Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKIMO PRADŽIOS NUSTATYMO

 

2013 m. kovo 13 d. Nr. 215

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18 straipsnio 2 dalimi ir 23 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649) 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Georeferencinio pagrindo kadastrą.

2. Patvirtinti Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Georeferencinio pagrindo kadastro veikimo pradžią - 2013 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     VIGILIJUS JUKNA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215

 

GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – Kadastras) paskirtį, objektus, Kadastro valdytoją ir Kadastro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų tvarkymą, Kadastro sąveiką su kitais valstybės registrais, kadastrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą, Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimą, Kadastro finansavimą, Kadastro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Kadastro paskirtis – registruoti Nuostatų 10 punkte nurodytus gamtinius ir antropogeninius objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti gavėjams Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis, atlikti kitus Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

4. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą ir valstybės registrų duomenų ir informacijos tvarkymą.

5. Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos:

Ežero arba tvenkinio riba – ežero arba tvenkinio matomo vandens paviršiaus (gali būti apaugęs vandens augalais) riba su žemės naudmenomis.

Gatvė – kelias ar jo ruožas miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą.

Gatvės ašinė linija – per vidurį išilgai gatvės einanti menama linija.

Geležinkelio ašinė linija – per vidurį išilgai bėgių kelio einanti menama linija.

Geodezinio pagrindo punktas – žemės paviršiuje įtvirtintas ir geodeziniais matavimais susietas geodezinio tinklo taškas.

Kanalas – drėkinimo, hidroenergetikos, laivybos ar kitoms reikmėms grunte iškasta atvira vaga, jungianti paviršinio vandens telkinius (upes, ežerus, tvenkinius arba Kuršių marias).

Kanalo ašinė linija – per vidurį išilgai kanalo einanti menama linija.

Kelias – eismui skirta ir (ar) naudojama žemės ar inžinerinio statinio paviršiaus juosta, apimanti važiuojamąją dalį, kelkraščius ir skiriamąją juostą (jeigu yra).

Kelio ašinė linija – per vidurį išilgai važiojamosios kelio dalies einanti menama linija.

Melioracijos griovio ašinė linija – per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija.

Miško naudmenų riba – ne mažesnio kaip 0,1 hektaro žemės ploto, apaugusio mišku, riba.

Pastato riba – žemės ploto, kurį dengia pastatas, riba.

Upės arba upelio ašinė linija – per vidurį išilgai upės arba upelio vagos einanti menama linija.

Žemės paviršiaus taškas – taškas, kuriame matavimais nustatytas žemės paviršiaus sausumoje aukštis. Žemės paviršiaus taškų visuma sudaro žemės paviršiaus modelį.

Žemės ūkio naudmenų riba – riba tarp žemės ūkio naudmenų, kurios skiriasi gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

ii. KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Kadastro valdytojas - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

7. Kadastro tvarkytojas - valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

8. Kadastro valdytojas atlieka funkcijas, turi teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 3 dalies 1, 2 ir 4-7 punktuose.

9. Kadastro tvarkytojas atlieka funkcijas, turi teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 6 dalies 1-3, 8 ir 9 punktuose, taip pat turi:

9.1. nustatyti su Kadastro valdytoju suderintus Kadastro duomenų, Kadastro informacijos, Kadastrui pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų teikimo, naudojimo tvarką ir sąlygas, prašymo įregistruoti Kadastro objektą, išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją formą, prašymo ištaisyti netikslumus formą ir naudojimosi sutarties formą;

9.2. užtikrinti Kadastro sąveiką su valstybės registrais, kadastrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, nurodytais Nuostatų 48 punkte (toliau – susiję valstybės registrai);

9.3. užtikrinti, kad Kadastro duomenys ir Kadastro informacija atitiktų naujausią Kadastro tvarkytojo turimą informaciją ir (arba) duomenis;

9.4. atnaujinti Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją šiais terminais:

9.4.1. Kadastro duomenų rinkinį - nuolat;

9.4.2. valstybinį georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M 1:10 000 - kas mėnesį pagal praėjusį mėnesį atnaujintą Kadastro duomenų rinkinį;

