LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 30 d. Nr. 1R-93

Vilnius

 

Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682; 2008, Nr. 8-291, Nr. 79-3147):

1. Išdėstau 3 punkto ketvirtąją ir penktąją pastraipas taip:

„Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, surašo patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raštu išaiškina išieškotojui, išskyrus valstybę, jo teises ir pareigas. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siunčiamas skolininkui. Tais atvejais, kai skolininkui surašomas raginimas ar siūlymas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas, patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siunčiamas kartu su raginimu ar siūlymu sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas.

Atliekant antstolio procesinius veiksmus, vykdomuosius dokumentus kontroliuoja, antstolio pareiškimus teismui ir skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Kai vykdymo veiksmai atliekami kelių apylinkės teismų teritorijose, antstolio procesinius veiksmus kontroliuoja, skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio teritorijoje yra pirminė vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Pirmine vykdymo vieta yra laikoma vykdymo vieta, pagal kurią priimamas vykdyti vykdomasis dokumentas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė atliekama Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka patikrinant ar patvirtinant antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus.“

2. Išdėstau 11 punktą taip:

„11. Jeigu skolininko lėšas kredito įstaigose areštuoja antstolis ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, lėšos nurašomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę bei minėtų dokumentų pateikimo datą, jei įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato ko kita.“

3. Išdėstau 131 punktą taip:

„131. Išieškant pinigų sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, antstolis, areštuodamas skolininko butą ar gyvenamąjį namą, kuriame jis gyvena, privalo raštu išaiškinti skolininkui teisę prašyti teismo taikyti apribojimą, nustatytą Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalyje. Išaiškinimas skolininkui įteikiamas arba siunčiamas kartu su turto arešto aktu.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 252 punktą.

5. Išdėstau 253 punktą taip:

„253. Vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus nepilnamečio asmens (vaiko) atžvilgiu, vykdymo procese privalo dalyvauti valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas.

Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.“

6. Pripažįstu netekusiu galios 27 punktą.

7. Išdėstau 28 punkto pirmąją–ketvirtąją pastraipas taip:

„Atsižvelgdamas į išieškotojo – fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Išieškotojui – juridiniam asmeniui gali būti atidėtas tik papildomų vykdymo išlaidų, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, apmokėjimas.

Vykdymo išlaidų apmokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo.

Visos vykdymo išlaidos, išskyrus šioje Instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal šioje Instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos. Skirtumas tarp išieškotojo apmokėtų ir šioje Instrukcijoje nustatytų vykdymo išlaidų dydžių išieškomas antstoliui.

Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo valstybės naudai antstolis turi teisę atidėti visų vykdymo išlaidų apmokėjimą arba atleisti išieškotoją nuo šių išlaidų apmokėjimo.“

8. Išdėstau 30 punktą taip:

„30. Vykdymo išlaidos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje ir šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka išieškomos iš skolininko ir pervedamos išieškotojui, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis.

Būtinų vykdymo išlaidų, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos, neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims, bei fiziniai asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) nustatyta tvarka. Antstolis, gavęs išieškotojo – fizinio asmens prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad išieškotojas turi teisę gauti socialinę pašalpą, priima patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Už valstybės ir savivaldybių globos namus bei asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, būtinas vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Už asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, Teisingumo ministerija taip pat apmoka išlaidas, susijusias su pažymų apie vykdymo eigą vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo išdavimu. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą apmokėti būtinas vykdymo išlaidas, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentą, patvirtinantį išieškotojo – fizinio asmens teisę gauti socialinę pašalpą, apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, vykdomosios bylos registravimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, vykdomojo dokumento numeris, išdavimo data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, skolininko adresas), išieškotina suma, būtinų vykdymo išlaidų dydis kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija turi teisę tikrinti antstolio pateiktų dokumentų pagrįstumą. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.“

9. Išdėstau 34.1 punktą taip:

„34.1. vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau vadinama – būtinos vykdymo išlaidos) ir 3 lentelėje nurodytos papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau vadinama – papildomos vykdymo išlaidos).

Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 litų, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki 200 litų – negali viršyti 50 litų.

Šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) išlaidas.“

10. Išdėstau 34.2 punktą taip:

„34.2. atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau vadinama – atlygis antstoliui).“

11. Pripažįstu netekusiu galios 34.3 punktą.

12. Išdėstau 35 punktą taip:

„35. Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Būtinos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.“

13. Išdėstau 36 punktą taip:

„36. Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, būtinų vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus.“

14. Išdėstau 37 punktą taip:

„37. Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą (1 lentelė), o šios Instrukcijos nustatytais atvejais – į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė).

Į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, raginimo ar siūlymo sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas parengimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Papildomos vykdymo išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos.“

15. Išdėstau 38 punktą taip:

„38. Tuo atveju, kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis), palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos būtinas vykdymo išlaidas bei papildomas vykdymo išlaidas (3 lentelė), tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

Skolininkui sumokėjus vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą (be palūkanų), antstolis privalo apskaičiuoti palūkanas nuo vykdomajame dokumente nurodytos dienos iki vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos sumokėjimo dienos. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas nuo tuo momentu likusios nepadengtos vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos (be palūkanų), t. y. nuo nesumokėto skolos likučio. Palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos.

Lentelėse nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius.

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 10 litų

30 litų

20 litų

2.

Nuo 10 iki 50 litų

40 litų

50 litų

3.

Nuo 50 iki 200 litų

50 litų

100 litų

4.

Nuo 200 iki 1000 litų

60 litų

200 litų

5.

Nuo 1000 iki 2000 litų

70 litų

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 200 litų

6.

Nuo 2000 iki 3000 litų

80 litų

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 380 litų

7.

Nuo 3000 iki 4000 litų

90 litų

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 540 litų

8.

Nuo 4000 iki 5000 litų

100 litų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 680 litų

9.

Nuo 5000 iki 7000 litų

120 litų

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 800 litų

10.

Nuo 7000 iki 9000 litų

140 litų

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1050 litų

11.

Nuo 9000 iki 11000 litų

160 litų

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1260 litų

12.

Nuo 11000 iki 15000 litų

200 litų

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1430 litų

13.

Nuo 15000 iki 30000 litų

250 litų

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1800 litų

14.

Nuo 30000 iki 50000 litų

350 litų

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 3000 litų

15.

Nuo 50000 iki 100000 litų

600 litų

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 4000 litų

16.

Nuo 100000 litų

1000 litų

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6000 litų

.“

 

16. Išdėstau 39 punktą taip:

„39. Instrukcijos 1 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į šioje lentelėje nurodytas išieškotinas ir išieškotas sumas arba išieškotojui perduoto neparduoto skolininko turto vertę, nurodytą turto perdavimo akte, procentus bei minimalų antstolio atlygio dydį.“

17. Išdėstau 40 punktą taip:

„40. Jei skaičiuojant antstolio atlygį procentais nuo išieškotos sumos atlygio dydis yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų antstolio atlygį, išieškomas minimalus antstolio atlygis.

Jeigu buvo išieškota dalis išieškotinos sumos, o antstolio atlygis, atsižvelgiant į išieškotiną sumą, turi būti skaičiuojamas pagal 1 lentelėje nurodytus procentus, nustatant antstolio atlygio dydį vadovaujamasi 1 lentelėje nurodytais procentais.

Jeigu buvo išieškota dalis išieškotinos sumos ir antstolio atlygis nustatomas pagal 1 lentelėje nurodytą minimalų atlygį, antstolio atlygio dydis nustatomas proporcingai minimalaus atlygio dydžiui pagal išieškotinos ir realiai išieškotos sumos santykį šia formule:

 

(R x M) / I = A

 

R – realiai išieškota suma;

M – minimalus antstolio atlygis pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į išieškotiną sumą;

I – išieškotina suma;

A – minimalus antstolio atlygio dydis nuo išieškotos sumos. Pavyzdys:

Antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 2050 litų išieškojimo. Realiai išieškota 1000 litų. Antstoliui tenkantis atlygis už vykdomojo dokumento įvykdymą yra 180 Lt (18 procentų nuo 1000 litų).

