LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ GATVĖMS IR KELIAMS, KURIAIS VYKSTA REGULIARUSIS KELEIVINIO TRANSPORTO EISMAS, PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 29 d. Nr. 3-747

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342; 2009, Nr. 154-6952) 18 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1996 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas“ (Žin., 1996, Nr. 50-1210).

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747

 

REIKALAVIMAI

GATVĖMS IR KELIAMS, KURIAIS VYKSTA REGULIARUSIS KELEIVINIO TRANSPORTO EISMAS

 

1. Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas (toliau – Reikalavimai), tikslas – užtikrinti saugų keleivių vežimą reguliariojo susisiekimo autobusų, troleibusų, maršrutinių taksi maršrutais, siekti, kad gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis susisiekimas ar kuriais numatoma vykdyti reguliarųjį susisiekimą, parametrai ir kiti veiksniai atitiktų teisės aktais nustatytus reikalavimus.

2. Šie Reikalavimai parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771; 2007, Nr. 37-1357), Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 (Žin., 1999, Nr. 27-773), kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322), nuostatas ir neprieštarauja 1968 m. Jungtinių Tautų Kelių eismo konvencijai (Žin., 2002, Nr. 2-54).

3. Šie Reikalavimai yra privalomi visiems gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, valdytojams, tas gatves ir kelius prižiūrintiems ūkio subjektams, vežimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams ir keleivių vežimo organizatoriams. Reikalavimai taikomi tik naujiems reguliariojo eismo keleivinio transporto maršrutams.

4. Savivaldybės administracija parenka ir įvertina vietinio susisiekimo maršruto trasą, o Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija) – tolimojo susisiekimo maršruto trasą (toliau – keleivių vežimo organizatorius).

5. Reguliarusis keleivinio transporto eismas leidžiamas tik tomis gatvėmis ir keliais, kurie atitinka nustatytus reikalavimus ir kurių būklė leidžia užtikrinti saugų keleivinio transporto eismą. Atsižvelgiant į kelio būklę ir eismo sąlygas, keleivinio transporto eismas gali vykti visus metus arba būti sezoninis.

6. Keleivių vežimo organizatoriaus vadovo įsakymu ar potvarkiu sudaroma komisija maršruto trasai parinkti ir įvertinti, ar ji atitinka nustatytus techninius ir eismo saugumo reikalavimus. Pasirinktoje maršruto trasoje įvertinami gatvių ir kelių ruožai, kurie dar nebuvo įvertinti ir kuriuose dar nevyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas. Komisiją sudaro šių institucijų atstovai:

6.1. komisijos pirmininkas tolimojo susisiekimo maršruto trasai parinkti ir įvertinti – Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovas, o vietinio susisiekimo maršruto trasai parinkti ir įvertinti – atitinkamos savivaldybės administracijos atstovas;

6.2. komisijos nariai: policijos (miesto ar rajono) atstovas, gatvės ar kelio valdytojo arba už gatvės ar kelio priežiūrą atsakingo ūkio subjekto atstovas, atitinkamos savivaldybės administracijos atstovas, geležinkelių infrastruktūros valdytojo (jeigu maršrute yra geležinkelio pervaža) atstovas. Prireikus į komisijos sudėtį gali būti įtraukti ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

7. Apžiūrint maršrutą parenkamos (įvertinamos esamos) sustojimų vietos, išmatuojami pagrindiniai kelio parametrai (ilgis, plotis, nuolydis, matomumo atstumas), nustatomas dangos tipas, pavojingų ir per gyvenvietes einančių ruožų ilgiai, tiltų ir viadukų gabaritai ir techninė būklė, įvertinama esamų eismo reguliavimo priemonių (kelio ženklų, atitvarų, šviesoforų ir kt.) būklė, geležinkelio pervažos tipas, būklė ir kiti veiksniai, galintys turėti įtakos eismo saugumui.

8. Komisija surašo nustatytos formos gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą (priedas), kuriame pateikia išvadą apie maršruto tinkamumą reguliariajam keleivinio transporto eismui. Aktą pasirašo komisijos pirmininkas ir visi komisijos nariai. Aktą saugo keleivių vežimo organizatorius. Jei akte nurodyti gatvių ar kelių būklės trūkumai, aktas pateikiamas gatvės ar kelio valdytojui trūkumams pašalinti per akte nurodytą terminą.