9.4.3. georeferencinio pagrindo žemėlapius - ne vėliau kaip per vienus metus po to, kai Kadastro duomenų rinkinys atnaujinamas pagal ortofotografinio žemėlapio informaciją;

9.5. užtikrinti, kad netikslūs, klaidingi, neišsamūs Kadastro duomenys ir Kadastro informacija būtų ištaisyti arba papildyti Nuostatų nustatyta tvarka;

9.6. užtikrinti, kad gavėjams, kurie naudoja Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi jais sutartį, ne rečiau kaip kartą per mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka būtų suteikta galimybė gauti pakeistus, ištaisytus netikslius ar klaidingus arba papildytus neišsamius Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją, o kiti gavėjai – informuoti apie pakeistus, ištaisytus netikslius, klaidingus arba papildytus neišsamius Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją.

 

III. KADASTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

10. Kadastro objektai yra:

10.1. kelių ašinės linijos;

10.2. gatvių ašinės linijos;

10.3. geležinkelių ašinės linijos;

10.4. upių, upelių ašinės linijos;

10.5. kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos;

10.6. ežerų ir tvenkinių ribos;

10.7. pastatų ribos;

10.8. miškų naudmenų ribos;

10.9. žemės ūkio naudmenų ribos;

10.10. geodezinio pagrindo punktai;

10.11. žemės paviršiaus (aukščio) taškai.

11. Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją sudaro:

11.1. Kadastro duomenų rinkinys;

11.2. valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M 1:10 000;

11.3. georeferencinio pagrindo žemėlapis.

12. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija, nurodyti Nuostatų 11 punkte, kaupiami 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau – LKS-94 koordinačių sistema), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476).

13. Bendrieji Kadastro duomenys ir Kadastro informacija, kaupiami Kadastro duomenų rinkinyje:

13.1. Kadastro objekto identifikavimo kodas;

13.2. Kadastro objekto erdviniai duomenys:

13.2.1. linija; linijomis vaizduojami Nuostatų 10.1–10.6, 10.8 ir 10.9 punktuose nurodyti Kadastro objektai, pažymint Kadastro objekto pradžią, posūkio taškus ir pabaigą;

13.2.2. plotas; plotais vaizduojami Nuostatų 10.6–10.9 punktuose nurodyti Kadastro objektai, fiksuojant Kadastro objekto kontūrą;

13.2.3. taškas; taškais vaizduojami Nuostatų 10.7, 10.10 ir 10.11 punktuose nurodyti Kadastro objektai, nurodant Kadastro objekto padėtį žemės paviršiuje;

13.3. Kadastro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos keitimo data;

13.4. Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos paskutinio pakeitimo priežastis;

13.5. Kadastro objekto tipo kodas, nusakantis realaus pasaulio objektą.

14. Specifiniai Kadastro duomenys ir Kadastro informacija, kaupiami Kadastro duomenų rinkinyje:

14.1. kelių ašinių linijų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.1.1. valstybinės reikšmės kelio numeris;

14.1.2. valstybinės ar vietinės reikšmės kelio kategorija;

14.1.3. kelio dangos tipas;

14.1.4. važiuojamosios kelio dangos plotis;

14.1.5. kelio plotis;

14.1.6. kelio ašinės linijos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.2. gatvių ašinių linijų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.2.1. valstybinės reikšmės kelio, sutampančio su gatve, numeris;

14.2.2. gatvės pavadinimas (jeigu yra);

14.2.3. gatvės dangos tipas;

14.2.4. gatvės plotis;

14.2.5. gatvės ašinės linijos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.3. geležinkelių ašinių linijų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.3.1. geležinkelio kelio bėgių vėžės klasifikacija;

14.3.2. geležinkelio ašinės linijos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.4. upių, upelių ašinių linijų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.4.1. upės, upelio pavadinimas (jeigu yra);

14.4.2. upės, upelio plotis;

14.4.3. upės, upelio ašinės linijos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.5. kanalų ir melioracijos griovių ašinių linijų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.5.1. kanalo pavadinimas (jeigu yra);

14.5.2. kanalo, melioracijos griovio plotis;

14.5.3. kanalo, melioracijos griovio ašinės linijos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.6. ežerų ir tvenkinių ribų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.6.1. ežero, tvenkinio pavadinimas (jeigu yra);

