LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 10 d. Nr. D1-21

Vilnius

 

Pakeičiu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 2-23) (toliau – Taisyklės):

1. Papildau šiais 5.10 ir 5.11 punktais:

5.10. ataskaitų elektroninio teikimo aplikacija (toliau – AETA) – atliekų apskaitos informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu;

5.11. į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų duomenų bazė (toliau – IVRIPAA) – AETA programinis modulis, skirtas įvesti į duomenų bazę metinių į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų duomenis, atlikti įvestų duomenų redagavimą bei paiešką, patvirtinti ataskaitų priėmimą.“

2. Papildau šiuo 8.4 punktu:

8.4. stiklinėms pakuotėms, kai laikomasi 2001 m. vasario 19 d. Komisijos sprendime 2001/171/EB, nustatančiame sąlygas dėl išimčių sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 199), su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimu 2006/340/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2001/171/EB siekiant pratęsti išimčių, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB, sąlygų galiojimą (OL 2006 L 125, p. 43), nustatytų reikalavimų.“.

3. Įrašau 22 punkte vietoj skaičių „31–36“ skaičius „38–42“.

4. Išdėstau V skyrių taip:

V. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITA

23. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

24. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma pakuočių gamintojo, gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Pakuočių apskaitoje nurodomi duomenys:

24.1. prekinių vienetų (gaminių) pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės sąrašas;

24.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje panaudotos gaminiui pakuoti pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir polietilenterftalatas (toliau – PET)), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.3. importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.4. eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.5. išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminių užpildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.6. iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės svoris (tuo atveju, jei gamintojas ir importuotojas išleidžia į vidaus rinką į pakartotinio naudojimo pakuotę supakuotus gaminius). Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Susigrąžinta pakuote taip pat nelaikoma Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė;

24.7. tuščios pakuotės sąrašas, rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris (privaloma tik tuščios pakuotės gamintojams ir importuotojams).

25. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti praėjusiais kalendoriniais metais į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą (toliau – Ataskaita) šių taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka.

26. Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 68-2381), nustatyta tvarka.“

5. Papildau šiuo nauju VI skyriumi (buvusius VIVIII skyrius laikau atitinkamai VIIIX skyriais, o buvusius 3446 punktus laikau atitinkamai 3850 punktais):

 

VI. METINĖS Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

27. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas (toliau – Ataskaitos teikėjas) teikia praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą iki kiekvienų metų kovo 1 d.

28. Ataskaitos teikėjas Ataskaitą teikia tam regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje Ataskaitos teikėjas yra registruotas.

29. Kai Ataskaitos teikėjas yra užsienio valstybės asmuo, vykdantis ūkinę veiklą per filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje ir išleidžiantis į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes ar gaminantis, importuojantis tuščią pakuotę, Ataskaitą teikia tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra filialas ar atstovybė.

30. Kai Ataskaitos teikėjas yra užsienio valstybės asmuo, kuris yra registruotas Europos Sąjungos narėje valstybėje, bet neturintis filialo ar atstovybės Lietuvos Respublikoje, ir išleidžiantis į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes ar gaminantis, importuojantis tuščią pakuotę, Ataskaitą teikia vienam iš RAAD pasirinktinai.

31. Tuo atveju, kai Ataskaitos teikėjas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (toliau – Padaliniai), Ataskaitą rengia ir teikia pagrindinė įmonė prie Ataskaitos pridėdama Padalinių sąrašą. Ataskaitoje pateikiami apibendrinti (susumuoti) pagrindinės įmonės ir visų Padalinių duomenys.

32. Ataskaitos teikėjas Ataskaitą gali teikti vienu iš nurodytų būdų:

32.1. raštu pateikti Ataskaitą atitinkamam RAAD;

32.2. pateikti Ataskaitą elektroniniu būdu (internetu), įvedant Ataskaitos duomenis į atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – AAIS) duomenų bazę panaudojus ataskaitų elektroninio teikimo aplikaciją (AETA);

32.3. pavesti Ataskaitos teikimą jį atstovaujančiai organizacijai, turinčiai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau – Organizacija).

33. Tuo atveju, kai Ataskaita teikiama raštu, Ataskaitos teikimo tvarka yra tokia:

33.1. Ataskaitos teikėjas pateikia užpildytą šių Taisyklių 2 priede pateiktos formos Ataskaitą atitinkamam RAAD;

33.2. RAAD AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba įveda Ataskaitos duomenis į AAIS duomenų bazę ir, patikrinęs Ataskaitos duomenis, patvirtina Ataskaitos priėmimą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d.;

33.3. RAAD, nustatęs, kad Ataskaitos teikėjas Ataskaitoje pateikė neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, per 5 darbo dienas informuoja apie tai Ataskaitos teikėją ir pareikalauja ištaisyti trūkumus.

