LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 25 d. Nr. ISAK-1019

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 29 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019

 

PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ

MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiame sąraše pateikti bendrieji mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo ir profesines mokyklas kriterijai, kuriais turi vadovautis savivaldybių mokyklų ir valstybinių mokyklų steigėjai, nustatydami priėmimo į pavaldžias mokyklas tvarką.

2. Savivaldybių mokyklų ir valstybinių mokyklų steigėjai, vadovaudamiesi Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 (Žin., 2004, Nr. 95-3510), iki mokslo metų pradžios nustato: bendrojo lavinimo mokykloms – klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių; profesinėms mokykloms – į pirmą kursą priimamų mokinių skaičių.

3. Savivaldybių mokyklų ir valstybinių mokyklų steigėjai, vadovaudamiesi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 745 (Žin., 2004, Nr. 95-3509), pavaldžioms mokykloms nustato aptarnavimo teritoriją. Bendrojo lavinimo mokykloms, vykdančioms kelias formaliojo švietimo programas, aptarnavimo teritorija gali būti nustatyta pagal kiekvieną programą atskirai.

4. Priėmimo tvarkoje nustatoma: pavaldžių mokyklų vykdomos formaliojo švietimo programos, mokinių prašymų priėmimo vieta, pradžia, pabaiga, prašymų registravimo, mokinių priėmimo per mokslo metus tvarka bei priėmimo kriterijai.

 

II. PRIĖMIMO Į BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS KRITERIJAI

 

5. Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas priimami laikantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1879 patvirtintos „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 18-557).

6. Specialiųjų poreikių vaikai ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias atitinkamas programas vykdančias bendrojo lavinimo mokyklas.

7. Į savivaldybės mokyklą-darželį, pradinę, pagrindinę, vidurinę mokyklą, gimnaziją, suaugusiųjų mokyklą, suaugusiųjų mokymo centrą, ugdymo centrą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis savivaldybės tarybos tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui pageidaujant mokytis kitoje, savivaldybės tarybos nepriskirtoje ar gretimos savivaldybės atitinkamoje bendrojo lavinimo mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose ar priešmokyklinio ugdymo grupėse. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 6.15 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.

8. Į apskrities viršininko įsteigtą bendrojo lavinimo mokyklą pirmumo teise priimami asmenys iš apskrities, esant laisvų vietų – ir iš gretimų apskričių. Į kitų valstybės institucijų įsteigtas bendrojo lavinimo mokyklas priimami asmenys iš visos šalies teritorijos.

9. Jei į savivaldybės šio Sąrašo 7 punkte įvardytą mokyklą jau priimti visi norintys, jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami:

9.1. 1–8 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;

9.2. 1–8 klasių vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

9.3. vaikai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą, kurių nėra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje;

9.4. vaikai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

10. Tam tikrais atvejais taikomi šie mokinių priėmimo kriterijai:

10.1. į muzikos, dailės, menų gimnazijas priimami vaikai, turintys specialiųjų meninių gebėjimų;

10.2. į jaunimo mokyklą, 12–16 metų jaunimo ugdymo skyrių savo ar tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu priimamas vaikas, netekęs mokymosi motyvacijos;

10.3. į 16–17 metų dirbančio jaunimo skyrių priimami nepilnamečiai, prašantys tęsti nutrauktą mokslą;

10.4. į ligoninės mokyklą, gydytojui leidus, priimami mokytis vaikai, kuriuos numatoma ligoninėje gydyti ilgiau kaip 21 kalendorinę dieną;

10.5. į sanatorinę mokyklą priimami mokytis vaikai, atvykę gydytis į sanatoriją;

10.6. į specialiuosius vaikų auklėjimo ir globos namus priimami mokytis asocialaus elgesio nepilnamečiai vadovaujantis Specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų laikinaisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 643 (Žin., 1995, Nr. 39-971);

10.7. į vidurinę mokyklą nuteistiems, atliekantiems arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę, taip pat suimtiems vaikams priimami mokytis vaikai privalomam mokymuisi iki 16 metų amžiaus, o nuo 16 metų – pageidaujantys mokytis;

10.8. į suaugusiųjų mokyklą, suaugusiųjų mokymo centrą, suaugusiųjų skyrių, įsteigtą krašto apsaugos tarnybos vietoje, priimami privalomosios krašto apsaugos tarnybos kariai, gavę vadovybės leidimą;

10.9. į suaugusiųjų mokyklą, suaugusiųjų mokymo centrą nuteistiems, atliekantiems arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, taip pat suimtiems asmenims priimami mokytis suaugusieji, gavę bausmę vykdančios institucijos vadovo leidimą;

10.10. į specialiąją mokyklą, specialiojo ugdymo centrą, ugdymo centrą, specialiojo ugdymo skyrių priimami vaikai iki dvidešimt vienerių metų, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 158 patvirtinta „Specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarka“ (Žin., 2000, Nr. 17-421). Trūkstant vietų pirmumo teise priimami vaikai, turintys labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

III. PRIĖMIMO Į PROFESINES MOKYKLAS KRITERIJAI

 

11. Į savivaldybės tarybos įsteigtą profesinę mokyklą priimami savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys, esant laisvų vietų – ir iš kitų savivaldybių.

12. Į valstybinę profesinę mokyklą priimami asmenys iš visos šalies teritorijos.

13. Į profesinės mokyklos I pakopą priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, nebaigę pagrindinio ugdymo programos, į II ir III pakopas – baigę pagrindinio ugdymo programą, ir į IV pakopą – baigę vidurinio ugdymo programą, pateikę pažymėjimą dėl sveikatos būklės tinkamumo mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.

14. Į profesinę mokyklą pirmumo teise priimami vaikai, turintys rūpintojus, vaikai, atlikę teismo skirtas bausmes, našlaičiai, taip pat asmenys, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus. Specialiųjų poreikių asmenys iki dvidešimt vienerių metų turi pateikti pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas. Asmens specialieji poreikiai turi leisti jam mokytis pagal atitinkamą profesinio mokymo programą ir dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.

15. Į specializuotą profesinio mokymo įstaigą nuteistiems, atliekantiems arešto, terminuoto laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, taip pat suimtiems asmenims mokytis pagal profesinio mokymo programą priimami asmenys, pateikę pažymas dėl sveikatos būklės tinkamumo siūlomai profesinio mokymo programai ir gavę bausmę vykdančios institucijos vadovo leidimą.

______________