14.6.2. ežero, tvenkinio erdvinio objekto plotas;

14.6.3. ežero, tvenkinio kranto tipas;

14.6.4. ežero, tvenkinio ribos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.7. pastatų ribų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.7.1. statinio tipas;

14.7.2. pastato ribos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.8. miškų naudmenų ribų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.8.1. miško pavadinimas (jeigu yra);

14.8.2. miško naudmenų ribos tipas;

14.8.3. miško naudmenų ribos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.9. žemės ūkio naudmenų ribų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.9.1. žemės ūkio naudmenų tipas;

14.9.2. žemės ūkio naudmenų ribos tipas;

14.9.3. žemės ūkio naudmenų ribos erdviniams duomenims nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis;

14.10. geodezinio pagrindo punktų apibūdinimo duomenys ir informacija:

14.10.1. geodezinio pagrindo punkto pavadinimas (jeigu yra);

14.10.2. geodezinio pagrindo punkto kodas;

14.10.3. geodezinio pagrindo punkto X koordinatė LKS-94 koordinačių sistemoje, metrais;

14.10.4. geodezinio pagrindo punkto Y koordinatė LKS-94 koordinačių sistemoje, metrais;

14.10.5. geodezinio pagrindo punkto aukštis valstybinėje aukščių sistemoje, metrais;

14.11. žemės paviršiaus taškų apibūdinimo duomuo ir informacija - aukštis valstybinėje aukščių sistemoje, metrais.

15. Naudodamas Kadastro duomenų rinkinį, kuriame kaupiami Nuostatų 13 ir 14 punktuose nurodyti Kadastro duomenys ir Kadastro informacija, Kadastro tvarkytojas pagal Kadastro valdytojo patvirtintas Valstybinio georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio M 1:10 000 ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijas Nuostatų 9.4 punkte nustatytais terminais parengia valstybinį georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M 1:10 000 ir georeferencinio pagrindo žemėlapius.

16. Kadastro objektai klasifikuojami pagal Kadastro objektų tipų klasifikatorių.

 

IV. KADASTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Kadastro objektus įregistruoja ir išregistruoja, Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją keičia Kadastro tvarkytojas Nuostatų ir kitų Kadastro valdytojo ar Kadastro tvarkytojo patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami, Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami pagal:

18.1. ne senesnio kaip 5 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 arba M 1:10 000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio (toliau – ortofotografinis žemėlapis) informaciją;

18.2. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius erdvinius žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenis (toliau – nuotolinio skenavimo duomenys);

18.3. Kadastro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis;

18.4. Kadastro tvarkytojo atliktų lauko patikrų duomenis, jam pastebėjus atsiradusius naujus ar išnykusius Kadastro objektus, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus.

19. Naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu ar nuotolinio skenavimo duomenimis Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami, Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija pakeičiami ne vėliau kaip per vienus metus nuo ortofotografinio žemėlapio sudarymo ar nuotolinio skenavimo duomenų parengimo datos.

20. Kadastro objektas Kadastre įregistruojamas Nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka, kai Kadastro objektas atsiranda:

20.1. dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių; registruojami visi dėl antropogeninių veiksnių atsiradę objektai, neatsižvelgiant į šių veiksnių teisinį pagrindą;

20.2. padalijus Kadastro objektą į atskirus objektus;

20.3. sujungus kelis Kadastro objektus į vieną objektą.

21. Naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu ar nuotolinio skenavimo duomenimis Kadastro objektai įregistruojami šia tvarka:

21.1. išanalizuojama Nuostatų 18.1 ar 18.2 punkte nurodyta informacija;

21.2. suformuojami Kadastro objekto erdviniai duomenys;

21.3. pagal Kadastro duomenų rinkinio specifikaciją nustatomas Kadastro objekto tipo kodas;

21.4. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija įrašomi į Kadastro duomenų bazę, objektui suteikiamas Kadastro objekto identifikavimo kodas, ir nuo to momento laikoma, kad Kadastro objektas įregistruotas Kadastre.