Minimalus antstolio atlygis nuo išieškotos sumos apskaičiuojamas taip:

 

1000 Lt x 380

= 185,36 Lt

2050 Lt

 

Šiuo atveju minimalus antstolio atlygis nuo išieškotos sumos yra didesnis, todėl nuo išieškotos sumos yra atskaičiuojamas minimalus antstolio atlygis.“

18. Išdėstau 41 punktą taip:

„41. Kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas pagal keletą vykdomųjų dokumentų, antstolio atlygio dydis nustatomas atsižvelgiant į bendrą, pagal visus vykdomuosius dokumentus išieškotiną ir realiai išieškotą sumą šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka.“

19. Išdėstau 42 punktą taip:

„42. Kai pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas, priskirtinas bet kuriai iš 2 lentelėje nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijų, išieškotojo mokėtinų būtinų vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis nustatomas atsižvelgiant į vykdomojo dokumento kategoriją.

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

200 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

60 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą išieškojimo

30 litų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu

60 litų

200 litų

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo

 

60 litų už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo

 

30 litų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

60 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

.“

20. Išdėstau 43 punktą taip:

„43. Jeigu vykdomoji byla baigiama išsiuntus vykdomąjį dokumentą išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar jiems prilygintų skolininko pajamų ir po to vykdomasis dokumentas grąžinamas antstoliui, pakartotinai būtinos vykdymo išlaidos nemokamos.

Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar jiems prilygintų skolininko pajamų, antstoliui apmokamos 30 litų būtinos vykdymo ir papildomos vykdymo išlaidos. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą šiuo atveju neimamas.

Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, antstolio atlygis skaičiuojamas vadovaujantis 1 lentelėje nustatytais dydžiais. Šiuo atveju išieškotina suma yra laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną.

Jeigu skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neimamas.“

21. Išdėstau 44 punktą taip:

„44. Vykdant sprendimą dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, iš skolininko išieškomas atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą taip pat ir tada, kai skolininkas neįvykdo sprendimo per nustatytą terminą, – už kiekvieną sprendimo neįvykdymo atvejį, jeigu dėl to antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą.“

22. Išdėstau 45 punktą taip:

„45. Išieškotojas, sumokėjęs būtinas vykdymo išlaidas, antstoliui pareikalavus privalo sumokėti visas papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje. Vykdomasis dokumentas išieškotojui gali būti grąžinamas tik po to, kai yra išspręstas visų vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas.

 

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

1 litas

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,50 lito

3.

Antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimas

3 litai

4.

Vykdymo išlaidų apskaičiavimas

5 litai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

3 litai už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

6.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turą ar sudarant paveldimo turto apyrašą

60 litų už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

7.

Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimas

5 litai

8.

Patvarkymo areštuoti lėšas parengimas

5 litai

9.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

5 litai

10.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

5 litai

11.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

5 litai

12.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimas

5 litai

13.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

5 litai

14.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

5 litai

15.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

5 litai

16.

Siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas parengimas

5 litai

17.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

5 litai

18.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 1 litą už 1 kilometrą

19.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

30 litų

19.

Skelbimas internete apie varžytynes

5 litai

20.

Turto varžytynių vykdymas

30 litų

21.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

10 litų

22.

Atlygis kuratoriui

200 litų (vienai vykdomajai bylai)

23.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

5 litai

24.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

10 litų

25.

Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo

5 litai

26.

Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius

3 litai

27.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

30 litai

.“

23. Išdėstau 51 punktą taip:

„51. Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.“

24. Išdėstau 53 punktą taip:

„53. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė nuo išieškojimo, išieškotojas privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šiuo atveju išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.“

25. Išdėstau 61 punktą taip:

„61. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti, antstolis privalo grąžinti išieškotojui visas šio sumokėtas vykdymo išlaidas. Iš skolininko šiuo atveju vykdymo išlaidos neišieškomos. Tačiau jeigu paaiškėja, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šios išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.“

26. Išdėstau 62 punktą taip:

„62. Jeigu vykdomoji byla užbaigiama teismui nusprendus patenkinti pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui grąžinamos jo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos, išskyrus atvejus, kai nušalinimas pareiškiamas po to, kai buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, – šiuo atveju išieškotojo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos. Kitos vykdymo išlaidos, teismui patenkinus pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui negrąžinamos.“

27. Išdėstau 67.2 punktą taip:

„67.2. nuo išieškotos sumos atskaičius išieškotojui grąžintinas vykdymo išlaidas, nuo likusios sumos atskaitomos vykdymo išlaidos, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas. Nuo likusios sumos atskaitomas atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą;“.

28. Išdėstau 672 punktą taip:

„672. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 200 litų, antstolis ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.“

29. Išdėstau 673 punktą taip:

„673. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, jei išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, išieškota suma per 20 dienų nuo jų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą pervedama išieškotojui.

Jei skolininkas geranoriškai moka išlaikymą į antstolio depozitinę sąskaitą, pervesta pinigų suma į antstolio depozitinę sąskaitą nedelsiant išmokama išieškotojui.“

30. Papildau 674 punktu:

„674. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, gavus nustatyta tvarka teisėjo patvirtintus turto pardavimo iš varžytynių aktą ar turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, už parduotą turtą gautos piniginės lėšos nedelsiant išmokamos išieškotojams.“

31. Išdėstau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 ir 21 priedus nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Algirdas Gediminas Šemeta


Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

.......................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ____________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

200     m. ................................ d. pateikė man vykdyti ________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

......... m. .......... d. išduotą _____________________________________  Nr. _____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 655 ir 656 straipsniais, ................. straipsniu, raginu Jus per ...................................................... dienų nuo šio raginimo gavimo dienos _________________

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

Įvykdę šiame raginime nurodytus veiksmus nustatytu terminu, papildomai turėsite sumokėti būtinas vykdymo išlaidas ir papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskiras veiksmus vykdomojoje byloje.

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra ir Jūs papildomai privalėsite sumokėti visas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, nedelsdamas informuokite antstolį ir pateikite sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

1 Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant Civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

_____________________

1 Ši nuostata raginime nurodoma, kai vykdomas sprendimas dėl lėšų išieškojimo.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Domėtis vykdymo eiga.

4. Pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyras dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ...........................................................................................

................................................................................. . teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

____________________________________

(adresas)

 

SIŪLYMAS

SUMOKĖTI VYKDOMAJAME DOKUMENTE NURODYTĄ PINIGINĘ SUMĄ IR VYKDYMO IŠLAIDAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad priėmiau vykdyti _________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

išduotą _____________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _________ Lt išieškojimo iš Jūsų išieškotojui _________________________ .

(išieškotojo pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 ir 654 straipsniais bei Sprendimų vykdymo instrukcijos ___________ punktais, siūlau per 5 dienas, skaičiuojant nuo šio pranešimo gavimo dienos, sumokėti į antstolio __________________________________________________________________  depozitinę

(vardas, pavardė)

sąskaitą __________________________________   __________ Lt vykdomajame dokumente

(banko sąskaitos rekvizitai)

nurodytą piniginę sumą ir ________ Lt vykdymo išlaidų, iš viso __________ Lt.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. .................. Lt būtinos vykdymo išlaidos.

2. Papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. ............................................, ........ Lt;

2.2. ............................................, ........ Lt;

2.3. ............................................, ........ Lt;

..................................................................

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytos sumos per nurodytą terminą, Jūs privalėsite papildomai sumokėti kitas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą išieškotojui esate sumokėjęs, privalote nedelsdamas pateikti antstoliui tai patvirtinančius dokumentus.

Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant šio Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ...........................................................................................

........................................................................ teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..................................................................... .

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

3 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

VYKDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. .........................................  pagal

......................................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

........................................................................................................................ Nr. ......................,

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išduotą ....... m. ................. mėn. ..... d. dėl ..............................................................................  iš

(išieškojimo esmė)

skolininko .....................................................................................................................................

(skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas)

......................................................................................................................................................

išieškotojui ...................................................................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė arba pavadinimas)

apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

Būtinas vykdymo išlaidas .............................................................................................  Lt.

(Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 ir 43 punktai)

 

Papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskiras veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Kitas vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 48 punktas):

......................................................................................................................................................

(vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

 

Atlygį antstoliui ..................................................................................................................

(pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 ir 2 lenteles)

 

Iš viso: .......................................... Lt.

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

4 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

Vykdomoji byla Nr. ...............................

 

TURTO AREŠTO AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

200 ....... m. .......................................................  mėn. .......... d. .............. val. ........... min.

......................................................................................................................................................

(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

Antstolis (antstolio padėjėjas) ......................................................................................................

Antstolio kontoros adresas ...........................................................................................................

Turto arešto pagrindas ..................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, vykdomojo dokumento pavadinimas)

Vykdomojo dokumento Nr. .......... Vykdomojo dokumento išdavimo data ...............................

Skolininkas ar asmuo, kurio turtas areštuojamas

......................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) .............. (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojas (asmuo, kurio reikalavimus tenkinant areštuojamas turtas)

......................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) .......... (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Surašant aktą dalyvaujantys asmenys ..........................................................................................

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

 

Turto arešto būdai:

 

Valdymo teisės apribojimas                                                                                    

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį bei ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

 

Naudojimosi teisės apribojimas                                                                               

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų bei vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas)

 

Disponavimo teisės apribojimas                                                                              

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas)

 

Turto arešto mastas – |_|_|_|_|_|_|_| Lt |_|_| ct

 

Kiti su turto areštu susiję apribojimai: ................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Pažymėti areštuoti daiktai (nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius):

......................................................................................................................................................

 

AREŠTUOTI DAIKTAI

 

Eil. Nr.

Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Viso areštuoto turto vertė: ........................................  Lt ................... ct

(suma skaičiais)

......................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

......................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

DAIKTŲ, PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR ADMINISTRUOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali būti

paduodamas .....................................................................................  apylinkės teismui ne vėliau

(teismo pavadinimas)

kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą

 

Antstolis .....................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:

Skolininkas .................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas .................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą: ..........................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

....................................................................................................    ..............................................

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti bei turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .....................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) .......... (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas ......................................   .......................................................................

(parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

5 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

.....................................................................................................................................................

(institucija ar antstolis, priėmęs ar surašęs vykdomąjį dokumentą ar turto arešto aktą, vykdomojo

......................................................................................................................................... priedas

dokumento pavadinimas, jo ar turto arešto akto numeris, priėmimo data)

 

TURTO APRAŠAS

 

200... m. ...................... mėn. ........ d. ............... val. .......... min.

 

Eil. Nr.

Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Visa aprašytų daiktų vertė ........................... Lt ............ ct

(suma skaičiais)

......................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Aprašytų daiktų savininkas (bendraturčiai):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų, dalyvaujančių aprašant turtą, pastabos bei pareiškimai, taip pat antstolio patvarkymai dėl jų

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Toks

skundas turi būti pateiktas ........................................................ , kurio apylinkės teismui veiklos

(teismo pavadinimas)

teritorijoje veikia antstolis.

Skolininkui, torto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti (administruoti) torto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl torto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

 

Antstolis (antstolio padėjėjas) ......................................................................................................

(parašas)                        (vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

(antstolio kontoros adresas, telefono numeris)

 

Aprašo nuorašą gavau:

Skolininkas                                                                            ........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                           ........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą:                                                     ........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Šiame apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti bei turto aprašo nuorašą gavau. Areštuoto torto saugotojas (administratorius):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

6 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

.....................................................................

