LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMO IR PAREIGŲ SIŪLYMO BUVUSIEMS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 24 d. Nr. 967

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 16 straipsnio 2 dalimi ir 43 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Asmenims, praradusiems valstybės tarnautojo statusą iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708) įsigaliojimo ir turintiems teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, pareigybės, į kurią gali būti pasiūlyta grįžti šiems asmenims, lygis ir kategorija nustatomi atsižvelgiant į tai, kokiam lygiui ir kategorijai priskirta eita pareigybė pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

2.2. Jeigu asmenų, praradusių valstybės tarnautojo statusą iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir turinčių teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, eita pareigybė panaikinta arba pareigybė nebuvo priskirta lygiui ir kategorijai, eitų pareigų lygis ir kategorija nustatomi atsižvelgiant į šių pareigų pavadinimą ir vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953), taip pat Lietuvos Respublikos Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašais.

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMO IR PAREIGŲ SIŪLYMO

BUVUSIEMS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja valstybės tarnautojo statuso atkūrimą – grįžimą į eitas arba, jeigu nėra tokios galimybės, kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas ir pareigų siūlymą buvusiems karjeros valstybės tarnautojams.

 

II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMAS

 

2. Teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turi valstybės politikai.

3. Asmenys, siekiantys atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4. Teisė atkurti valstybės tarnautojo statusą valstybės politikams atsiranda pasibaigus paskyrimo į valstybės politiko pareigas laikui, Lietuvos Respublikos Seimo ar savivaldybės tarybos kadencijai, arba kai asmuo atsistatydina ar yra atstatydinamas iš valstybės politiko pareigų, jeigu prieš paskiriant ar išrenkant į šias pareigas jis buvo valstybės tarnautojas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus).

5. Asmenys, turintys teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, gali atkurti jį per 3 mėnesius nuo šios tvarkos 4 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.

6. Dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo valstybės politikai turi teisę kreiptis į valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančią įstaigą (toliau vadinama – valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga) ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo teisės atkurti valstybės tarnautojo statusą aplinkybių atsiradimo, pateikdami rašytinį prašymą atkurti valstybės tarnautojo statusą (toliau vadinama – prašymas).

7. Prie prašymo pridedama:

7.1. asmens, siekiančio atkurti valstybės tarnautojo statusą, išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijos;

7.2. anketa (laisva forma), nurodant valstybės ar savivaldybių instituciją ar įstaigą (toliau vadinama – įstaiga), kurioje jis ėjo pareigas prieš prarasdamas valstybės tarnautojo statusą, pareigybės pavadinimą, pareigybės lygį ir kategoriją, vietą, kurioje nori atkurti valstybės tarnautojo statusą;

7.3. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo visų užpildytų lapų kopijos;

7.4. gyvenimo aprašymas.

8. Gavusi asmens, siekiančio atkurti valstybės tarnautojo statusą, prašymą, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad prašymas gautas ir kad atsiradus laisvoms valstybės tarnautojo pareigoms, kurių reikalavimus jis atitinka, bus informuotas raštu apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą.

9. Valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga asmeniui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą toje įstaigoje, kurioje jis ėjo pareigas prieš prarasdamas valstybės tarnautojo statusą, jeigu toje įstaigoje yra laisvos eitos arba, jeigu tokių nėra, kitos to paties lygio ir kategorijos pareigos. Jeigu tokių pareigų toje įstaigoje nėra, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga siūlo asmeniui atkurti valstybės tarnautojo statusą kitose įstaigose.

10. Asmeniui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikusiam prašymą, apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą pranešama raštu, nurodant įstaigą, kurioje siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, ir pridedant pareigybės, kuri siūloma, aprašymą.

11. Įstaiga, kurioje siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, raštu informuojama apie asmenį, kuriam pasiūlyta atkurti joje valstybės tarnautojo statusą.

12. Asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, gavęs šios tvarkos 10 punkte nurodytą pranešimą apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo turi apsispręsti dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo, apie tai raštu informuoti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą ir nuvykti į įstaigą, kurioje pasiūlyta atkurti valstybės tarnautojo statusą. Jeigu asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 7 kalendorines dienas neinformavo valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos apie tai, kad jis sutinka atkurti valstybės tarnautojo statusą, laikoma, kad jis atsisakė atkurti šį statusą. Tokiam asmeniui valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą.

13. Įstaigos, kurioje asmeniui pasiūlyta atkurti valstybės tarnautojo statusą, vadovas, gavęs šios tvarkos 11 punkte nurodytą pranešimą apie asmenį, kuriam pasiūlytos laisvos pareigos šioje įstaigoje, ir šiam asmeniui sutikus atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos paskirti šį asmenį į jam pasiūlytas pareigas.