22. Kadastro objektas išregistruojamas, kai išanalizavus ortofotografinio žemėlapio informaciją ar nuotolinio skenavimo duomenis nustatoma, kad Kadastro objektas:

22.1. išnyksta sujungus jį su kitu objektu;

22.2. išnyksta po padalijimo;

22.3. pakinta tiek, kad objektas neturėtų būti laikomas tuo pačiu Kadastro objektu;

22.4. išnyksta dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių (neatsižvelgiant į antropogeninių veiksnių teisinį pagrindą).

23. Kadastro tvarkytojas Nuostatų 22 punkte nurodytais atvejais į Kadastro duomenų bazę įrašo Nuostatų 13.3 punkte nurodytus Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją.

24. Išregistravus Kadastro objektą iš Kadastro, Kadastro duomenys ir Kadastro informacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neterminuotai. Apie Kadastro objekto išregistravimą neskelbiama.

25. Išregistravus Kadastro objektą iš Kadastro, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys Kadastre saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami, jeigu išanalizavus Nuostatų 18.1 ar 18.2 punkte nurodytą kartografinę medžiagą nustatoma, kad pakito kuris nors iš Kadastro duomenų bazėje tvarkomų ar kaupiamų duomenų.

27. Keičiant Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją reikiami pakeitimai atliekami Kadastro duomenų bazėje, o Kadastro objekto unikalus identifikavimo kodas lieka nepakitęs.

28. Kadastro duomenų bazėje pakeitus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, senieji įrašai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neterminuotai.

29. Kadastro duomenų teikėjai yra:

29.1. savivaldybių institucijos, tvarkančios savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius;

29.2. nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys.

30. Kadastro duomenų teikėjai:

30.1. Nuostatų 31 punkte nustatytais atvejais privalo neatlygintinai teikti duomenis ir jų pakeitimus;

30.2. privalo ištaisyti klaidingus, netikslius, neišsamius jų tvarkomus duomenis ir pateikti juos Kadastro tvarkytojui;

30.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Kadastrui pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą.

31. Kadastro duomenų teikėjai, sudarę su Kadastro tvarkytoju duomenų teikimo Kadastrui sutartį, duomenis Kadastro tvarkytojui privalo teikti šiais atvejais:

31.1. savivaldybių institucijos:

31.1.1. kai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje nustato Nuostatų 10 punkte nurodytą objektą, neįregistruotą Kadastre;

31.1.2. kai nustato, kad savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje pakito duomenys, kuriuos atitinka jau įregistruoti Kadastro objektai;

31.1.3. kai nustato, kad savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje panaikinti (išnyko) duomenys, kuriuos atitinka jau įregistruoti Kadastro objektai;

31.2. nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys:

31.2.1. vietovėje aptikę dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių atsiradusį Nuostatų 10 punkte nurodytą objektą, neįregistruotą Kadastre;

31.2.2. nustatę, kad Kadastro objektas neatitinka objekto padėties vietovėje daugiau negu 2,5 metro;

31.2.3. nustatę specifinių Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos galimų netikslumų;

31.2.4. vietovėje neaptikę objekto, kuris įregistruotas Kadastre.

32. Kadastro duomenų teikėjai Kadastro objektams įregistruoti ir išregistruoti, Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti teikia šiuos duomenis:

32.1. savivaldybių institucijos – savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius (vietinės reikšmės kelių, gatvių, geležinkelių, kanalų, melioracijos griovių, tvenkinių ir pastatų erdviniai ir aprašomieji duomenys), reikalingus Nuostatų 10.1–10.7 punktuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti, Kadastro duomenims ir Kadastro informacijai, nurodytiems Nuostatų 14.1.2–14.1.5, 14.2.4, 14.3.1, 14.4.1, 14.4.2, 14.5.1, 14.5.2, 14.6.1 ir 14.7.1 punktuose, nustatyti ar pakeisti;

32.2. nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus atliekantys asmenys – jų atliktų kadastrinių matavimų duomenis (pastatų, kelių, vandens telkinių ribų ir hidrografinio tinklo, miško kontūro, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, pelkių kontūrų, pažeistos žemės plotų, kitų objektų, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, erdviniai ir aprašomieji duomenys), reikalingus Nuostatų 10.1-10.9 punktuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ir išregistruoti, Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti.