(adresas)

 

PATVARKYMAS PATIKRINTI IR SUSTABDYTI LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

______ m. __________ d. išduotą _______________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. __________ dėl _____________________________________  Lt išieškojimo išieškotojui

..................................................................................................................................................... ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, prašau patikrinti ir iki 200.... m. .................. .... d. man pranešti, ar skolininko _____________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vardu yra lėšų. Esant lėšoms, prašau sustabdyti ___________________________________  Lt

(išieškotina suma ir vykdymo išlaidos)

išmokėjimą Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Per penkias dienas nuo informacijos apie skolininko turimas pinigines lėšas išsiuntimo antstoliui negavus patvarkymo areštuoti skolininko lėšas, šis lėšų išmokėjimo apribojimas panaikinamas.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas ............................................................... apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

7 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

.....................................................................

(adresas)

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS AREŠTUOTI LĖŠAS IR JAS PERVESTI Į ANTSTOLIO DEPOZITINĘ SĄSKAITĄ

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ............................ d. išduotą ______________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _____ Lt išieškojimo iš skolininko __________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

eilės išieškotojui ______________________________________________________________

(nurodoma, kurios eilės išieškotojui vykdomas išieškojimas)

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 4 dalimi, areštuoju _____________

____________________________________________________________________ Lt sumą

(vykdomajame dokumente nurodyta suma)

esančią sąskaitoje Nr. _________________________________________________________ .

(skolininko sąskaitos rekvizitai)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 6 dalimi, areštuotas lėšas prašau iki _______________ pervesti į antstolio _____________________________________________

(nurodyti terminą)                                              (antstolio vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

 

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas ............................................................................. apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..........................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

9 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

VARŽYTYNIŲ PROTOKOLAS

 

200.......... m. ........................ mėn. ........ d.

Nr. .......................

..............................................................

(vietovės pavadinimas)

 

Atlikdamas vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ..........................................

turto pardavimo varžytynes veda antstolis ..................................................................................

(vardas, pavardė)

Varžytynės paskelbtos ........................................................................................................

(skelbime nurodytas varžytynių laikas)

Varžytynių vieta ir pradžia .................................................................................................

Dalyvauti varžytynėse užsiregistravo: ................................................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai,

......................................................................................................................................................

gyvenamosios vietos, juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinės adresai)

......................................................................................................................................................

 

Raštu dalyvauti varžytynėse užsiregistravo: .......................................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Į varžytynes atvyko: ...........................................................................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Asmenys, kuriems neleidžiama dalyvauti varžytynėse: ......................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Iš varžytynių parduodamas turtas: .....................................................................................

(turto pavadinimas, vertė kiekvieno daikto skyrium)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Skolininko nurodymai, kurie daiktai varžytynėse turi būti parduodami pirma kitų:

......................................................................................................................................................

(daiktų pavadinimas ir pardavimo eiliškumas)

......................................................................................................................................................

 

TURTO IŠVARŽYMO EIGA:

 

Turto pavadinimas, nustatyta turto vertė ir nustatyta pradinė kaina

Varžytynių dalyvio vardas ir pavardė

Varžytynių dalyvių pasiūlyta kaina (kainų didinimo intervalai) už parduodamą turtą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota:

 

Daikto pavadinimas

Kaina, už kurią parduotas daiktas

Pirkėjo, pasiūliusio didžiausią kainą, vardas, pavardė, asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varžytynėse dalyvaujančių asmenų pastabos: ....................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Visą sumą už varžytynėse nupirktą daiktą pirkėjas privalo sumokėti per penkias dienas nuo varžytynių pabaigos.

Visiems varžytynėse dalyvaujantiems asmenims paaiškinama, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo

veiksmo atlikimo. Toks skundas turi būti pateiktas ......................................................  apylinkės

(teismo pavadinimas)

teismui, kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis.

 

Varžytynės baigtos .............................................................................................................

 

Antstolis                                                                                .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Protokolą surašęs asmuo                                                       .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Pirkėjai:                                                                                 .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                           (vardas, pavardė)

Išieškotojas                                                                           .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Skolininkas                                                                            .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Kiti asmenys, dalyvavę varžytynėse:                                    .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

12 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOJIMO NEGALIMUMO

AKTAS

 

Vykdomoji byla Nr. .......................

