LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos NUOSTATŲ patvirtinimo

 

2012 m. sausio 11 d. Nr. D1-21

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), 8 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų“ (Žin., 2010, Nr. 123-6285),

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-21

 

lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios sistemos (toliau – TPDRIS) steigimo pagrindą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, kaupiamų duomenų šaltinius, TPDRIS duomenų apsaugą, TPDRIS finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarką.

2. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

TPDRIS portalas – interneto svetainė, skirta šio portalo naudotojų tapatybei nustatyti, užsisakyti su teritorijų planavimo procesu susijusias paslaugas bei jų teikimo stebėsenai atlikti.

TPDRIS portalo naudotojas – dalyvaujantis teritorijų planavimo procese ir / ar besinaudojantis sistemos paslaugomis fizinis ir / ar juridinis asmuo, ar kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso.

TPDRIS naudotojas – valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turintis teisę naudotis TPDRIS ištekliais.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), Bendruosiuose elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. TPDRIS STEIGIMO PAGRINDAS, TIKSLAS,

FUNKCIJOS IR LAUKIAMAS REZULTATAS

 

3. TPDRIS steigimo pagrindas:

3.1. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų“ (Žin., 2010, Nr. 123-6285).

4. TPDRIS tikslai:

4.1. teikti su teritorijų planavimo procesu susijusias paslaugas TPDRIS portalo naudotojams;

4.2. sudaryti sąlygas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms efektyviai vykdyti Nuostatų 11–12 punktuose nurodytas funkcijas;

4.3. sudaryti sąlygas teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūroms atlikti;

4.4. sudaryti sąlygas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdyti elektroninėje erdvėje.

5. TPDRIS funkcijos:

5.1. su teritorijų planavimu susijusių dokumentų priėmimas ir tvarkymas;

5.2. su teritorijų planavimu susijusių dokumentų išdavimas;

5.3. informacijos apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą teikimas TPDRIS duomenų gavėjams;

5.4. patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų perdavimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrui (toliau – Registras);

5.5. sąlygų valstybinei teritorijų planavimo priežiūrai atlikti sudarymas.

6. Laukiamas TPDRIS rezultatas – sudarytos informacinės (technologinės) galimybės teritorijų planavimo dokumentams rengti, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūroms atlikti ir valstybinei teritorijų planavimo priežiūrai vykdyti elektroninėje erdvėje.

7. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – asmenų, susijusių su TPDRIS tvarkomais dokumentais, identifikavimas, apskaita ir kontrolė.

 

III. TPDRIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8. TPDRIS valdytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija).

9. TPDRIS tvarkytojai yra Inspekcija ir Teritorijų planavimo įstatyme nurodyti asmenys, dalyvaujantys teritorijų planavimo procese.

10. Inspekcija, kaip TPDRIS valdytoja, atlieka šias funkcijas:

10.1. koordinuoja, kontroliuoja TPDRIS tvarkytojų funkcijų vykdymą ir metodiškai jiems vadovauja;

10.2. planuoja metinį ir perspektyvinį TPDRIS biudžetus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

10.3. nagrinėja TPDRIS tvarkytojų pasiūlymus dėl TPDRIS veiklos tobulinimo ir priima sprendimus dėl jų įgyvendinimo;

10.4. rengia ir priima teisės aktus, susijusius su TPDRIS veikla ir duomenų apsauga;

10.5. organizuoja TPDRIS techninės ir programinės įrangos įsigijimą, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus, sprendžia TPDRIS modernizavimo ir plėtimo klausimus;

10.6. teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie TPDRIS veiklą;

10.7. organizuoja ir koordinuoja TPDRIS naudotojų mokymą;

10.8. vykdo TPDRIS duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą ir skiria TPDRIS apsaugos įgaliotinį;

10.9. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

11. Inspekcija, kaip TPDRIS tvarkytoja, atlieka šias funkcijas:

11.1. užtikrina TPDRIS duomenų bei dokumentų apsaugą;

11.2. teikia duomenis TPDRIS duomenų gavėjams;

11.3. tvarko ir administruoja TPDRIS duomenų bazę;

11.4. užtikrina, kad TPDRIS duomenys, gaunami iš susijusių registrų ir informacinių sistemų, būtų nuolat atnaujinami;

