LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. birželio 2 d. Nr. 660

Vilnius

 

Siekdama sutvarkyti nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, importo bei prekybos apskaitą įmonėse, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apskaitos taisykles (pridedama).

2. Įpareigoti ūkio subjektus, gaminančius:

2.1. nedenatūruotą etilo alkoholį, – pagal Žemės ūkio ministerijos parengtą ir su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos suderintą grafiką įrengti ir nuo 1998 m. spalio 1 d. pradėti eksploatuoti nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitos skaitiklius su temperatūros pokyčio perskaičiavimu po rektifikacijos proceso;

2.2. alkoholinius gėrimus, – įrengti ir nuo 1998 m. gruodžio 31 d. pradėti eksploatuoti gatavos produkcijos, išpilstomos į butelius ar kitas pakuotes, apskaitos skaitiklius su fiskaline atmintimi;

2.3. etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, – per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir suderinti su reikiamomis institucijomis visas šiuo nutarimu patvirtintose Nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apskaitos taisyklėse numatytas instrukcijas bei taisykles.

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                 Vytautas Pakalniškis

 

 

 

Finansų ministras                                                                                   Algirdas Šemeta


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660

 

NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato specialiuosius nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apskaitos reikalavimus.

2. Šių taisyklių privalo laikytis visi ūkio subjektai, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą ir įsigiję licencijas verstis veikla, susijusia su nedenatūruoto etilo alkoholio gamyba, jo pardavimu, panaudojimu arba su alkoholinių gėrimų gamyba, importu, didmenine ar mažmenine prekyba.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. etilo alkoholis – angliavandenių darinys, gaunamas distiliuojant ir rektifikuojant krakmolingųjų medžiagų fermentais suskaidytą raugą;

3.2. nedenatūruotas etilo alkoholis – etilo alkoholis, kurio kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 2207.10, 2208.90.99;

3.3. alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kurių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 2203, 2204 – 2208, išskyrus 2204.30, 2207, 2208.20.40, 2208.90.69.3;

3.4. žaliavos – augalinės kilmės produktai, naudojami nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybai (grūdinės kultūros, daržovės, vaisiai, uogos ir panašiai, iš kurių fermentacijos būdu gaunami produktai, turintys etilo alkoholio; kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 2204.29, 2204.30, 2205.90, 2206.00.81, 2206.00.89, 2208.20.40, 2208.20.62, 2208.20.64, 2208.20.86, 2208.20.87, 2208.20.89, 2208.30.19, 2208.30.38, 2208.30.58, 2208.30.78, 2208.30.88, 2208.40.90, 2208.50.19, 2208.50.99, 2208.60.19, 2208.60.99, 2208.70.90, 2208.90.19, 2208.90.38, 2208.90.71–2208.90.78);

3.5. absoliutusis etilo alkoholis (toliau vadinama – absoliutus alkoholis) – bevandenis (100 procentų) etilo alkoholis.

Etilo alkoholio matavimo vienetas yra bevandenio (absoliutaus) alkoholio dekalitras (dal a. a.) +20°C temperatūroje.

4. Šiose taisyklėse nustatoma, kaip tvarkyti:

4.1. nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitą;

4.2. alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) gamybos apskaitą;

4.3. alkoholinių gėrimų (įskaitant alų) apskaitą importuojančiose, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei viešojo maitinimo įmonėse.

 

NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO APSKAITA

 

5. Kiekviena įmonė, įsigijusi licenciją gaminti nedenatūruotą etilo alkoholį, privalo turėti įmonės vadovo (arba ministerijos, kurios reguliavimo sričiai ji priklauso), patvirtintą nedenatūruoto etilo alkoholio gamybai naudojamų žaliavų sandėliavimo, apskaitos, priėmimo, saugojimo, vidaus transportavimo ir perdavimo gaminti instrukciją, suderintą su Finansų ministerija, ir šia instrukcija vadovautis.