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ....................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas .................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

............................................................................................... Nr. .................................., išduotą

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

200... m. .............................. mėn. ............ d. dėl ........................................................................

išieškotojo ........................................................................................................................  naudai,

(išieškotojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

patikrinęs sprendimo įvykdymo galimybes: .................................................................................

(nurodyti priemones, kurių ėmėsi antstolis sprendimui

įvykdyti, ir jų rezultatus) ..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

nustačiau, kad ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Vadovaujantis CPK .................. straipsnio (-ių) ............... dalies (-ių) ........... punkto (-ų) normomis, vykdomasis dokumentas grąžintinas išieškotojui.

Pagal CPK 631 straipsnį vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui, išskyrus atvejus, kai konfiskuojamas turtas ar išieškoma bauda, paskirti ATPK ar BK nustatyta tvarka, netrukdo per įstatymų nustatytą terminą iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Vykdomasis dokumentas pakartotinai gali būti pateiktas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po jo grąžinimo išieškotojui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 7 punkte (t. y. jeigu antstolis nusišalino ar buvo nušalintas ir nebuvo gautas išieškotojo pageidavimas perduoti vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui) ir 8 punkte (t. y. jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje) nurodytus atvejus ar tuos atvejus, kai turima duomenų, kad pas skolininką atsirado turto arba jis gauna pajamų.

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ..............................................................................  teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis ..................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

13 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                            Vykdomoji byla Nr. _______________

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________________ , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

(vardas, pavardė)

733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti _________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

________________________ Nr. __________, išduotą ......... m. ............... .... d. dėl _____ Lt

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išieškojimo iš skolininko _____________________________________  (a. k. ..........................)

(vardas, pavardė)

išieškotojui ___________________________________  (a. k. .........................), ir reikalauju iš

(vardas, pavardė)

skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ______ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti paštu adresu / pervesti į išieškotojo asmeninę (antstolio depozitinę) sąskaitą Nr. _______________________________________ .

(nurodoma, kaip pasielgti su išskaitytais pinigais)

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos išieškotinos sumos ________ Lt išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Išieškojus visą šiame patvarkyme nurodytą piniginę sumą arba jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su pažyma apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą, nedelsiant grąžinti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

............................................................................. apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

1. ............................................................................................ , .............. lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

Antstolis ..................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

14 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                  Vykdomoji byla Nr. ____________

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ DĖL IŠLAIKYMO IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________________ , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

(vardas, pavardė)

733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti _________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

________________________ Nr. ________, išduotą 200... m. .................. .... d. dėl _____ Lt

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išlaikymo išieškojimo iš skolininko(-ės) ________________________  (a. k. .............................)

(vardas, pavardė)

išieškotojui ____________________________________  (a. k. ........................), ir reikalauju iš

(vardas, pavardė)

skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti po ................... Lt.

Išlaikymo įsiskolinimas yra ................... Lt.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ...................... procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA.

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu ______________________________________, arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą Nr. ____________________________________.

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki išieškojimo pabaigimo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su priedu apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą, nedelsdamas grąžinkite išieškotojui, o įvykdęs vykdomąjį dokumentą, grąžinkite jį išdavusiai institucijai ___________________________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas, adresas)

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

............................................................................. apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

 

1. ______________________________________________ , _______ lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

Antstolis ..................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

15 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVARKYMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdant vykdomąją bylą (vykdomąsias bylas) dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko                     

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

................. Lt .............. eilės išieškotojui (išieškotojams) ............................................................ ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Lt ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ........................................................... ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Lt ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ........................................................... ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Lt ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ........................................................... ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

išieškota ....................................... Lt.

 

Šią sumą paskirstau taip:

1. Išieškotojams:

1.1. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

1.2. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

1.3. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

1.4. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

 

2. Vykdymo išlaidas antstoliui:

2.1. ....................................... Lt būtinos vykdymo išlaidos;

2.2. papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje .................. Lt;

2.3. atlygis antstoliui ................... Lt.

