Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 28 D. NUTARIMO NR. 328 „DĖL ATNAUJINAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 4 d. Nr. 515

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimą Nr. 328 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1496):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

1.2. Išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintas Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti pasiūlymai dėl nekilnojamojo turto objektų įtraukimo į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą vertinami pagal Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisykles, galiojusias iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 328

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. gegužės 4 d.

nutarimo Nr. 515 redakcija)

 

ATNAUJINAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO SUDARYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo, papildymo ir keitimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojama sąvoka „Sąrašas“ – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas dokumentas, kuriame įrašytas valstybės nekilnojamasis turtas, atnaujinamas jį rekonstruojant, perkant, statant ir panašiai (atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas), suklasifikuotas pagal valstybės nekilnojamojo turto valdytojus.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) (toliau – Įstatymas).

3. Į Sąrašą neįtraukiamas šis valstybės nekilnojamasis turtas:

3.1. kuris įtrauktas į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą ir kuriam atnaujinti skirtos visos reikiamos lėšos;

3.2. kuris įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą;

3.3. dėl kurio pateikti Lietuvos Respublikos piliečių prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, taip pat religinių bendrijų prašymai dėl teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir turto grąžinimo, tačiau nepriimti atitinkami sprendimai;

3.4. dėl kurio priimti turto arešto aktai arba kuriam įstatymų nustatyta tvarka pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės;

3.5. kuriam atnaujinti lėšų reikia daugiau, nei jų numatoma gauti pardavus atitinkamą valstybės turto valdytojo poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas neatitinkantį valstybės nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą;

3.6. dėl kurio nepateikti Taisyklių 10 punkte nurodyti dokumentai, duomenys ar informacija arba jie nepakankami, nepagrįsti, netikslūs ar neatitinkantys teisės aktų reikalavimų;

3.7. kuriam įrengti, jį atnaujinus, reikės lėšų, didesnių kaip 10 procentų numatomos valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo vertės.

4. Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti atnaujinamas, kai jis neatitinka valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas.

5. Laikoma, kad valstybės nekilnojamasis turtas neatitinka valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas, jeigu jis turi bent vieną iš šių požymių:

5.1. neatitinka nekilnojamajam turtui atitinkamuose teisės aktuose keliamų reikalavimų;

5.2. fiziškai nusidėvėjo;

5.3. funkciškai (technologiškai) nusidėvėjo;

5.4. nustatyta tvarka yra pripažintas avariniu;

5.5. neatitinka kitų pagrįstų valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas.

6. Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti atnaujinamas jį rekonstruojant arba įsigyjant (perkant, statant ir panašiai) naują nekilnojamąjį turtą.

7. Valstybės nekilnojamasis turtas atnaujinamas įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą tuo atveju, kai turimą valstybės nekilnojamąjį turtą netikslinga atnaujinti rekonstruojant arba rekonstravimas yra apribotas fizinių, techninių ar panašių galimybių. Laikoma, kad nekilnojamąjį turtą netikslinga atnaujinti rekonstruojant, kai jo rekonstravimo išlaidos lygios naujo tokios pat paskirties ir tokio pat dydžio turto įsigijimo kainai arba ją viršija.

 

II. PASIŪLYMAI DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO ĮRAŠYMO Į SĄRAŠĄ

 

8. Pasiūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą kasmet iki einamųjų metų lapkričio 1 d. (toliau – pasiūlymas) valstybės įmonei Turto bankui (toliau – Turto bankas) teikia šie subjektai:

8.1. valstybės turto valdytojų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (išskyrus valstybės institucijas ar įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdymo institucija);

8.2. valstybės turto valdytojai, jeigu jų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdymo institucija;

8.3. valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, išskyrus Taisyklių 8.4 punkte nustatytą išimtį;

8.4. valstybės įmonės, jeigu jų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

9. Pasiūlymai turi būti suderinti su:

9.1. Švietimo ir mokslo ministerija, jeigu valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės mokslo ir studijų institucija;

9.2. Konkurencijos taryba, jeigu valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės įmonė.

10. Pasiūlymą sudaro šie dokumentai, duomenys ar informacija:

10.1. valstybės nekilnojamojo turto valdytojo pavadinimas, buveinė, kodas;

10.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacinio išrašo apie valstybės nekilnojamąjį turtą, daiktines teises į jį, šių teisių suvaržymą, juridinių faktų įregistravimą registre, išduoto ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pasiūlymo pateikimo dienos, kopija;

10.3. nekilnojamojo daikto (žemės sklypo ir statinių) kadastro duomenų bylos kopija;

10.4. informacija apie atnaujinamus administracinės paskirties pastatus ir patalpas, kurią sudaro:

10.4.1. dirbančių šiuose pastatuose ir patalpose valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius;

10.4.2. patalpų bendras plotas, darbo kabinetų plotas;

10.5. pagrindimas, kodėl valstybės nekilnojamasis turtas neatitinka valstybės turto valdytojo poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas;

10.6. siūlomas valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo būdas: rekonstravimas arba naujo nekilnojamojo turto įsigijimas (pirkimas, statyba ir panašiai), ir jo pagrindimas, atsižvelgiant į Taisyklių 7 punkto nuostatas;

10.7. informacija apie atnaujinamam valstybės nekilnojamajam turtui keliamus reikalavimus (numatoma nekilnojamojo turto vieta, plotas, numatomas darbuotojų skaičius, higienos, techniniai, funkciniai, saugos, specialieji ir kiti reikalavimai, turintys įtakos valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo vertės nustatymui) arba techninė specifikacija (valstybės turto valdytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomos visos paslaugos ir numatomo statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais vadovaujamasi rengiant statinio statybos ar rekonstrukcijos projektą);

10.8. duomenys apie valstybės įmonės lėšas, kai atnaujinamą valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo valstybės įmonė, ir (arba) valstybės turto valdytojui atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje numatytas skirti lėšas, kurios galėtų būti skirtos valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti, kitus galimus lėšų šaltinius;

10.9. valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminų pagrindimas;

10.10. duomenys apie valstybės turto valdytojo pasirengimą atnaujinti valstybės nekilnojamąjį turtą (apie turimą žemės sklypą, statinio projektą ir panašiai);

10.11. valstybės įmonės Registrų centro išrašas (išduotas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo dienos), kuriame nurodoma preliminari parduodamo neatitinkančio valstybės turto valdytojo poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo rinkos vertė;

10.12. informacija, kiek valstybės lėšų reikės valstybės nekilnojamajam turtui įrengti, kad jis būtų tinkamas valstybės turto valdytojo veiklai vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

10.13. kita, valstybės turto valdytojo nuomone, svarbi informacija.

 

III. SĄRAŠO RENGIMAS

 

11. Kai rengiamas Sąrašo projektas arba ne dažniau nei vieną kartą per metus – jo papildymo projektas, kuriuo Sąrašas papildomas nauju atnaujinamu valstybės nekilnojamuoju turtu (toliau – Sąrašo projektas), Turto bankas kasmet iki vasario 1 d.:

11.1. išnagrinėja gautus pasiūlymus, nustato, ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus, ir preliminariai įvertina, kiek lėšų reikės valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti;

11.2. parengia ir suderina su pasiūlymus pateikusiais subjektais Sąrašo projektą, įvertinęs pardavus valstybės nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą numatomas gauti pajamas, nustatytas pagal valstybės įmonės Registrų centro išrašą, kuriame nurodoma preliminari turto rinkos vertė, ir pateikia paaiškinimus dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo vertės nustatymo.

12. Turto bankas suderintą Sąrašo projektą iki kovo 1 d. pateikia Finansų ministerijai kartu su informacija apie neįtrauktus į šį Sąrašo projektą pasiūlymus ir nurodo priežastis, kodėl jie neįtraukti, taip pat pateikia dokumentų, duomenų ar informacijos, nurodytų Taisyklių 10.2, 10.5, 10.6, 10.11–10.13 punktuose, kopijas, o tais atvejais, kai pasiūlymų negauta arba nustatoma, kad projektas atitinkamais metais nebus rengiamas, – išvadą dėl projekto rengimo netikslingumo.

13. Finansų ministerija per 40 darbo dienų nuo Sąrašo projekto gavimo dienos:

13.1. patikrina Sąrašo projekte nurodytus duomenis;

13.2. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka Sąrašo projektą kartu su informacija apie neįtrauktus į šį Sąrašo projektą pasiūlymus ir jų neįtraukimo priežastis.

14. Sąrašo projekte pateikiami šie duomenys:

14.1. atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto valdytojas;

14.2. atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas (jei įmanoma), unikalus numeris (jei įmanoma);

14.3. parduodamo neatitinkančio valstybės turto valdytojo poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pavadinimas, adresas, unikalus numeris;

14.4. valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo būdas;

14.5. numatomi valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminai;

14.6. numatoma valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo vertė, įskaitant lėšas, skirtas Įstatymo 161 straipsnio 8 dalyje nurodytoms išlaidoms padengti;

14.7. valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti reikiamos lėšos pagal finansavimo šaltinius.

15. Prireikus patvirtintą Sąrašą pakeisti arba išbraukti iš jo valstybės nekilnojamąjį turtą, Taisyklių 8.1–8.4 punktuose nurodyti subjektai teikia Turto bankui motyvuotus pasiūlymus dėl Sąrašo pakeitimo projekto rengimo. Turto bankas parengia Sąrašo pakeitimo projektą ir teikia jį Finansų ministerijai. Finansų ministerija per 40 darbo dienų nuo Sąrašo pakeitimo projekto gavimo dienos patikrina jame nurodytus duomenis ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinti atitinkamo Sąrašo pakeitimo projektą.

16. Paaiškėjus, kad valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti reikia papildomų lėšų, Taisyklių 8.1–8.4 punktuose nurodyti subjektai turi pateikti:

16.1. paaiškinimą ir nurodyti priežastis, kodėl valstybės nekilnojamojo turto negalima atnaujinti neviršijant Sąraše patvirtintų lėšų;

16.2. siūlomas valstybės nekilnojamojo turto tolesnio atnaujinimo alternatyvas (pakeisti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminus, rinktis mažesnės vertės nekilnojamojo turto pirkimą, papildyti Sąrašą parduodamo turto objektais ir panašiai);

16.3. numatomą papildomų valstybės lėšų poreikį ir šaltinius, valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminus.

17. Atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas išbraukiamas iš Sąrašo, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

17.1. nėra sudarytas Įstatymo 161 straipsnio 5 dalyje nurodytų subjektų susitarimas arba susitarime nustatytais atvejais jis nutraukiamas;

17.2. pasibaigęs valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimas ir visiškai padengtos Įstatymo 161 straipsnio 8 dalyje nurodytos išlaidos;

17.3. atsiradus Taisyklių 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių valstybės nekilnojamasis turtas negali būti Sąraše.

 

_________________