11.5. sudaro duomenų teikimo sutartis su susijusių registrų ir informacinių sistemų tvarkymo įstaigomis;

11.6. užtikrina tinkamą TPDRIS veikimą;

11.7. centralizuotai administruoja TPDRIS naudotojus (suteikia prieigą prie TPDRIS) ir jų teises;

11.8. užtikrina, kad TPDRIS būtų tvarkoma vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais;

11.9. atlieka kitas Nuostatuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

12. Kiti TPDRIS tvarkytojai atlieka šias funkcijas:

12.1. teikia duomenis TPDRIS duomenų gavėjams;

12.2. užtikrina tvarkomų duomenų kokybę, teisingumą ir apsaugą;

12.3. teikia TPDRIS valdytojui pasiūlymus dėl TPDRIS veiklos tobulinimo;

12.4. atlieka kitas Nuostatuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. TPDRIS duomenų teikėjai:

13.1. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, nurodytus Nuostatų 20.6 punkte;

13.2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – teikia Kultūros vertybių registro duomenis, nurodytus Nuostatų 20.7 punkte;

13.3. Valstybinė miškų tarnyba – teikia Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, nurodytus Nuostatų 20.8 punkte;

13.4. Aplinkos apsaugos agentūra – teikia Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenis, nurodytus Nuostatų 20.9 punkte;

13.5. valstybės įmonė Registrų centras – teikia Juridinių asmenų registro duomenis, nurodytus 20.2 punkte, Adresų registro duomenis, nurodytus 20.4 punkte, Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenis, nurodytus Nuostatų 20.5 punkte;

13.6. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, nurodytus Nuostatų 20.1 punkte;

13.7. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos – teikia asmens duomenis per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą (toliau – VAIISIS), nurodytus Nuostatų 20.3 punkte.

14. TPDRIS duomenų gavėjai – fiziniai ir / ar juridiniai asmenys ir / ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso.

15. TPDRIS duomenų gavėjams TPDRIS duomenys teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) pagal informacinės sistemos valdytojo su TPDRIS duomenų gavėjais sudarytas duomenų teikimo sutartis arba pagal TPDRIS duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio prašymo atveju). Duomenų teikimo sutartyse (prašymuose) turi būti nurodyti asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

 

IV. TPDRIS informacinė struktūra

 

16. TPDRIS duomenys kaupiami vienoje TPDRIS duomenų bazėje.

17. TPDRIS duomenų bazėje TPDRIS portalo naudotojų pateikti elektroniniai dokumentai saugomi iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo.

18. TPDRIS duomenų bazėje tvarkomi teritorijų planavimo procese privalomi dokumentai.

19. TPDRIS duomenų bazėje kaupiami ir tvarkomi atributiniai (rašytiniai) ir erdviniai (grafiniai) duomenys:

19.1. prašymų ir paraiškų duomenys, įskaitant pareiškėjo asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas);

19.2. planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens ir plano rengėjo duomenys – teisę organizuoti planavimą ar rengti planą patvirtinantys dokumentai, rengėjo pareigos, vardas, pavardė;

19.3. išduotų planavimo sąlygų (planavimo sąlygų sąvadų) duomenys;

19.4. parengiamojo etapo procedūrų duomenys;

19.5. rengimo etapo procedūrų duomenys, teritorijų planavimo dokumentų koncepcijos ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;

19.6. sprendinių pasekmių vertinimo etapo procedūrų duomenys;

19.7. baigiamojo etapo procedūrų duomenys:

19.7.1. viešinimo procedūrų duomenys;

19.7.2. derinimo procedūrų duomenys;

19.7.3. pasiūlymų teikimo ir ginčų nagrinėjimo duomenys;

19.7.4. tikrinimo procedūrų duomenys;

19.7.5. tvirtinimo ir įregistravimo Registre duomenys.

