LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. SAUSIO 23 D. NUTARIMO NR. 120 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ DALINIO PAKEITIMO

 

1999 m. sausio 11 d. Nr. 26

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 1996, Nr. 9-225) ir 1.1 punkto pirmąją pastraipą išdėstyti taip:

1.1. tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau vadinama – įmonė) vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti numatytomis sąlygomis tarnybinį pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje. Siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu (potvarkiu), kuriame nurodomas komandiruotės tikslas, vietovė ir trukmė“.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS

MINISTRĄ PIRMININKĄ                                                                 VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                  ALGIRDAS ŠEMETA