33. Kadastro duomenų teikėjai Nuostatų 31 punkte nurodytais atvejais duomenų teikimo Kadastrui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka Kadastro tvarkytojui turi pateikti:

33.1. prašymą įregistruoti Kadastro objektą, išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją (toliau – prašymas); prašymas Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), išsiųstas laišku arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis (prašymo pateikimo būdas turi būti nustatytas duomenų teikimo Kadastrui sutartyje);

33.2. Nuostatų 32 punkte nurodytus duomenis (duomenys turi būti teikiami duomenų teikimo Kadastrui sutartyje nurodytu formatu).

34. Gavęs prašymą ir duomenis, Kadastro tvarkytojas:

34.1. patikrina, ar pateikti visi Nuostatų 33 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys;

34.2. išanalizavęs Kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis ir turimą kartografinę medžiagą, pagal Nuostatų 20, 22 ir 26 punktus patikrina, ar yra pagrindas Kadastro objektus įregistruoti ar išregistruoti arba Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją pakeisti;

34.3. patikrina, ar Kadastro duomenų teikėjo pateikti duomenys atitinka susijusių valstybės registrų duomenis.

35. Patikrinimo metu nustatęs, kad pateikti visi Nuostatų 33 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys, kad yra pagrindas įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektus arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, kad Kadastro duomenų teikėjo pateikti duomenys atitinka susijusių valstybės registrų duomenis, Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Jeigu prieš priimdamas sprendimą dėl Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kitus Kadastro duomenų teikėjus ar susijusių valstybės registrų tvarkytojus arba Kadastro objektas Kadastro tvarkytojo sprendimu turi būti apžiūrimas vietovėje, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

36. Kadastro tvarkytojas, priėmęs sprendimą įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektą arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, per 5 darbo dienas Nuostatų 21.2-21.4 arba 23 ir 24, arba 27 ir 28 punktuose nustatyta tvarka įrašo, išbraukia ar pakeičia Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro duomenų bazėje. Įregistravęs ar išregistravęs Kadastro objektą arba pakeitęs Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Kadastro duomenų teikėją, pateikusį prašymą.

37. Jeigu išanalizavęs Kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis ir turimą kartografinę medžiagą Kadastro tvarkytojas pagal Nuostatų 20, 22 ir 26 punktus nustato, kad nėra pagrindo įregistruoti ar išregistruoti Kadastro objektus arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, jis priima sprendimą atsisakyti Kadastro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją. Apie priimtą sprendimą atsisakyti Kadastro objektą įregistruoti ar išregistruoti arba pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Kadastro duomenų teikėją, pateikusį prašymą, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo priežastį.

38. Pagal Kadastro tvarkytojo atliktų lauko patikrų duomenis, kai jis pastebi atsiradusius naujus ar išnykusius Kadastro objektus, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus, Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami, Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija keičiami nuolat Nuostatų 21.2-21.4 arba 23 ir 24, arba 27 ir 28 punktuose nustatyta tvarka.

 

V. KADASTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

39. Netikslūs, klaidingi, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija gali būti taisomi Kadastro tvarkytojo iniciatyva arba gavus gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio valstybės registro tvarkytojo prašymą ištaisyti netikslumus, taip pat pagrindžiančius prašymą dokumentus ir (arba) duomenis.

40. Prašymas ištaisyti netikslumus Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), išsiųstas laišku arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis.

41. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio valstybės registro tvarkytojo prašymą ištaisyti netikslumus, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pateiktos informacijos gavimo šią informaciją patikrinti. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kitus Kadastro duomenų teikėjus, susijusių valstybės registrų tvarkytojus arba Kadastro tvarkytojo sprendimu Kadastro objektas apžiūrimas vietovėje, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

42. Kadastro tvarkytojas, nustatęs Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos netikslumų, per 5 darbo dienas privalo ištaisyti netikslius, klaidingus arba papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

43. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs netikslius, klaidingus arba papildęs neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša gavėjui, Kadastro duomenų teikėjui ar susijusio valstybės registro tvarkytojui, pateikusiam prašymą ištaisyti netikslumus, tokiu būdu, kokiu pateiktas jo prašymas ištaisyti netikslumus.

