LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMĄ

 

2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1593

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 5 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktais, 9 straipsnio 5 punktu, 12 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 12 dalimi, 31 straipsnio 2 ir 5 dalimis, 34 straipsnio 12 dalimi, 45 straipsnio 3 dalimi, 77 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalimis, 78 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Susisiekimo ministeriją:

1.1. įgyvendinti valstybės strategiją ir politiką elektroninių ryšių srityje;

1.2. koordinuoti elektroninių ryšių, naudojamų valstybės gynybai, saugumui, viešajai tvarkai palaikyti, valstybės sienos apsaugai, laivybos saugumui, jūrų paieškos ir gelbėjimo darbams, naftos išsiliejimų likvidavimo darbams vykdyti, civilinei aviacijai, traukinių eismo saugumui, stabiliam ir patikimam energetikos sistemos veikimui užtikrinti, darbą, kurį pagal savo kompetenciją reguliuoja atitinkamos valstybės institucijos;

1.3. bendradarbiauti su užsienio šalių elektroninių ryšių veiklos politikos ir strategijos formavimo institucijomis, pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, komitetuose ir grupėse, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (ar) radijo spektro valdymu;

1.4. rinkti informaciją, kurios reikia elektroninių ryšių veiklos strategijai ir politikai formuoti;

1.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoti ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus vykdyti nurodymus, užduotis ir užsakymus apsaugoti ir palaikyti reikiamus elektroninių ryšių tinklus, juos sujungti ir prireikus apriboti visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremalių situacijų atvejais ar kitomis ypatingomis aplinkybėmis, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką;

1.6. paskelbti (notifikuoti) sertifikacijos ir kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas, atsakingas už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

1.7. nustatyti, suderinus su Vidaus reikalų ministerija, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetus tinklo katastrofinio gedimo atveju ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais (tokiais kaip neįprastos oro sąlygos, žemės drebėjimai, potvyniai, žaibai ar gaisrai), taip pat kitomis ypatingomis aplinkybėmis, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis.

2. Įgalioti Krašto apsaugos ministeriją vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių elektroninių ryšių tinklais ir (ar) naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos šifravimo priemonių kūrimą, gamybą, importą, eksportą, teikimą į rinką, įsigijimą, naudojimą ir kodavimo paslaugų teikimą, priežiūrą.

3. Įgalioti Valstybės saugumo departamentą:

3.1. nurodyti ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, kad jie elektroninių ryšių metu naudojamą techninę informaciją, būtiną operatyvinės veiklos subjektams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikoms užkardyti, tirti ar nustatyti, saugotų ilgiau, negu reikia jų ūkinei veiklai užtikrinti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius papildomai;

3.2. organizuoti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvienam operatyvinės veiklos subjektui (o baudžiamajame procese – ir ikiteisminio tyrimo įstaigai) sudaryti technines galimybes savarankiškai kontroliuoti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinį;

3.3. kartu su Ryšių reguliavimo tarnyba gauti informaciją iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, apie savo tinkle ar savo ir kitų elektroninių ryšių operatorių sujungimo taškuose numatomus daryti pakeitimus, galinčius turėti įtaką įrangos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalyse, veikimui ir pateikiamos informacijos kiekiui;

3.4. savo patalpose saugoti elektroninių ryšių tinklu siunčiamos techninės komandos „Pradėti“ ar „Nutraukti“ pasiklausymą ar kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę taip, kad komandų duomenų negalėtų pakeisti jas siuntusi institucija ar komandą gavęs ūkio subjektas.

4. Įgalioti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją vykdyti elektroninių ryšių paslaugų naudotojų privataus gyvenimo neliečiamumo užtikrinimo kontrolę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

5. Įgalioti Ryšių reguliavimo tarnybą:

5.1. nustatyti universaliųjų paslaugų kokybės reikalavimus ir informacijos apie paslaugų kokybę skelbimo taisykles, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, priimti teisės aktus, kurių reikia universaliųjų paslaugų teikimo taisyklėms įgyvendinti;

5.2. nustatyti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų nuostolių apskaičiavimo taisykles, įgyvendinti šių paslaugų nuostolių kompensavimo mechanizmą, konkrečiu atveju nustatyti nuostolių dydį.

6. Įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Susisiekimo ministerija koordinuoti valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinti šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoti, kaip jos įgyvendinamos.

7. Nustatyti, kad:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai Ryšių reguliavimo tarnyba teikia galutinius sprendimus dėl rinkos tyrimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 12 dalimi, yra Susisiekimo ministerija;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai Ryšių reguliavimo tarnyba teikia pasiūlymus dėl valstybės strategijos ir politikos elektroninių ryšių srityje ir jos įgyvendinimo, yra Susisiekimo ministerija;

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, su kuria bendradarbiauja Lietuvos nacionalinė standartizacijos institucija, kai ši institucija Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 35-972) nustatyta tvarka dalyvauja standartizacijos, susijusios su elektroninių ryšių tinklų, paslaugų, priemonių teikimu (įskaitant radijo ir (ar) televizijos programų transliavimą), techninėmis sąsajomis ir (ar) tinklų funkcionavimu, galinių įrenginių (įskaitant radijo ir televizijos programų priėmimo įrangą) sąveika, procese, keičiasi informacija apie standartizaciją, yra Susisiekimo ministerija.

8. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1876 „Dėl Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5202).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS                                       ZIGMANTAS BALČYTIS