LIETUVOS RESPUBLIKOS
 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. kovo 14 d. Nr. XII-191

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (toliau – Taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma iš asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų, siekiant užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų bei valstybės institucijų bendradarbiavimą. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybė, remdamasi asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, teikimu. Tarybos veikla finansuojama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2013 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