44. Jeigu gavėjo, Kadastro duomenų teikėjo ar susijusio valstybės registro tvarkytojo pateikta informacija apie Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos netikslumus nepasitvirtina, ją pateikęs gavėjas, Kadastro duomenų teikėjas ar susijusio valstybės registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuojamas tokiu būdu, kokiu pateiktas jo prašymas ištaisyti netikslumus.

45. Jeigu nustatoma, kad į Kadastro duomenų bazę dėl Kadastro tvarkytojo kaltės įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, ištaisyti klaidingus, netikslius arba papildyti neišsamius Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją.

46. Kadastro tvarkytojas, nustatęs Kadastro duomenų teikėjo Kadastro objektui registruoti pateiktų duomenų ir dokumentų arba susijusio valstybės registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninio ryšio priemonėmis apie tai informuoja Kadastro duomenų teikėją arba susijusio valstybės registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

47. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad Kadastro duomenų teikėjas pateikė ne visus Nuostatų 33 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, kad iš susijusio valstybės registro gauti duomenys skiriasi nuo Kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų arba yra kitokių Kadastro duomenų teikėjų pateiktų duomenų netikslumų, stabdo Kadastro objekto įregistravimo ar išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo procedūrą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo elektroninio ryšio priemonėmis apie tai informuoja Kadastro duomenų teikėją. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš Kadastro duomenų teikėjo ištaisytus duomenis, toliau atlieka Kadastro objekto įregistravimo arba išregistravimo arba Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pakeitimo procedūrą Nuostatų 34-37 punktuose nustatyta tvarka.

 

VI. KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

48. Kadastro duomenims ir Kadastro informacijai tvarkyti naudojami šie susijusių valstybės registrų duomenys:

48.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys apie gyvenamųjų vietovių ribas – patikrinti, ar gatvės ašinė linija patenka į gyvenamąsias vietoves, ar žemės ūkio naudmenų ribos atitinka gyvenamųjų vietovių ribas (jeigu žemės ūkio naudmenų riba nubrėžta pagal gyvenamųjų vietovių ribą), duomenys apie gatvės identifikavimo kodą, pavadinimą, gatvės pradžią ir pabaigą – gatvės pavadinimui, nurodytam Nuostatų 14.2.2 punkte, įrašyti;

48.2. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenys – upės, upelio, kanalo, ežero ir tvenkinio, kurie įregistruoti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre, pavadinimams, nurodytiems Nuostatų 14.4.1, 14.5.1 ir 14.6.1 punktuose, įrašyti;

48.3. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenys – valstybinės reikšmės kelių numeriui, kategorijai, kelio dangos tipui, važiuojamosios kelio dangos pločiui ir kelio pločiui, nurodytiems Nuostatų 14.1.1–14.1.5 ir 14.2.1 punktuose, įrašyti;

48.4. Žemės informacinės sistemos duomenys – žemės ūkio naudmenų riboms nustatyti ir žemės ūkio naudmenų tipui, nurodytam Nuostatų 14.9.1 punkte, įrašyti.

49. Kadastro sąveika su susijusiais valstybės registrais palaikoma šių registrų nuostatų ir duomenų teikimo Kadastrui sutartyse, Kadastro tvarkytojo sudarytose su susijusių valstybės registrų tvarkytojais, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

50. Duomenys iš susijusių valstybės registrų perduodami elektroninių ryšių tinklais pagal Kadastro tvarkytojo pateiktą paklausimą, taip pat duomenų teikimo Kadastrui sutartyse nustatytu periodiškumu.

51. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio valstybės registro atnaujintus duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo priima sprendimą pakeisti Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją ir atlieka reikiamus pakeitimus Kadastro duomenų bazėje.

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ, informacijOS IR dokumentŲ teikimas IR NAUDOJIMAS

 

52. Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys yra vieši ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir Nuostatuose nustatyta tvarka per valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką perduodami susijusiems valstybės registrams, teikiami Nuostatų 53 punkte nurodytiems gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

53. Gavėjai - Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai, juridiniai asmenys, kitos užsienio valstybių organizacijos.

54. Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia Kadastro tvarkytojas.