3. Grąžinti skolininkui .......................... Lt.

 

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ..............................................................................  teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

17 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

SPRENDIMŲ, ĮPAREIGOJANČIŲ SKOLININKĄ ATLIKTI ARBA NUTRAUKTI TAM TIKRUS VEIKSMUS, NEĮVYKDYMO

AKTAS

 

Vykdomoji byla Nr. .......................

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis........................................................................................................................ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas..................................................................................................................................

(institucijos, priėmusios sprendimą, pavadinimas)

..................................................................................................................................................... ,

(vykdomojo dokumento pavadinimas, data)

dėl.................................................................................................................................................

(sprendimo turinys, skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustačiau, jog......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ..............................................................................  teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

18 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: _______________________________________    Vykdomoji byla Nr. _____________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) _______________________________________________  200 m. ............ .... d. pateiktą man

(vardas, pavardė; pavadinimas)

vykdyti ____________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

......... m. ........... d. išduotą ________________________________  Nr. __________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Domėtis vykdymo eiga.

4. Pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ...........................................................................................

.......................................................................................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

19 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:______________________________________         Vykdomoji byla Nr. ____________

(išieškotojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:______________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS DĖL VYKDOMOSIOS BYLOS UŽBAIGIMO

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _______________________________ , vykdydamas _________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________ Nr. _______________, išduotą ____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

______________________________________________ .......... m. ....................... ....... d. dėl

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

___________________________________________________________________________ .

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso ........... straipsnio ........... dalies .......... punktu,

___________________________________________________________________________

(vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas)

užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. ____________________________________________ .

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

............................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

20 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:__________________________________            Vykdomoji byla Nr. _______________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

SIŪLYMAS

SUMOKĖTI VYKDYMO IŠLAIDAS

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________________________ , įvykdęs ___________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

............. m. ............................ ..... d. išduotą ________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ......................... dėl ________________________________________________________

(vykdomojo dokumento dalykas)

___________________________________________________________________________

(skolininko duomenys)

išieškotojo __________________________________________________________________

(išieškotojo duomenys)

naudai, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 straipsniu bei Sprendimų vykdymo instrukcijos __________ punktu (-ais), siūlau Jums per ________ dienas, skaičiuojant nuo šio siūlymo gavimo dienos, sumokėti į antstolio ___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________________________________

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

____________ Lt vykdymo išlaidų.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. .......................................................................................... Lt būtinos vykdymo išlaidos.

2. Papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. .................................................................................................................... ,............Lt;

2.2. .................................................................................................................... ,............Lt;

2.3. .................................................................................................................... ,............Lt;

.............................................................................................................................................

3. ............................................. Lt atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą.

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytų vykdymo išlaidų per nustatytą terminą, Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka bus kreiptasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami............................................................................................

.......................................................................................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

21 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

Vykdomosios bylos Nr. ...............

 

ANTSTOLIO KVITAS

(sprendimo vykdymo išlaidoms ir atlygiui už vykdomas funkcijas ar suteiktas paslaugas)

Serija XXX Nr. 9999999

 

200....... m. ..........................mėn. ........d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

..................................................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė)

priėmiau pinigus iš

......................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio................................................................................................................................... ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.....................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Lt.............. ct

 

......................................................................................................................................................

už ..................................................................................................................................................

(atliekamų procesinių veiksmų ar suteiktų paslaugų pobūdis)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pinigus įmokėjau

..................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau...............................................................................

(parašas)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

ANTSTOLIO KVITAS

(pagal vykdomuosius dokumentus išieškomoms piniginėms sumoms)

Serija XXX Nr. 9999999

 

200..... m. ......................... mėn. ....... d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

......................................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

vykdydamas

......................................................................................................................................................

(institucijos išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

vykdomąjį dokumentą Nr. ......................, išduotą .......... m. .............................. mėn. .......... d.

dėl ............... Lt ............. ct išieškojimo iš................................................................................... ,

(skolininko vardas, pavardė ar pavadinimas)

......................................................................................................................................................

priėmiau pinigus iš ....................................................................................................................... ,

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio

..................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.....................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Lt.............. ct

 

......................................................................................................................................................

 

Pinigus įmokėjau

......................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau ..............................................................................

(parašas)

 

_________________