais.

58. Duomenis užpildęs AVMI darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir telefono numerį.

 

VII. NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ SUSKYSTINTŲ DUJŲ IŠPILSTYMO Į BUITINIUS DUJŲ BALIONUS APSKAITA

 

59. Visuose suskystintų dujų išpilstymo į buitinius dujų balionus objektuose turi būti pildomas šių taisyklių 3 priede nustatytos formos Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymo į balionus apskaitos žurnalas (toliau – išpilstymo žurnalas).

60. Suskystintų dujų išpilstymo į buitinius dujų balionus ūkio subjekto vadovas turi paskirti asmenis, privalančius pildyti išpilstymo žurnalą ir patvirtinti jų parašų pavyzdžius. Šių asmenų skaičius neribojamas, tačiau išpilstymo žurnalą pildyti ir jame pasirašyti leidžiama tik jiems.

61. Išpilstymo žurnalas turi būti registruotas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios veiklos teritorijoje veikia suskystintų dujų pilstymo į buitinius dujų balionus objektas. Išpilstymo žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti, susiūti ir šis žurnalas turi būti užantspauduotas valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudu.

62. Suskystintų dujų pilstymo į buitinius dujų balionus objekto darbo laiku išpilstymo žurnalas turi būti laikomas šio objekto patalpose, jį išnešti objekto darbo laiku draudžiama.

63. Išpilstymo žurnalo papildomų skilčių skaičių bei turinį ūkio subjektas gali nustatyti savo nuožiūra.

64. Pamainos ataskaita turi būti užpildyta ir pasirašyta iki pamainą perdavusio asmens išvykimo iš suskystintų dujų išpilstymo į balionus objekto. Jei šiame objekte pamainos neperdavinėjamos, išpilstymo žurnalas turi būti pildomas pasibaigiant darbo dienai. Tokiu atveju išpilstymo žurnalą turi pildyti, jame pasirašyti ir už įrašų teisingumą atsako tuo metu objekte dirbantis atsakingas asmuo.

65. Išpilstymo žurnalo skiltyje „Baliono talpa (litrais)“ nurodoma pildomų balionų talpa litrais. Pildoma tiek eilučių, kiek kokios talpos balionų pildoma arba laikoma balionų. Skiltyje „Atgabenta balionų per pamainą (vnt.)“ nurodoma į suskystintų dujų pildymo objektą per pamainą atgabentų balionų kiekis pagal balionų tūrius. Skiltyje „Pripildyta balionų per pamainą (vnt.)“ nurodoma kiek per pamainą pripildyta balionų pagal balionų tūrius. Skiltyje „Išpilstyta dujų per pamainą (kg)“ nurodoma kiek per pamainą išpilstyta suskystintų dujų į balionus pagal balionų tūrius. Skiltyje „Išgabenta balionų per pamainą (vnt.)“ nurodoma kiek per pamainą išgabenta kiekvienos talpos balionų iš dujų išpilstymo objekto. Skiltyje „Pripildytų balionų likutis pamainos pabaigoje (vnt.)“ nurodoma, koks buvo suskystintomis dujomis pripildytų arba netuščių balionų likutis suskystintų dujų išpilstymo į balionus objekte pamainos pabaigoje, o skiltyje „Tuščių balionų likutis pamainos pabaigoje (vnt.)“ nurodoma, koks buvo tuščių balionų likutis suskystintų dujų išpilstymo į buitinius dujų balionus objekte pamainos pabaigoje. Lentelėje „Per pamainą pripildytų balionų numeriai“ nurodomi pripildytų buitinių dujų balionų numeriai, kaip to reikalaujama Suskystintų angliavandenilių dujų tiekimo vartotojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 (Žin., 1998, Nr. 115-3263), 15 punkte. Jeigu šie numeriai eina iš eilės, galima nurodyti jų intervalą.

66. Jeigu dujų išpilstymo į balionus objekte yra įdiegta kompiuterinė suskystintų dujų pilstymo į buitinius dujų balionus apskaita, tai, suderinus su vietos AVMI akcizų administravimo skyriumi, šiose taisyklėse nurodyto išpilstymo žurnalo pildyti neprivaloma. Išpilstymo žurnalo formoje nurodyta informacija turi būti kasdien išspausdinama lapuose, kurie numeruojami, patvirtinami sandėlio savininko, įmonės arba importuotojo vadovo įgalioto asmens parašu ir segami į atskiras kiekvieno mėnesio bylas.

67. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, registruoti vartotojai, išpilstantys suskystintas dujas į buitinius dujų balionus, AVMI, kurios teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtoju, akcizų administravimo skyriui turi pateikti šių taisyklių nustatytą Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymo (naudojimo) užpildytą FR0628 formos ataskaitą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Visus taisyklėse nurodytus žurnalus registruoti vartotojai gali papildyti papildomomis jiems būtinomis skiltimis savo nuožiūra.

69. Prašymai, kartu su pateikta papildoma informacija saugomi AVMI archyvuose Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą laiką.

70. Ataskaitų FR0625, FR0626, FR0627 ir FR0628 formos turi būti pateiktos raštu ir elektroniniu paštu Inspekcijos interneto puslapyje (http://www.vmi.lt) nurodytais adresais (pvz.: Vilniaus AVMI – clnt.ais.vilniaus@vmi.lt, Marijampolės AVMI – clnt.ais.marijampoles@vmi.lt).

71. Už duomenų, nurodytų prašymuose, kortelėse, apskaitos žurnaluose ir ataskaitose teisingumą atsako juos pateikę registruoti vartotojai.

72. Asmenys, pažeidę taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir Inspekcijos viršininko įsakymų bei kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimų.

74. Visi ginčai, susiję su šių taisyklių taikymu, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Registruotų vartotojų, tiekiančių

(naudojančių) nuo akcizų atleistas

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

buitinėms reikmėms, registravimo taisyklių

1 priedas

 

(PRAŠYMO UŽREGISTRUOTI REGISTRUOTU VARTOTOJU NAUDOTI NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS PAVYZDYS)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(ūkio subjekto pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

ūkio subjekto kodas, ______________________ fizinio asmens kodas,_______________________

adresas, ____________________________ telefonas, ___________ faksas___________________ .

 

 

____________________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

 

PRAŠYMAS

UŽREGISTRUOTI REGISTRUOTU VARTOTOJU NAUDOTI NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS

 

20___m.                                  ____ d.

 

Prašau užregistruoti registruotu vartotoju naudoti (pilstyti) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius (toliau – suskystintos dujos) buitinėms reikmėms:

 

Suskystintų dujų vartojimo objekto

pavadinimas ir apibūdinimas

adresas

 

 

 

Suskystintų dujų vartojimo objekto per valandą sunaudojamų suskystintų dujų kiekis:

____________________________________________ kg/h

Suskystintų dujų išpilstymo į buitinius balionus per valandą kiekis:

___________________________________ kg/h

 

Suskystintų dujų talpyklos (-ų), iš kurios (-ų) tiekiamos suskystintos dujos dujų naudojimo objektui, bendras tūris___________________________________ m3.

 

PRIDEDAMA (priedų pavadinimai ir lapų skaičius):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

_____________________________      ________________________________________________

                      (pareigos)                                              (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________


 

Registruotų vartotojų, tiekiančių

(naudojančių) nuo akcizų atleistas

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

buitinėms reikmėms, registravimo taisyklių

2 priedas

 

(TIEKTINŲ (NAUDOTINŲ) NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ĮSIGIJIMO APSKAITOS KORTELĖS PAVYZDYS)

 

________________________________________________________________________________

(registruoto vartotojo pavadinimas ar vardas, pavardė ir įmonės ar fizinio asmens kodas, sandėlio identifikacinis numeris)

 

TIEKTINŲ (NAUDOTINŲ) NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ĮSIGIJIMO APSKAITOS KORTELĖ DV Nr. ___ _____ _ _

 

Suskystintų dujų tiekimo (naudojimo) objekto adresas:

________________________________________________________________________________

 

Tiektinų (naudotinų) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris (registruoto vartotojo pažymėjimo numeris)

Registruoto vartotojo įgaliotas asmuo

Pirkimo data

Pavadinimas

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Pirktas kiekis (kg)

Dokumentas (serija, numeris)