55. Kadastro tvarkytojas teikia:

55.1. Kadastro duomenų bazės išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją arba jų dalį, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus;

55.2. pažymas, išrašus ir kitus dokumentus, parengtus pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

55.3. apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, parengtą pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

55.4. Kadastrui pateiktus Kadastro duomenų teikėjų dokumentus ir (arba) duomenis.

56. Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija teikiami šiais būdais:

56.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

56.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

56.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninio ryšio priemonėmis.

57. Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys gali būti teikiami:

57.1. pagal asmens prašymą - Nuostatų 55.2-55.4 punktuose nustatytais atvejais;

57.2. pagal naudojimo sutartį, sudarytą Kadastro tvarkytojo ir gavėjo, – Nuostatų 55.1 punkte nustatytais atvejais.

58. Nuostatų 55.2-55.4 punktuose nustatytais atvejais asmenys, pageidaujantys gauti Kadastro duomenis, Kadastro informaciją arba Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis, privalo pateikti prašymą Kadastro tvarkytojui. Asmens prašymas pateikti duomenis Kadastro tvarkytojui gali būti pateikiamas tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), išsiųstas laišku arba pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Teikiant prašymą, būtina nurodyti duomenų naudojimo tikslą, apimtį, gavimo būdą.

59. Kadastro tvarkytojas duomenis pagal asmens prašymą turi pateikti (perduoti asmeniui tiesiogiai arba per įgaliotą asmenį, išsiųsti paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Jeigu Kadastro tvarkytojo prašoma pateikti pagal Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą medžiagą, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

60. Pagal prašymą gautus Kadastro duomenis, Kadastro informaciją, Kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) duomenis gavėjas privalo naudoti tik taip, kaip nurodyta prašyme.

61. Gavėjai, gavę Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją pagal naudojimosi jais sutartį, privalo laikytis šių reikalavimų:

61.1. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija skaitmenine ar spausdintine forma gali būti perduodami tretiesiems asmenims arba skelbiami viešai tik kartu su gavėjo sukurtais kitais erdviniais duomenimis; išversti į kitą kalbą, pakeisto formato, struktūros ar kitų parametrų Kadastro duomenys ir Kadastro informacija nelaikomi gavėjo sukurtais erdviniais duomenimis;

61.2. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija negali būti keičiami; Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos vertimas į kitą kalbą, jų formato, struktūros ar kitų parametrų pakeitimas nelaikomas Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos keitimu;

61.3. naudodamas Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją gavėjas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

62. Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys teikiami neatlygintinai, išskyrus tuos atvejus, kai Kadastro duomenys ir Kadastro informacija naudojami pridėtinės vertės produktams, kurie tiražuojami ir platinami ir už kurių platinimą imamas atlygis, kurti arba pridėtinės vertės paslaugoms, už kurias imamas atlygis, teikti.

63. Atlyginimo už Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos teikimą dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

64. Kadastro duomenys ir Kadastro informacija skelbiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Kadastro objektus ir tikslus, Kadastro valdytoją ir Kadastro tvarkytoją, Kadastro tvarkymą, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Kadastro duomenų teikėjus ir gavėjus, Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją gaunančius valstybės registrus ir valstybės informacines sistemas. Be to, Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje gali būti skelbiama ir kita su Kadastro veikla susijusi informacija.

66. Kadastro duomenys, Kadastro informacija, Kadastrui pateikti dokumentai ir (arba) duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

67. Kadastro valdytojas patikėjimo teise valdo, naudoja Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją ir jais disponuoja, taip pat administruoja Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos autorių išimtines turtines teises.

68. Už Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Kadastro valdytojas ir Kadastro tvarkytojas.

69. Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugą reglamentuoja Kadastro valdytojo patvirtinti Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891).

70. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Kadastrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys ir (arba) Kadastro informacija.

 

iX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

71. Kadastras finansuojamas iš Žemės ūkio ministerijos skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšų, gautų kaip atlyginimas už Kadastro duomenų ir Kadastro informacijos teikimą, ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

72. Kadastras gali būti reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

73. Likviduojamo Kadastro duomenys ir informacija, taip pat jam pateikti dokumentai ir (arba) duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________