LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 910 „DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 6 d. Nr. 378

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 60-2471):

1. Išdėstyti 4.2 punktą taip:

4.2. pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2003, Nr. 73-3358; 2004, Nr. 4-32) 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1-4 punktuose (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo merais ir merų pavaduotojais).“.

2. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Tarnybos stažas ne vienu laikotarpiu einant šios tvarkos 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytas pareigas valstybės arba savivaldybės institucijose ar įstaigose sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, perkėlimo į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2003, Nr. 101-4534) 19 straipsnio 2 dalį, darbo tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje laikotarpiai, mokymosi atostogos ir pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 37, 38 ir 39 straipsnius suteiktų atostogų laikas ir ligos pašalpos gavimo laikotarpiai.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS