LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 2501 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. IX-2570

Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 2501 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2501 straipsniu:

2501 straipsnis. Terorizmo kurstymas

1. Tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę skatino ar kurstė teroro aktą ar kitus su terorizmu susijusius nusikaltimus arba niekino teroro aukas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________