LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 1 d. Nr. V-429

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos AIDS centro ir Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro reorganizavimo sąlygomis, patvirtintomis 2009 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-399 (Žin., 2009, Nr. 61-2422):

1. Tvirtinu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-564 „Dėl Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro nuostatų patvirtinimo„ (Žin., 2006, Nr. 77-3015);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-564 „Dėl Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro nuostatų patvirtinimo“ papildymo„ (Žin., 2006, Nr. 81-3221);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. V-814 „Dėl Lietuvos AIDS centro nuostatų patvirtinimo„ (Žin., 2007, Nr. 5-240);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V-379 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-814 „Dėl Lietuvos AIDS centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo„ (Žin., 2009, Nr. 60-2378).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. spalio 1 d.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Sveikatos apsaugos viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                  ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-429

 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau – Centras) yra Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi įstaiga, pagal Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, Europos Sąjungos institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos suformuotas sveikatos politikos gaires organizuojanti ir vykdanti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, siekiant mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą, mirštamumą ir neįgalumą.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centras gali turėti ir kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų finansavimo šaltinių.

4. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Centro buveinės adresas – Nugalėtojų g. 14D, Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Centro steigėjo funkcijas vykdo Sveikatos apsaugos ministerija, kuri turi šias teises ir pareigas:

6.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Centro nuostatus;

6.2. gauti iš Centro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Centro veikla;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka skirti Centrui veiklos užduotis, kontroliuoti jų vykdymą;

6.4. tvirtinti Centro lėšų sąmatas;

6.5. skirti valstybės biudžeto lėšas Centrui išlaikyti, sąmatose, steigėjo patvirtintuose strateginiuose veiklos planuose, programose numatytoms priemonėms finansuoti;

6.6. rengti ir, suderinus su Finansų ministerija, tvirtinti Centro medikamentų, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus finansinius normatyvus;

6.7. vykdyti Centro steigėjo patvirtintų programų išlaidų sąmatų kontrolę;

6.8. nustatyti mokamų paslaugų sąrašą ir kainas;

6.9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Centro direktorių, taikyti jam skatinimo priemones ir skirti nuobaudas;

6.10. įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Centro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;

6.11. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti Centrą;

6.12. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

II. CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Pagrindiniai Centro uždaviniai yra:

7.1. įgyvendinti valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą;

7.2. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos gyventojų skiepijimą;

7.3. tvarkyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą;

7.4. teikti asmens (laboratorinės diagnostikos ir imunoprofilaktikos) ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Centras, įgyvendindamas nurodytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. organizuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą Lietuvos Respublikoje, siekdamas užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (skiepais valdomų, plintančių per orą, maistą, vandenį ir aplinką, kitų zoonozių, virusinių hepatitų, ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų (toliau – LPI), retų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, hospitalinių infekcijų) atsiradimui, įvežimui ir išplitimui bei užtikrinti šių ligų valdymą šalyje;

8.2. Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklais, Pasaulio sveikatos organizacija, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo srityje;

8.3. pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja sveikatos priežiūros įstaigų veiklai užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, antros kartos ŽIV epidemiologinės stebėsenos, priešepideminių priemonių užkrečiamųjų ligų židiniuose taikymo srityje, esant būtinybei teikia praktinę pagalbą likviduojant užkrečiamųjų ligų židinius;

8.4. teisės aktų nustatyta tvarka renka, analizuoja ir kaupia duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis bei išskirtus šių ligų sukėlėjus, tvarko užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą, metodiškai vadovauja informacijos apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus rinkimui, teikia informaciją Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų informacinės sistemos duomenų naudotojams;

8.5. metodiškai vadovauja profilaktinius skiepijimus atliekančioms įstaigoms imunoprofilaktikos taktikos, vakcinavimo technikos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, nepageidaujamų reakcijų į skiepus priežastis;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka skiepijimus atliekančias institucijas aprūpina vakcinomis ir švirkštais, saugo vakcinas, laikydamasis Geros vaistų platinimo praktikos reikalavimų;

8.7. vykdo virusologinės ir LPI laboratorinės diagnostikos funkcijas, tobulina ir diegia naujas virusinių infekcijų laboratorinių tyrimų metodikas, kaupia ir saugo virusines padermes bei serobankus, įvertina jų paplitimą ir genetinius pokyčius, pagal kompetenciją atsiskaito Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos institucijoms apie Centro virusologinės laboratorijos veiklą, tyrimus bei organizacinį darbą tiriant užkrečiamąsias ligas;

8.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiantis ir reaguojant į biologinės kilmės grėsmes sveikatai, informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją apie nustatytus ekstremalius atvejus ar situacijas teisės aktų nustatyta tvarka;

8.9. dalyvauja rengiant teisės aktų užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje projektus, rengia metodikas, taisykles, rekomendacijas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines sveikatos, socialines ir prevencijos programas;

8.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją ir profilaktikos priemones suinteresuotoms institucijoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams ir žiniasklaidai;

8.11. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos ugdymo ir sveikatos mokymo apie užkrečiamąsias ligas veiklą, teikia metodinę pagalbą minėtos veiklos vykdytojams;

8.12. dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros ir kitus specialistus, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams teisės aktų nustatyta tvarka;

8.13. vertina Lietuvos gyventojų žinias apie užkrečiamąsias ligas, organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų paplitimo tyrimus, elgsenos tyrimus, vertina profilaktikos priemonių veiksmingumą;

8.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl užkrečiamųjų ligų politikos, valstybės, savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo užkrečiamųjų ligų profilaktikos gerinimo klausimais;

8.15. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą;

8.16. pagal kompetenciją stebi ir analizuoja valstybės ir savivaldybių įgyvendinamų užkrečiamųjų ligų programų rezultatus ir teikia apibendrintus duomenis steigėjui, juridiniams ir fiziniams asmenims;

8.17. nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

8.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

 

III. CENTRO TEISĖS

 

9. Centras, įgyvendindamas pavestus uždavinius bei vykdydamas nustatytas funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją Centro kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

9.3. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.4. gauti paramą.

9.5. naudoti Centrui skirtas lėšas nuostatuose numatytai veiklai.

10. Jei Centras vykdo veiklą, kuria verčiantis, vadovaujantis teisės aktais, būtina licencija, Centras privalo turėti tokią licenciją.

11. Centras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Centro struktūrą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

13. Centro veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiu veiklos planu ir Centro direktoriaus patvirtintu Centro metiniu veiklos planu. Centro metinis veiklos planas skelbiamas Centro interneto tinklalapyje.

14. Centro administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Centro darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Centro direktorius.

15. Centrui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka į šias pareigas skiria ir iš jų atleidžia sveikatos apsaugos ministras.

16. Centro direktorius yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

17. Centro direktorius:

17.1. vadovauja Centrui, organizuoja ir užtikrina jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;

17.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

17.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

17.4. suderinęs su sveikatos apsaugos ministru, tvirtina Centro pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

17.5. tvirtina Centro darbo reglamentą, Centro darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;

17.6. priima ir atleidžia Centro darbuotojus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

17.7. teisės aktų nustatyta tvarka skiria nuobaudas ir skatina Centro darbuotojus;

17.8. suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija pagal kompetenciją atstovauja Centrui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;

17.9. teikia derinti ministrui Centro metinius veiklos planus;

17.10. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai metų veiklos ataskaitą;

17.11. atlieka kitas teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir steigėjo pavedimus.

18. Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

 

V. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

19. Centro finansinė veikla ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Centro finansinės veiklos kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito tarnyba.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________