9. Pakartotinės maršrutų trasų apžiūros atliekamos tada, kai iš esmės pasikeičia gatvių ar kelių ir juose esančių statinių parametrai ir eismo sąlygos.

10. Jeigu gatvės ar kelio parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų, komisija akte nurodo trūkumus, dėl kurių reguliarusis keleivinio transporto eismas negali būti pradėtas arba turi būti nutrauktas.

11. Komisijos nustatytus gatvių ir kelių priežiūros trūkumus per akte nurodytą terminą privalo pašalinti gatvės ar kelio valdytojas. Kitų akte nurodytų darbų, susijusių su gatvės ar kelio rekonstravimu, stiprinimu, stotelių ir papildomų eismo reguliavimo priemonių įrengimu, finansavimo ir atlikimo klausimai sprendžiami derybų tarp suinteresuotų šalių būdu.

12. Pašalinus maršruto apžiūros akte nurodytus trūkumus, komisija gatvę ar kelią apžiūri pakartotinai, vėl surašo aktą ir išvadą dėl reguliariojo keleivinio transporto eismo galimybės.

13. Gatvės ar keliai, kuriais leidžiamas reguliarusis keleivinio transporto eismas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

13.1. jei eismo intensyvumas didesnis kaip 500 automobilių per parą, kelio sankasos plotis turi būti ne siauresnis kaip 6,5 metro, o jei numatomas M3 klasės transporto priemonių eismas – 8 metrai; visais kitais atvejais – ne siauresnis kaip 5,5 metro, o jei numatomas M3 klasės transporto priemonių eismas – 6 metrai;

13.2. gatvės važiuojamosios dalies plotis, esant dviejų krypčių eismui, turi būti ne siauresnis kaip 6 metrai; esant vienos krypties eismui – ne siauresnis kaip 3,5 metro, o jei numatomas M3 klasės transporto priemonių eismas – 4 metrai. Gatvėse prie keleivinio transporto stotelių, atsižvelgiant į infrastruktūros plėtros galimybes, įrengiamos įvažos;

13.3. važiuojamoji gatvės ar kelio dalis turi būti lygi, jos perėjimas į kelkraštį – nuožulnus, kelkraščiai turi būti kieti ir lygūs;

13.4. skersinis gatvės ar kelio važiuojamosios dalies ir kelkraščio nuolydis turi būti ne didesnis kaip 6 procentai;

13.5. išilginis gatvės ar kelio nuolydis turi būti ne didesnis kaip 8 procentai (išimtiniais atvejais įkalnėse arba nuokalnėse, trumpesnėse kaip 150 metrų, išilginis nuolydis leidžiamas iki 9 procentų);

13.6. gatvės ar kelio matomumas turi būti ne mažesnis kaip 60 metrų, o priešpriešinio transporto matomumas – ne mažesnis kaip 100 metrų;

13.7. matomumas sankryžose turi būti toks, kad 3 metrų atstumu nuo kertamo kelio važiuojamosios dalies krašto stovinčio automobilio vairuotojas matytų kelią į abi puses ne mažiau kaip po 50 metrų;

13.8. kelių ruožuose, kur pylimo aukštis yra didesnis kaip 3,5 metro, o eismo intensyvumas keliu yra didesnis kaip 500 automobilių per parą, turi būti įrengti apsauginiai atitvarai. Atitvarai taip pat turi būti rengiami ir esant mažesniam pylimo aukščiui, jeigu kelio posūkiai yra labai staigūs arba šalia kelio yra vandens telkinių, kaip tai nustatyta techniniuose normatyviniuose dokumentuose;

13.9. reguliarusis keleivinio transporto eismas leidžiamas tik per geležinkelio pervažas, atitinkančias Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 (Žin., 2005, Nr. 22-686, Nr. 50-1653), reikalavimus;

13.10. gyvenamųjų vietovių gatvių sankryžose posūkių spinduliai turi būti tokie, kad keleivinio transporto priemonės, važiuodamos kraštine dešine eismo juosta, galėtų pasukti į dešinę, neišvažiuodamos į priešpriešinio eismo juostą, ir turi atitikti statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 ir (ar) kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 reikalavimus;