34. Tuo atveju, kai Ataskaita teikiama elektroniniu būdu, Ataskaitos teikimo tvarka yra tokia:

34.1. Ataskaitos teikėjas raštu pateikia užpildytą šių Taisyklių 3 priede pateiktos formos paraišką registruotis AETA vartotoju (toliau – Paraiška) tam RAAD, kuriam Ataskaitos teikėjas privalo teikti Ataskaitą;

34.2. RAAD, patikrinęs Paraiškoje pateiktus duomenis, per 7 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo dienos užregistruoja Ataskaitos teikėją AETA vartotoju, suteikdamas jam AETA vartotojo vardą ir slaptažodį. Apie suteiktą AETA vartotojo vardą ir slaptažodį RAAD praneša Ataskaitos teikėjui Paraiškos 5 punkte nurodytu adresu (būdu);

34.3. užsiregistravęs AETA vartotoju, Ataskaitos teikėjas Ataskaitą pateikia AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba įvesdamas Ataskaitos duomenis į AAIS duomenų bazę;

34.4. RAAD, patikrinęs įvestus Ataskaitos duomenis, patvirtina Ataskaitos priėmimą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d., apie tai informuodamas Ataskaitos teikėją AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba;

34.5. RAAD, nustatęs, kad Ataskaitos teikėjas Ataskaitoje pateikė neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, per 5 darbo dienas AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba informuoja apie tai Ataskaitos teikėją ir pareikalauja ištaisyti trūkumus.

35. Tuo atveju, kai Ataskaitos teikėjas Ataskaitos teikimą paveda Organizacijai, Organizacija teikia savo narių Ataskaitas elektroniniu būdu tokia tvarka:

35.1. Organizacija pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau Agentūra):

35.1.1. užpildytą šių Taisyklių 4 priede nurodytos formos Licencijuotos organizacijos paraišką registruotis Ataskaitų elektroninio teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju (toliau – Paraiška);

35.1.2. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos kopiją (toliau – Licencijos kopija);

35.2. gavusi Paraišką ir Licencijos kopiją, Agentūra patikrina Paraiškoje pateiktus duomenis ir per 14 darbo dienų nuo Paraiškos ir Licencijos kopijos gavimo dienos užregistruoja Organizaciją AETA vartotoju, suteikdama AETA vartotojo vardą ir slaptažodį. Apie suteiktą AETA vartotojo vardą ir slaptažodį Agentūra praneša Organizacijai Paraiškos 4 punkte nurodytu adresu (būdu);

35.3. Agentūra per 5 darbo dienas nuo Organizacijos užregistravimo AETA vartotoju dienos praneša atitinkamam RAAD apie Organizacijos narius, kurie yra registruoti atitinkamo RAAD kontroliuojamoje teritorijoje;

35.4. užsiregistravusi AETA vartotoju, Organizacija narių Ataskaitas pateikia AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba įvesdama Organizacijos narių Ataskaitų duomenis į AAIS duomenų bazę;

35.5. RAAD, patikrinęs įvestus Ataskaitų duomenis, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d. patvirtina Ataskaitų priėmimą, apie tai pranešdamas Organizacijai AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba;

35.6. RAAD, nustatęs, kad Organizacijos narių Ataskaitose pateikti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys, per 5 darbo dienas AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba informuoja apie tai Organizaciją ir pareikalauja ištaisyti trūkumus.

36. Organizacija iki einamųjų metų sausio 15 d. privalo raštu pateikti Agentūrai per praėjusius kalendorinius metus iš Organizacijos pasitraukusių bei naujų narių sąrašą (jei tokių buvo). Agentūra per 10 darbo dienų nuo sąrašo gavimo dienos praneša apie iš Organizacijos pasitraukusius bei naujus narius atitinkamiems RAAD. Pasitraukęs iš Organizacijos narys teikia Ataskaitą vienu iš šių Taisyklių 32.1 arba 32.2 punktuose nurodytu būdu.