Vardas, pavardė

Parašas

Pirkimo dokumentas

Važtaraštis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________      ________________________________________________

          (pareigos)                                              (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________


 

Registruotų vartotojų, tiekiančių

(naudojančių) nuo akcizų atleistas

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

buitinėms reikmėms, registravimo taisyklių

3 priedas

 

(NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ IŠPILSTYMO Į BUITINIUS DUJŲ BALIONUS APSKAITOS ŽURNALO PAVYZDYS)

 

Registruoto vartotojo: pavadinimas,                                                                                                                                        

įmonės kodas,________________________________________________________________

pažymėjimo numeris, ___________ kortelės numeris,________________________________________

objekto adresas.__________________________________________________________________________

 

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ IŠPILSTYMO Į BUITINIUS DUJŲ BALIONUS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Baliono talpa (litrais)

Atgabenta balionų per pamainą (vnt.)

Pripildyta balionų per pamainą (vnt.)

Išpilstyta dujų per pamainą (kg)

Išgabenta balionų per pamainą (vnt.)

Pripildytų balionų likutis pamainos pabaigoje (vnt.)

Tuščių balionų likutis pamainos pabaigoje (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pamainą pripildytų balionų numeriai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamaina perduota                        200.. m.................... d...... val..... min.

 

Pamainą perdavė ....................................................................................................................................

                                                                                         (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Pamainą priėmė.......................................................................................................................................

                                                                                         (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Balionus pildė.........................................................................................................................................

                                                                                        (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

______________


 

Registruotų vartotojų, tiekiančių

(naudojančių) nuo akcizų atleistas

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

buitinėms reikmėms, registravimo taisyklių

4 priedas

 

(NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ PARDAVIMO IŠ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO APSKAITOS ŽURNALO PAVYZDYS)

 

Sandėlio:                                                                                                                                                                                       

savininko pavadinimas___________________________________________________________________ ,

atskiras identifikacinis numeris______________________________________________________________ ,

įmonės kodas___________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ .

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ PARDAVIMO IŠ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data

Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai,

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

Registruoto vartotojo pažymėjimo numeris

Veiklos rūšis

1

2

3

4

5

6

7

 

lentelės tęsinys

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Parduotų dujų kiekis (kg)

Dokumento serija ir numeris

Sandėlio savininko atsakingo asmens

pardavimo dokumento

gabenimo dokumento

pareigos

vardas, pavardė

parašas

8

9

10

11

12

13

14

______________


 

Registruotų vartotojų, tiekiančių

(naudojančių) nuo akcizų atleistas

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

buitinėms reikmėms, registravimo taisyklių

5 priedas

 

(NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ Įsigijimo IR PARDAVIMO APSKAITOS ŽURNALO PAVYZDYS)

 

 

Įmonės, tiekiančios naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, arba importuotojo (reikalingą pabraukti): pavadinimas___________________________________________________________________________ ,

Kodas________________________________________________________________________________ ,

Adresas_______________________________________________________________________________ ,

registruoto vartotojo pažymėjimo numeris_____________________________________________________ .

 

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ĮSIGIJIMO IR PARDAVIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

________________________________________________________________________________

                                 (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

 

Eil. Nr.

Data

Likutis dienos pradžiai (kg)

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, iš kurio įsigytos dujos, identifikacinis numeris arba užsienio šalies, iš kur jos importuotos, pavadinimas

Dokumento serija ir numeris

Įsigytas kiekis (kg)

Objekto, kur perpiltos įsigytos dujos, rūšis ir adresas

pirkimo

gabenimo

1

2

3

4

5

6

7

8

 

lentelės tęsinys

Registruoto vartotojo, kuriam parduotos dujos,

Parduotų dujų kiekis (kg)

Objekto, iš kurio parduotos dujos, rūšis ir adresas

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

pažymėjimo numeris

9

10

11

12

13

14

 

lentelės tęsinys

Dokumento serija ir numeris

Likutis dienos pabaigoje

Įmonės arba importuotojo atsakingo asmens

pardavimo

gabenimo

vardas, pavardė

parašas

15

16

17

18

19

______________


 

Registruotų vartotojų, tiekiančių

(naudojančių) nuo akcizų atleistas

naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

buitinėms reikmėms, registravimo taisyklių

6 priedas

 

(PRAŠYMO UŽREGISTRUOTI REGISTRUOTU VARTOTOJU TIEKTI (NAUDOTI) NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS PAVYZDYS)

 

________________________________________________________________________________

                                                     (įmonės pavadinimas)

įmonės kodas_______ , licencijos (atestato) numeris______________ , išdavimo data___________ ,

akcizais apmokestinamų prekių sandėlio(toliau – sandėlis) numeris___________________________ ,

Adresas_____________________ , telefonas_______________ , faksas______________________ .

