LIETUVOS RESPUBLIKOS
BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1267

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 112-2825; 2003, Nr. 38-1662)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 2 punkto pakeitimas

22 straipsnio 2 punkte išbraukti žodžius „ir ikiteisminio tyrimo“ ir žodžius „ir tiriant“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) laikydamasis valstybės saugumo interesų, atlieka operatyvinius veiksmus nustatant veikas, kuriomis kėsinamasi į branduolinės energetikos objektus, branduolinius įrenginius bei įrengimus, taip pat branduolinės technologijos procesus;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