LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2006 m. liepos 11 d. Nr. 702

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931; Nr. 151-5553):

1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų ir specialiąsias misijas (toliau vadinama – atstovybė) paskirtiems diplomatams, priimtiems dirbti pagal darbo sutartis darbuotojams, taip pat į atstovybes paskirtiems ar perkeltiems kitiems valstybės tarnautojams (toliau vadinama – atstovybės darbuotojai) tiek, kiek jiems socialinių garantijų ir kompensacijų nenustato kiti teisės aktai.“.

2. Įrašyti 4.1.1 punkte vietoj skaičių „26100“ skaičius „42000“.

3. Išdėstyti 4.4 punktą taip:

4.4. Gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma, nustatyta šio nutarimo 4.1 punkte, skaičiuojama nuo atstovybės darbuotojo darbo atstovybėje pradžios.“.

4. Papildyti šiuo 5.6 punktu:

5.6. Atstovybės darbuotojams gali būti apmokamos išlaidos už naudojimąsi viešuoju transportu tarnybos reikmėms valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovo nustatyta tvarka.“.

5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Danijos Karalystė, Kopenhaga 1,35“ įrašyti pastraipą „Danijos Karalystė, Kopenhaga 1,4“, vietoj pastraipos „Jungtinė Karalystė, Londonas 1,4“ – pastraipą „Jungtinė Karalystė, Londonas 1,5“, vietoj pastraipos „Kanada, Otava 1,2“ – pastraipą „Kanada, Otava 1,3“, vietoj pastraipos „Varšuva 1,25“ – pastraipą „Varšuva 1,3“, vietoj pastraipos „Norvegijos Karalystė, Oslas 1,35“ – pastraipą „Norvegijos Karalystė, Oslas 1,45“, vietoj pastraipos „Suomijos Respublika, Helsinkis 1,35“ – pastraipą „Suomijos Respublika, Helsinkis 1,4“, vietoj pastraipos „Švedijos Karalystė, Stokholmas 1,35“ – pastraipą „Švedijos Karalystė, Stokholmas 1,4“ ir vietoj pastraipos „Ukraina, Kijevas 1,1“ – pastraipą „Ukraina, Kijevas 1,2“.

6. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Danijos Karalystė, Kopenhaga 1,2“ įrašyti pastraipą „Danijos Karalystė, Kopenhaga 1,3“, vietoj pastraipos „Madridas 1“ – pastraipą „Madridas 1,2“, vietoj pastraipos „Jungtinė Karalystė, Londonas 1,7“ – pastraipą „Jungtinė Karalystė, Londonas 1,9“, vietoj pastraipos „Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata 0,8“ – pastraipą „Kazachstano Respublika, Astana, Alma Ata 1“, vietoj pastraipos „Norvegijos Karalystė, Oslas 1,2“ – pastraipą „Norvegijos Karalystė, Oslas 1,4“, vietoj pastraipos „Sankt Peterburgas 0,9“ – pastraipą „Sankt Peterburgas 1,05“ ir vietoj pastraipos „Ukraina, Kijevas 0,9“ – pastraipą „Ukraina, Kijevas 1,05“.

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas                                        Zigmantas Balčytis

 

L. e. užsienio reikalų ministro pareigas                               Antanas Valionis

______________