 

_______________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS

UŽREGISTRUOTI REGISTRUOTU VARTOTOJU TIEKTI (NAUDOTI) NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS

 

20___m.                                   ____ d.

 

Prašau užregistruoti registruotu vartotoju tiekti (naudoti) naftos dujas ir dujinius angliavandenilius (toliau – suskystintos dujos)

________________________________________________________________________________

kodas (-ai) pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau – KPN)

buitinėms reikmėms, kaip tai numatyta Akcizų įstatyme, kurios bus tiekiamos (naudojamos) iš:

 

Objekto, iš kurio bus tiekiamos suskystintos dujos,

 

apibūdinimas

pavadinimas

adresas

Numatomo sandėlio (tiekėjo)

 

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Sandėlis; talpyklos; perpylimo iš vienų mobiliųjų talpyklų į kitas aikštelės; geležinkelio privažiuojamieji keliai; terminalai

Talpyklos registracijos numeris

Tūris (m3)

identifikacinis Nr. ar (ir) kodas

Registruoto vartotojo pažymėjimo Nr.

pavadinimas

adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suskystintų dujų talpyklos (-ų), iš kurios (-ų) tiekiamas kuras vartotojui, bendras tūris ____ m3

________________________________________________________________________________

                                                         (nurodomas tūrio kiekis žodžiais)

 

PRIDEDAMA (priedų pavadinimai ir lapų skaičius): ________________________________

_____________________________      ________________________________________________

          (pareigos)                                              (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________


 

FR0625 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. VA-22

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO:

savininko pavadinimas_______________________________________________________ ,

atskiras identifikacinis Nr._____________________________________________________ ,

kodas_____________________________________________________________________ ,

adresas____________________________________________________________________ .

 

 

___________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ PARDAVIMO IŠ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO ATASKAITA

 

PER 20____ M. _________MĖNESĮ

 

20___m.                                      d. Nr.____

 

Eil. Nr.

Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai tiekimui,

įmonės kodas

pavadinimas

adresas

registruoto vartotojo pažymėjimo numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Registruoto vartotojo, kuriam parduotos dujos naudojimui,

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Parduotų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg)

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

registruoto vartotojo pažymėjimo numeris

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėlio savininko įgaliotas asmuo:

____________________                                                        __________________________

          (pareigos)                          (A. V.)           (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________


 

FR0626 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. VA-22

 

ĮMONĖS ARBA IMPORTUOTOJO, PARDAVUSIŲ NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS, (reikalinga pabraukti)

Pavadinimas_____________________________________________________________________ ,

Kodas__________________________________________________________________________ ,

Adresas_________________________________________________________________________ ,

registruoto vartotojo pažymėjimo numeris______________________________________________ .

 

 

_______________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ PARDAVIMO ATASKAITA

 

PER 20____ M. ____MĖNESĮ

 

20___m.                                      d. Nr.____

 

Eil. Nr.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (kg)

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, iš kurio įsigytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai,

identifikacinis numeris

pavadinimas

adresas

kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

įsigytų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai,

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (kg)

įmonės kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

Registruoto vartotojo pažymėjimo numeris

kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Parduotų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg)

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės, pardavusios suskystintas dujas, arba importuotojo įgaliotas asmuo:

 

________________________________________________________________________________

                      (pareigos)                    (A. V.)                 (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________


 

FR0627 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. VA-22

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

______________  APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Įstaigos duomenys

 

                                       Nr.______________

                                                                                                                                            (data)                           (registracijos numeris)

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Akcizų administravimo skyriui

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ PARDAVIMO

PAŽYMA

 