20. TPDRIS duomenims tvarkyti naudojami kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenys:

20.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys: asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, gyvenamoji vieta;

20.2. Juridinių asmenų registro duomenys: juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens teisinė forma;

20.3. VAIISIS duomenys:

20.3.1. TPDRIS portalo naudotojo fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas;

20.3.2. TPDRIS portalo naudotojo juridinio asmens duomenys: juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas;

20.4. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys: apskrities, savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės, gatvės, adreso objekto identifikavimo kodai, pavadinimai, administracinio vieneto tipai, numeriai, apskrities, savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės teritorijos ribos valstybinėje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau – LKS-94 sistema) ir plotas; gatvės ašinės linijos LKS-94 sistemoje ir kt.;

20.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys: žemės sklypo kadastrinis numeris, unikalus žemės sklypo numeris, unikalus statinio numeris, unikalus buto ar patalpos numeris, statinio pavadinimas, kadastro žemėlapiai, žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės LKS-94 sistemoje, statinio kontūrų skaitmeninė grafinė informacija LKS-94 sistemoje ir kt.;

20.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys: kadastro objektų ribos ir taškai LKS-94 sistemoje ir jų atributinė informacija;

20.7. Kultūros vertybių registro duomenys: unikalus vertybės identifikavimo kodas, vertybės pavadinimas (pagal klasifikatorių), vertybės vardas (sąrašas), vertybės adresas (savivaldybės pavadinimas; seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, pavadinimas; gyvenamosios vietovės pavadinimas; gatvės pavadinimas; žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; korpuso numeris; buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate; adreso objekto pavadinimas), nustatytos vertingos savybės, vertybės įregistravimo data, sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimas dėl jo skelbimo saugomu inicijavimo (dokumentas, jo pagrindas, numeris, data), kultūros paveldo objekto arba teritorijos ribos (koordinatės LKS-94 sistemoje), plotas, koordinačių nustatymo būdas, data ir kt.;

20.8. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys: miško masyvų, miško kvartalų, taksacinių miško žemės sklypų bei miškų grupių ir pogrupių grafiniai (erdviniai) ir tekstiniai duomenys;

20.9. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenys: identifikavimo kodas; pavadinimas; kategorija (upė, kanalas, ežeras, tvenkinys, dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys), upių, kanalų ašinės linijos; ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių krantų ribos; hidrotechnikos statinių ribų koordinatės LKS-94 sistemoje arba centro taškų koordinatės LKS-94 sistemoje, jeigu ribų duomenų nėra, upių, kanalų ilgis (kilometrais); upės baseino plotas (kv. kilometrais); salų, kurių plotas didesnis kaip 0,1 hektaro, pavadinimai (jeigu yra), kodai, atstumai nuo žiočių (kilometrais), centro taškų koordinatės LKS-94 sistemoje, plotai (hektarais); paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų grafiniai (linijiniai) duomenys, ežero kvadrato numeris ir ežero numeris kvadrate (kvadratas – Lietuvos ežerų schemoje, sudarytoje Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto 1964 metais, išskirtas plotas ežero numeriui suteikti); įtekančių / ištekančių (užtvenktų) upių pavadinimai ir identifikavimo kodai; salų, kurių plotas didesnis kaip 0,1 hektaro, pavadinimai (jeigu yra), centro taškų koordinatės LKS-94 sistemoje, plotai (hektarais); paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų grafiniai (linijiniai) duomenys, žemių užtvankų duomenys: pastatymo metai, ribų koordinatės LKS-94 sistemoje arba centro taško koordinatės LKS-94 sistemoje, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra žemių užtvanka, pavadinimas, ilgis (metrais), plotis (metrais), maksimalus patvankos aukštis (metrais); vandens pertekliaus pralaidos duomenys: tipas, pastatymo metai, ribų koordinatės LKS-94 sistemoje arba centro taško koordinatės LKS-94 sistemoje, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra vandens pertekliaus pralaida, pavadinimas, patvankos aukštis (metrais), vandens debitai ties vandens pertekliaus pralaida (vidutinis ir 95 procentų tikimybės daugiamečiai, pavasario potvynio (lietaus poplūdžio) maksimalūs 1 procento ir 5 procentų tikimybės, vasaros–rudens 30 sausiausių parų laikotarpio minimalus 95 procentų tikimybės, gamtosauginis), maksimalus vandens debitas (kub. metrais per sekundę), esant maksimaliai (skaičiuotinai) debito tikimybei; hidroelektrinė: tipas, pastatymo metai, ribų koordinatės LKS 94 sistemoje arba centro taško koordinatės LKS-94 sistemoje, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra hidroelektrinė, pavadinimas, galia (kilovatais), maksimalus slėgio aukštis (metrais); žuvų pralaida: tipas, pastatymo metai, ribų koordinatės LKS-94 sistemoje arba centro taško koordinatės LKS-94 sistemoje, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra žuvų pralaida, pavadinimas, nustatytas žuvų pralaidai debitas (kub. metrais per sekundę) ir kt.;