14. Jeigu į laisvas valstybės tarnautojo pareigas atkurti valstybės tarnautojo statusą pasiūlyta dviem ar daugiau asmenų, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką. Šie asmenys įstaigoje, kurioje pasiūlyta atkurti valstybės tarnautojo statusą, egzaminuojami ne vėliau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo šios tvarkos 11 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Asmenims, nepaskirtiems į pareigas po egzamino žodžiu (pokalbio), valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą.

15. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas įforminamas įstaigos, kurioje asmeniui atkuriamas valstybės tarnautojo statusas, vadovo įsakymu ar potvarkiu (toliau vadinama – įsakymas). Įsakyme nurodoma, kad asmuo priimtas atkuriant valstybės tarnautojo statusą pagal atitinkamą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnį, dalį ir punktą. Įsakymo kopija kitą darbo dieną po valstybės tarnautojo statuso asmeniui atkūrimo išsiunčiama valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai.

16. Įstaigos, kurioje asmeniui atkuriamas valstybės tarnautojo statusas, už personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba už personalo tvarkymą atsakingas padalinys skiriamo į pareigas asmens valstybinio socialinio draudimo pažymėjime įrašo: „ (nurodoma data) priimtas į valstybės tarnybą (nurodoma, į kokią įstaigą ir į kokias pareigas priimamas) atkuriant valstybės tarnautojo statusą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį“.

 

III. PAREIGŲ SIŪLYMAS BUVUSIEMS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS,

ATLEISTIEMS IŠ VALSTYBĖS TARNYBOS DĖL PAREIGYBĖS PANAIKINIMO

 

17. Buvusiam karjeros valstybės tarnautojui (išskyrus karjeros valstybės tarnautojus, kuriems sukako 62 metai ir 6 mėnesiai), atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga raštu siūlo laisvas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

18. Įstaiga, kurioje yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, siūlomos buvusiam karjeros valstybės tarnautojui, atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, raštu informuojama apie asmenį, kuriam pasiūlytos laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos šioje įstaigoje.

19. Buvęs karjeros valstybės tarnautojas, atleistas iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo ir gavęs šios tvarkos 17 punkte nurodytą rašytinį pasiūlymą, per 7 kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo turi apsispręsti dėl sutikimo eiti pareigas, apie tai raštu informuoti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą ir nuvykti į įstaigą, kurioje siūlomos pareigos. Jeigu buvęs karjeros valstybės tarnautojas, atleistas iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, per 7 kalendorines dienas neinformavo valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos apie tai, kad sutinka su pasiūlytomis pareigomis, laikoma, kad jis atsisakė siūlomų pareigų. Tokiam asmeniui valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo pareigas.

20. Įstaigos, kurioje siūlomos laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, vadovas, gavęs šios tvarkos 18 punkte nurodytą pranešimą apie asmenį, kuriam pasiūlytos laisvos pareigos šioje įstaigoje, ir šiam asmeniui sutikus eiti laisvas siūlomas pareigas, turi per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos paskirti šį asmenį į jam pasiūlytas pareigas.

21. Jeigu laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos yra pasiūlytos dviem ar daugiau buvusių karjeros valstybės tarnautojų, atleistų iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką. Šie asmenys įstaigoje, kurioje pasiūlytos laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, egzaminuojami ne vėliau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo šios tvarkos 18 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Asmenims, nepaskirtiems į pareigas po egzamino žodžiu (pokalbio), valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo kitas laisvas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

22. Asmens paskyrimas į pareigas įforminamas įstaigos, kurioje asmuo paskiriamas į pareigas, vadovo įsakymu.

23. Įstaigos, į kurią priimamas buvęs karjeros valstybės tarnautojas, atleistas iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, už personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba už personalo tvarkymą atsakingas padalinys per 5 darbo dienas nuo asmens paskyrimo į pareigas privalo raštu informuoti įstaigą, kuri asmeniui mokėjo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, apie asmens paskyrimą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

24. Buvusį karjeros valstybės tarnautoją, atleistą iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, priimant į pareigas valstybės tarnyboje, įstaigos, į kurią jis paskirtas, už personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba už personalo tvarkymą atsakingas padalinys jo valstybinio socialinio draudimo pažymėjime įrašo: „(nurodoma data) priimtas į valstybės tarnybą (nurodoma, į kokią įstaigą ir į kokias pareigas priimamas) pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 dalį“.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Asmeniui, atkūrusiam valstybės tarnautojo statusą, ar buvusiam karjeros valstybės tarnautojui, atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, paskirtam į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarka, gali būti suteikta trečia kvalifikacinė klasė.

26. Ginčai, kylantys dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams, nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.

 

______________