PER 20____ M. ____MĖNESĮ

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, iš kurio parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, atskiras identifikacinis numeris

Pardavusios naftos dujas ir dujinius angliavandenilius įmonės (tiekėjos)

 

tipas*

registruoto vartotojo pažymėjimo numeris

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Registruoto vartotojo, kuriam parduotos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai,

Kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

Parduoto naftos dujų ir dujinių angliavandenilių kiekis (kg)

įmonės kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

Registruoto vartotojo pažymėjimo numeris

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą užpildė _________________________________                                _________________

                                     (pareigos)                         (parašas)             (vardas, pavardė)               (telefonas)

 

* nurodyti įmonės tipą:

SS – sandėlio savininkas;

 

ĮD – įmonė, tiekianti naftos dujas ir dujinius angliavandenilius;

 

IM – įmonė, importuojanti naftos dujas ir dujinius angliavandenilius.

______________


 

FR0628 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. VA-22

 

________________________________________________________________________________

                                                             (ūkio subjekto pavadinimas)

ūkio subjekto kodas_______________________________________________________________ ,

Adresas_________________ , telefonas, __________________ faksas_______________________ .

 

 

___________________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

 

NUO AKCIZŲ ATLEISTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ IŠPILSTYMO (SUNAUDOJIMO) ATASKAITA

 

20___m.                                          d.

 

Dujų išpilstymo (sunaudojimo) objekto adresas__________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Mėnuo

Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių likutis mėnesio pradžioje (kg)

Įsigyta naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (kg)

Išpilstyta (sunaudota) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (kg)

Baliono talpa (litrais)

Pripildyta balionų per mėnesį (vnt.)

Išgabenta balionų per mėnesį (vnt.)

Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių likutis mėnesio pabaigoje (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso laikotarpio pabaigoje:

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio subjekto įgalioto asmens_________________                                     ____________________

                                              (pareigos)                          (parašas)                     (vardas, pavardė)

______________


 

FR0629 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. VA-22

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

_________________  APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

 

________________________________________________________________________________

                                                                  (įstaigos duomenys)

 

REGISTRUOTO VARTOTOJO, TIEKIANČIO (NAUDOJANČIO) NUO AKCIZŲ ATLEISTAS NAFTOS DUJAS IR DUJINIUS ANGLIAVANDENILIUS BUITINĖMS REIKMĖMS, PAŽYMĖJIMAS

 

20__m.                                     d. DV Nr. ____-_________

 

Asmuo, kuriam leidžiama įsigyti tiektinas (naudotinas) dujas:

pavadinimas___________________________________________________________________________ ,

                                                               (ūkio subjekto pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

Kodas, leidimo (atestato) numeris___________________________________________________________ ,

                                                                                                                  (įmonės ar asmens)

išdavimo data__________________________________________________________________________ ,

akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris____________________________________ ,

Adresas__________________ , telefonas____________________ , faksas__________________________ .

 

 

 

Veiklos rūšis:

1. Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių naudojimas. Data___________________________________ (A. V.)

 

 

2. Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių naudojimas grupiniuose įrenginiuose. Data________________ (A. V.)

 

 

3. Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymas į buitinius dujų balionus. Data_________________ (A. V.)

 

 

4. Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių importavimas. Data__________________________________ (A. V.)

 

 

5. Naftos dujų ir dujinių angliavandenilių tiekimas. Data_____________________________________ (A. V.)

 

 

 

 

________________________________________________________                                                

     (AVMI įgalioto asmens pareigos)            (A. V.)             (parašas)                             (vardas, pavardė)

______________


FR0629 formos priedas Nr. __________ ___

                                                                                                                              _____ lapas.

 

 

 

 

Objektas, iš kurio (kuriame) bus parduodamos (naudojamos) dujos:

 

1. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

2. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

3. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

4. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

5. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

6. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

7. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

8. Pavadinimas_________________________________________________________________________ ,

adresas________________________________________________________________________________ ,

veiklos rūšis____________________________________________________________________________ ,

įrašo data___________________________________

 

 

 

_____________________________________                              ____                                                

        (AVMI įgalioto asmens pareigos)       (A. V.)             (parašas)                               (vardas, pavardė)

______________