37. Teikiant Ataskaitą elektroniniu būdu, taikomi šie bendrieji reikalavimai:

37.1. Paraišką registruotis AETA vartotoju Ataskaitos teikėjas ar Organizacija gali pateikti nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.;

37.2. AETA vartotojui, kuris prarado (užmiršo, prarado vardo bei slaptažodžio slaptumo kontrolę) AETA vartotojo vardą ir (ar) slaptažodį, AETA vartotojo vardas ir slaptažodis atnaujinamas arba suteikiamas naujas, pateikus naują Paraišką šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

37.3. RAAD arba Agentūra neregistruoja Ataskaitos teikėjo arba Organizacijos AETA vartotoju, jei Paraiškoje pateikti duomenys yra neteisingi, arba, RAAD ar Agentūrai paprašius, Ataskaitos teikėjas ar Organizacija nepatikslina registravimui būtinų duomenų. Apie sprendimą neregistruoti AETA vartotoju Ataskaitos teikėjas ar Organizacija raštu informuojami per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, nurodant atsisakymo registruoti AETA vartotoju priežastis;

37.4. AETA vartotojas RAAD priimtos Ataskaitos duomenis gali taisyti tik RAAD AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba atšaukus Ataskaitos priėmimą. Apie pageidavimą taisyti Ataskaitos duomenis AETA vartotojas informuoja Ataskaitą priėmusį RAAD AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba pastaboms skirtoje vietoje. RAAD atšaukus Ataskaitos priėmimą, AETA vartotojas įveda Ataskaitos duomenis, o RAAD patvirtina Ataskaitos priėmimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka;

37.5. AETA vartotojai, teikdami Ataskaitą, naudoja AETA programinius modulius bei vadovaujasi AETA vartotojo instrukcijomis, paskelbtomis Agentūros svetainės (http://aaa. am. lt) rubrikoje „Atliekų apskaitos informacinė sistema.“

6. Įrašau 45 punkte vietoj skaičių „37“, „38“ atitinkamai skaičius „43“, „44“.

7. Įrašau 49 punkte vietoj skaičių „41“, „42“ atitinkamai skaičius „47“, „48“.

8. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

9. Papildau 4 ir 5 priedais (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-21

redakcija)

 

(Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos forma)

 

______________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ 200 _ M. APSKAITOS ATASKAITA

__________________________

(pildymo data)

 

1. Pakuočių gamintojo, gamintojo (importuotojo) rekvizitai:

 

1.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

 

 

 

1.3. PVM mokėtojo kodas

 

1.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

(1.3. pildo tik LR neregistruoti užsienio fiziniai asmenys)

 

šalies[1]

pavadinimas

kodas

savivaldybė[2]

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas[3]

namo Nr.

korpusas

buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ryšio duomenys

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Gamintojui (importuotojui) atstovaujančios organizacijos rekvizitai[4]:

 

2.1. juridinio asmens pavadinimas

2.2. juridinio asmens kodas

 

 

 

2.3. juridinio asmens buveinės adresas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo Nr.

korpusas

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ryšio duomenys

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

3. Padalinių skaičius

 

4. Ekonominės veiklos rūšies kodas

 

 

 

 

 

Nurodyti gamintojo (importuotojo) padalinių (filialų) skaičių

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) paskelbtas šiuo adresu: http://www.stat.gov.lt

 

5. Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę:

 

Pakuotė

(pagal medžiagą)

Pagaminta ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t5

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t5

Eksportuota (išvežta) tuščia pakuotė, t5

Nerealizuota (neperleista) tuščia pakuotė, t[5]

Panaudota gaminiams pakuoti ir išleista į vidaus rinką pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką pripildyta pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) užpildyta pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET[6])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________                                          

                             (vadovo pareigos)[7]                                                                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________                                          

        (ataskaitą priėmusio darbuotojo pareigos)                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

___________________________________________________________                                          

                    (ataskaitos rengėjo pareigos)                                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

__________________________________

                     (ataskaitos priėmimo data)

 

6. Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę:

 

Pakartotinio naudojimo pakuotė (pagal medžiagą)

Panaudota gaminiams supakuoti ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Susigrąžinta tuščia pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________                                          

                             (vadovo pareigos)[8]                                                                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________                                          

        (ataskaitą priėmusio darbuotojo pareigos)                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

___________________________________________________________                                          

                    (ataskaitos rengėjo pareigos)                                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

__________________________________

                     (ataskaitos priėmimo data)

 

Pastabos:

1. Kombinuota pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie kombinuotos pakuotės kiekį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos kombinuotoje pakuotėje, duomenys apie kombinuotos pakuotės svorį įrašomi į eilutę „kombinuota pakuotė“.

2. Sudėtinė pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą t. y. duomenys apie sudėtinės pakuotės svorį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, atskirai nurodomas visų sudėtinę pakuotę sudarančių medžiagų svoris atitinkamai pagal sudėtinę pakuotę sudarančias medžiagas.