20.10. Kiti TPDRIS duomenys: TPDRIS naudotojo vardas, pavardė, identifikatorius, įstaigos pavadinimas, adresas, TPDRIS naudotojo pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, TPDRIS naudotojui suteiktos duomenų tvarkymo teisės.

 

V. TPDRIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

21. TPDRIS sudaro:

21.1. Dokumentų ir procesų valdymo posistemis, skirtas TPDRIS portalo naudotojams ir TPDRIS naudotojams, kuris:

21.1.1. suteikia galimybę per TPDRIS portalą pateikti (parengti) dokumentą, jį parsisiųsti ar ištrinti;

21.1.2. užtikrina duomenų apsaugą panaudojant lanksčią priėjimo prie jų teisių apribojimo sistemą, leidžiančią nustatyti, kokius veiksmus prisijungęs TPDRIS naudotojas gali atlikti su dokumentais;

21.1.3. saugo visų veiksmų, atliktų su dokumentais, istoriją;

21.1.4. nustato dokumentų apyvartos kryptis, peržiūros, svarstymo, atsakymų pateikimo, tvirtinimo ar atmetimo terminus;

21.1.5. suteikia galimybę deklaruoti dokumentų rengimo proceso būsenas susijusioms šalims ir kontroliuojantiems subjektams;

21.2. Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros posistemis, skirtas TPDRIS naudotojams, suteikiantis galimybę atlikti teritorijų planavimo proceso valstybinę priežiūrą.

21.3. El. parašo formavimo ir tikrinimo posistemis, skirtas TPDRIS portalo naudotojams ir TPDRIS naudotojams, kuris suteikia galimybę:

21.3.1. pasirašyti dokumentus arba dokumentų rinkinį vienu metu;

21.3.2. pasirašyti bet kokio formato bylas;

21.3.3. nurodyti kiekvienam pasirašiusiajam pasirašymo priežastį;

21.3.4. pasirašyti vieną dokumentą ar jų rinkinį kelių asmenų el. parašais;

21.3.5. naudoti visus Lietuvoje išduodamus kvalifikuotus skaitmeninius sertifikatus;

21.3.6. nustatyti laiko žymą pagal RFC 3161 standartą (naudojant išorinę laiko žymų teikimo tarnybą);

21.3.7. tikrinti pasirašytų duomenų vientisumą;

21.3.8. tikrinti el. parašui panaudotų skaitmeninių sertifikatų galiojimą;

21.3.9. naudotis tarptautiniais standartais formuojant el. parašu pasirašytą bylą;

21.4. Kontrolės ir ataskaitų posistemis, skirtas TPDRIS naudotojams, kuris:

21.4.1. formuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo proceso būsenas;

21.4.2. formuoja ataskaitas pagal ataskaitų šablonus;

21.5. Teritorijų planavimo dokumento rengimo proceso posistemis, skirtas TPDRIS portalo naudotojams ir TPDRIS naudotojams.

21.6. Brėžinio atvaizdo konvertavimo iš vektorinio į rastrinį posistemis, skirtas TPDRIS portalo naudotojams ir TPDRIS naudotojams, kuris suteikia galimybę:

21.6.1. pateikus parengtą vektorinę brėžinio bylą Lietuvos koordinačių sistemoje sugeneruoti vektorinės brėžinio bylos rastrinę kopiją ir abu brėžinio variantus perduoti į TPDRIS duomenų bazę;

21.6.2. TPDRIS naudotojui, prieš perduodant brėžinio vektorinę ir rastrinę kopijas į TPDRIS duomenų bazę, konvertuoti jas ir peržiūrėti konvertavimo rezultatą;

21.7. Centralizuotas TPDRIS naudotojų identifikavimo posistemis, skirtas TPDRIS naudotojams, kuris suteikia galimybę:

21.7.1. nustatyti registruotų TPDRIS naudotojų tapatybę pagal TPDRIS naudotojo vardą ir slaptažodį;