13.11. gatvės, kuriomis vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, turi būti apšviestos vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815), nuostatomis;

13.12. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių gatvėse, kuriose vyksta reguliarusis vietinio susisiekimo autobusų eismas, pėstiesiems rekomenduojama įrengti šaligatvius arba nuo gatvių ar kelių važiuojamosios dalies atskirtus pėsčiųjų takus;

13.13. keleivinio transporto stotelių vietos ir jų tipas parenkami vadovaujantis kelių projektavimo normomis ir taisyklėmis ir Kelių eismo taisyklėmis. Parenkant stotelių vietas, pagrindinis dėmesys turi būti kreipiamas į matomumą sustojimo vietose ir į pėsčiųjų saugumą;

13.14. užmiesčio keliuose sustojimų vietas reikia parinkti keleivių susibūrimo vietose, tiesiuose kelio ruožuose arba vingiuose su ne trumpesniu kaip 600 metrų spinduliu, o išilginiu nuolydžiu – ne didesniu kaip 4 procentai. Rekomenduojama stotelių įvažas abiem kryptimis išdėstyti taip, kad transporto priemonės sustotų ne priešpriešiais ir ne šalia viena kitos, bet viena už kitos ne mažesniu kaip 30 m atstumu (pagal važiavimo kryptį – pirmoji stotelė įrengiama kairėje kelio pusėje, antroji – dešinėje);

13.15. jei reguliariojo susisiekimo keleivinio kelių transporto intensyvumas didesnis kaip 72 transporto priemonės per valandą, būtina įrengti atskiras stoteles;

13.16. stoteles užmiesčio keliuose rekomenduojama įrengti už sankryžų, ne arčiau kaip 50 metrų už jų, transporto priemonių vairuotojai jas turi matyti iš ne trumpesnio kaip 150 m atstumo;

13.17. stotelės sankryžų zonoje miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse paprastai įrengiamos pervažiavus sankryžą, bet ne arčiau kaip 20 metrų nuo pėsčiųjų perėjos;

13.18. galinėse miesto maršrutų stotelėse turi būti įrengtos specialios apšviestos aikštelės išlipti keleiviams ir apsisukti transporto priemonėms. Apsisukimo aikšteles rekomenduojama rengti dešinėje gatvės ar kelio pusėje eismo į galutinį punktą kryptimi. Bent vienoje iš miesto maršruto galinių stotelių turi būti įrengtas sanitarinis mazgas;

13.19. maršrute esančių gatvės ar kelio statinių laikančioji galia turi būti ne mažesnė kaip maksimali keleivinio transporto priemonės, kursuojančios tuo maršrutu, masė.

14. Visame maršrute, kuriuo vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas arba kuriame numatoma pradėti reguliarųjį keleivinio transporto eismą, ir stotelėse kelio ženklai ir ženklinimas turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus.

 

_________________

 


Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais

vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas,

priedas

 

(Gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros akto formos pavyzdys)

 

GATVIŲ IR KELIŲ, KURIAIS VYKSTA REGULIARUSIS KELEIVINIO TRANSPORTO EISMAS,

APŽIŪROS AKTAS

 

____________ Nr. ___________

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Komisija, sudaryta _____________________________ 20 ____ d.

(komisijos sudarytojo pavadinimas)

įsakymu / potvarkiu Nr. _______, susidedanti iš šių narių ____________________________

(komisijos pirmininko ir narių vardai ir pavardės)

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________ ,

 

apžiūrėjo gatvės ar kelio ruožą _________________________________________________

 

__________________________________________________________________________ ,

 

siekdama nustatyti jo tinkamumą reguliariajam keleivinio transporto eismui

 

Maršruto ruožų pavadinimas,

ilgis (nuo iki km)

Kelio ar gatvės dangos tipas

Važiuojamosios dalies

plotis, m

Kelkraščio (šaligatvio)

plotis, m

Minimalus matomumo

atstumas, m

Maksimalūs kelio ar gatvės skersinis ir išilginis

nuolydžiai, %

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija nustatė šiuos trūkumus:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

 

Komisijos išvada: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pirmininkas _____________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

Nariai: _________________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 

_________________