LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 14 d. Nr. X-1830

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 113-4290)

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punkto pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15) savivaldybės biudžeto, jo vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas, kitų piniginių išteklių naudojimo ataskaitos tvirtinimas;“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktas galioja iki metų, einančių prieš metus, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, gruodžio 31 dienos;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) 16 straipsnio 2 dalies 15 punkto redakcija, galiojanti nuo tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dienos:

„15) savivaldybės biudžeto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas;“;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) 27 straipsnio 9 dalies 10 punktas galioja iki metų, einančių prieš metus, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, gruodžio 31 dienos;“.

4. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) 27 straipsnio 9 dalies 10 punkto redakcija, galiojanti nuo tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dienos:

„10) kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;“;“.

5. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) 57 straipsnis galioja iki metų, einančių prieš metus, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, gruodžio 31 dienos;“.

6. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) 57 straipsnio redakcija, galiojanti nuo tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dienos:

„57 straipsnis. Savivaldybių raštvedyba

Savivaldybių raštvedyba, apskaitos, savivaldybių ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, finansiniai ir techniniai dokumentai tvarkomi lietuvių kalba ir turi atitikti galiojančiuose teisės aktuose nustatytus raštvedybos reikalavimus.“‘

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________