21.7.2. priminti / keisti TPDRIS naudotojo vardą ir slaptažodį;

21.7.3. registruoti TPDRIS naudotojus;

21.7.4. nustatyti TPDRIS naudotojų ir TPDRIS naudotojų grupių prieigos prie TPDRIS posistemių teises;

21.7.5. valdyti TPDRIS naudotojų grupes;

21.7.6. peržiūrėti TPDRIS naudotojų atliktus veiksmus;

21.8. Duomenų mainų posistemis, kuris suteikia galimybę:

21.8.1. perduoti informaciją – teritorijų planavimo dokumentus bei duomenis – iš TPDRIS į Registrą;

21.8.2. keistis informacija su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros portalu, VAIISIS ir teikti duomenis kitiems registrams ir informacinėms sistemoms teisės aktų nustatyta tvarka;

21.8.3. naudoti duomenims perduoti tarptautinius standartus atitinkančias technologijas;

21.9. Sąsaja su išoriniu Registro geografinės informacijos tvarkymo moduliu, kuris suteikia galimybę:

21.9.1. autorizuoti TPDRIS naudotojus išoriniame Registro geografinės informacijos tvarkymo modulyje;

21.9.2. perduoti iš TPDRIS vektorinius ir / ar rastrinius duomenis;

21.10. Atsiskaitymo už paslaugas posistemis, skirtas TPDRIS portalo naudotojams ir TPDRIS naudotojams.

22. TPDRIS duomenų apdorojimo procesai:

22.1. duomenų įrašymas iš pirminių šaltinių, duomenų sutikrinimas su valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų duomenimis;

22.2. dokumentų iš atrinktų duomenų formavimas;

22.3. duomenų archyvavimas;

22.4. TPDRIS portalo naudotojų informavimas apie pateiktų dokumentų būsenas bei atliktas procedūras TPDRIS.

23. TPDRIS teikiamų duomenų struktūros ir paslaugų teikimo tipas yra apibrėžiamas sudarant sutartis dėl TPDRIS duomenų ar paslaugų teikimo.

24. TPDRIS duomenys TPDRIS duomenų gavėjams, valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikiami žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

VI. TPDRIS duomenų šaltiniai

 

25. TPDRIS duomenys gaunami iš šių pirminių šaltinių:

25.1. Lietuvos Respublikos savivaldybių, institucijų ir įstaigų;

25.2. fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso (prašymai).

 

VII. TPDRIS duomenų APSAUGA

 

26. TPDRIS duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis:

26.1. Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891);

26.2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatais, parengtais ir patvirtintais vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891) ir kitais saugos dokumentais;

26.3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

26.4. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.13) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

26.5. kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.

27. Už TPDRIS duomenų apsaugą atsako TPDRIS valdytojas, tvarkytojai, TPDRIS duomenų gavėjai ir TPDRIS naudotojai. Atsakomybė už duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus yra taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už tinkamą duomenų ir dokumentų pateikimą elektroniniu paštu arba tiesiogiai TPDRIS tvarkytojui ir jų teisingumą fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. TPDRIS naudotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga jiems galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

29. Nuostatų punkte nurodyti asmens duomenys TPDRIS duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo TPDRIS naudotojams įgaliojimų suteikimo.

30. Nuostatų punkte nurodyti asmens duomenys, skirti TPDRIS portalo su teritorijų planavimo procesu susijusių paslaugų teikimui užtikrinti, TPDRIS duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo paskutinio asmens apsilankymo TPDRIS portale.

31. Pasibaigus Nuostatų 29–30 punktuose nurodytiems terminams asmens duomenys TPDRIS duomenų bazėje ištrinami.

 

VIII. TPDRIS FINANSAVIMAS

 

32. TPDRIS finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

IX. TPDRIS modernizavimas IR LIKVIDAVIMAS

 

33. TPDRIS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

34. Likviduojamos TPDRIS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai ar valstybės archyvams Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka arba sunaikinami.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Už Nuostatų pažeidimus fiziniai ar juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Duomenų subjektas, pateikdamas duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir raštišką prašymą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

37. Duomenų tvarkytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų tvarkytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

_________________