3. Ataskaitos 6 punkto eilutėje „Kita“ nurodomas kitos nepaminėtos pakuotės medžiagos, pvz., keramika, tekstilė ir kt., pakuotės svoris.

4. Turi būti pateikiama tik ta Ataskaitos dalis, kuri yra pildoma (pvz., kai teikiami duomenys tik apie tuščias ir (ar) užpildytas pakuotes, pildoma Ataskaitos 5 punkte pateikta lentelė „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“, o Ataskaitos 6 punkte pateikta lentelė „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“ nepildoma).

______________


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

taisyklių

4 priedas

 

(Paraiškos registruotis Ataskaitų elektroninio teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju forma)

 

__________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PARAIŠKA

REGISTRUOTIS ATASKAITŲ ELEKTRONINIO TEIKIMO APLIKACIJOS (AETA) VARTOTOJU

 

____________________

(pildymo data)

 

1. Gamintojo (importuotojo) rekvizitai:

 

1.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

 

 

 

1.3. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

 

šalies[9]

pavadinimas

kodas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas[10]

namo Nr.

korpusas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ryšio informacija

 

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Šią paraišką pateikęs juridinis ar fizinis asmuo norėtų būti užregistruotas ataskaitų elektroninio teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju.

3. Gamintojas (importuotojas) sutinka:

3.1. užtikrinti suteikto AETA vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo kontrolę;

3.2. nedelsiant pranešti RAAD apie ERA vartotojo vardo ir slaptažodžio neteisėtą atskleidimą, naudojimą ar praradimą.

4. AETA vartotojo vardą ir slaptažodį norėtų gauti vienu iš šių būdų (pasirinktą pabraukti):

4.1. raštu 1.3 punkte nurodytu adresu;

4.2. elektroniniu paštu.

 

___________________________________________________________                                          

                            (vadovo pareigos)[11]                                                                                (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

A. V.

______________


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

taisyklių

5 priedas

 

(Licencijuotos organizacijos paraiškos registruotis elektroninio ataskaitų teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju forma)

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

LICENCIJUOTOS ORGANIZACIJOS PARAIŠKA

REGISTRUOTIS ELEKTRONINIO ATASKAITŲ TEIKIMO APLIKACIJOS (AETA)

VARTOTOJU

______________________

(pildymo data)

 

1. Licencijuotos organizacijos rekvizitai:

1.1. pavadinimas

1.2. juridinio asmens kodas

 

 

 

1.3. buveinės adresas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas[12]

namo Nr.

korpusas

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ryšio informacija

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Šią paraišką pateikusi Licencijuota organizacija norėtų būti užregistruota elektroninio ataskaitų teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju kaip organizacija, atstovaujanti gamintojus ir (ar) importuotojus, išleidžiančius į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminiais užpildytas pakuotes.

3. Licencijuota organizacija sutinka:

3.1. užtikrinti suteikto AETA vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo kontrolę;

3.2. nedelsdama pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie Licencijuotos organizacijos AETA vartotojo vardo ir slaptažodžio neteisėtą atskleidimą, naudojimą ar praradimą.

4. AETA vartotojo vardą ir slaptažodį norėtų gauti vienu iš šių būdų (pasirinktą pabraukti):

4.1. raštu Licencijuotos organizacijos buveinės adresu;

4.2. Licencijuotos organizacijos elektroniniu paštu.

 

5. Licencijuotos organizacijos narių sąrašas

Juridinio ar fizinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

Juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________                                          ___                                 

(Licencijuotos organizacijos vadovo pareigos)                                          (parašas)                                  (vardas, pavardė)

A. V.

______________

 

 [1] Pildoma, kai gamintojo (importuotojo) buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje. Šalies pavadinimas ir kodas nurodomas pagal LST EN ISO 3166-1:2002 reikalavimus (pvz., Latvija, LV).

[2] Jei gamintojo (importuotojo) buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje, nurodomas regiono (žemės, grafystės ir pan.) pavadinimas.

[3] g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.

[4] Pildoma, kai gamintojas (importuotojas) yra organizacijos, turinčios pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, narys.

[5] Pildo tik tuščios pakuotės gamintojai ir importuotojai.

[6] PET – polietilentereftalatas.

[7] Pildoma, jei ataskaitą teikia juridinis asmuo.

[8] Pildoma, jei ataskaitą teikia juridinis asmuo.

[9] Pildoma tuo atveju, kai gamintojo (importuotojo) buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

[10] g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.

[11] Pildoma, jei ataskaitą teikia juridinis asmuo.

[12] g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.