6. Kiekviena įmonė, įsigijusi licenciją gaminti nedenatūruotą etilo alkoholį, privalo turėti įmonės vadovo (arba ministerijos, kurios reguliavimo sričiai ji priklauso) patvirtintas nedenatūruoto etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos taisykles, taip pat nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, išpilstymo, saugojimo, realizavimo bei transportavimo nuostolių normatyvus ir privalo šiomis taisyklėmis bei normatyvais vadovautis. Šios taisyklės ir normatyvai turi būti suderinti su ministerija, kurios reguliavimo sričiai įmonė priklauso, bei su Finansų ministerija.

7. Įmonėse, gaminančiose nedenatūruotą etilo alkoholį, už distiliacijos ar rektifikacijos kolonų turi būti sumontuoti nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitos skaitikliai (ar sistemos) su temperatūros pokyčio perskaičiavimu (toliau vadinama – nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitos skaitikliai). Jų techninius parametrus nustato Lietuvos metrologijos inspekcija prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos metrologijos inspekcija) kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija).

8. Nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitos skaitiklių kodus ir slaptažodžius bei skaitiklių duomenis kaupiančios ir saugančios programos etalonas turi būti žinomas tik Valstybinei mokesčių inspekcijai ir joje saugomas.

9. Nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitos skaitikliai turi būti įrengti pagal nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos ir perdavimo schemas, suderintas su Valstybine mokesčių inspekcija, o vamzdynų flanšiniai sujungimai ir skaitikliai turi būti užplombuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų plombomis ir apie tai surašyti atitinkami aktai. Įmonės vadovo įsakymu turi būti paskirti darbuotojai, atsakingi už šių plombų priežiūrą.

10. Nedenatūruoto etilo alkoholio apskaitos skaitiklių (sistemų) remonto, tikrinimo, keitimo, rektifikacijos proceso paleidimo ar stabdymo darbai atliekami tik dalyvaujant Lietuvos metrologijos inspekcijos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams.

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ (IŠSKYRUS ALŲ) GAMYBOS APSKAITA

 

11. Kiekviena įmonė, įsigijusi licenciją gaminti alkoholinius gėrimus (išskyrus alų), privalo turėti įmonės vadovo (arba ministerijos, kurios reguliavimo sričiai ji priklauso), patvirtintą alkoholinių gėrimų gamybos instrukciją ir alkoholinių gėrimų gamybos, išpilstymo, saugojimo, realizavimo ir transportavimo nuostolių normatyvus, patvirtintus ministerijos, kurios reguliavimo sričiai įmonė priklauso, ir privalo šia instrukcija bei normatyvais vadovautis. Ši instrukcija bei normatyvai turi būti suderinti su Finansų ministerija. Be to, įmonė privalo turėti patvirtintą žaliavų, naudojamų minėtųjų gėrimų gamybai, sandėliavimo instrukciją ir ja vadovautis.

12. Įmonės vadovo įsakymu turi būti patvirtinta kiekvieno gaminamo alkoholinio gėrimo receptūra, kurioje nurodomi reikiamų žaliavų kiekiai ir jų kokybiniai rodikliai.

13. Visa alkoholinių gėrimų gamybos apskaita turi būti tvarkoma pagal šių gėrimų pavadinimus.

14. Alkoholinių gėrimų išpilstymo ceche turi būti pildomas alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalas, kuriame nurodoma gėrimo pilstymo pradžios ir pabaigos data ir laikas, gėrimo pavadinimas, kodas, butelio (ar kitos pakuotės) tūris, gatavos produkcijos, išpilstomos į butelius ar kitas pakuotes, apskaitos skaitiklių duomenys pradėjus ir baigus išpilstymą, bendras išpilstyto gėrimo kiekis buteliais ar kitomis pakuotėmis, dekalitrais ir absoliutaus alkoholio dekalitrais, normatyviniai ir faktiški pilstymo nuostoliai, panaudotų banderolių skaičius, serija ir numeriai (nuo – iki), sugadintų banderolių skaičius, jų serija ir numeriai.

15. Alkoholinių gėrimų gatavos produkcijos, išpilstomos į butelius ar kitas pakuotes, apskaitos skaitikliai ir davikliai turi būti plombuojami Lietuvos metrologijos inspekcijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos plombomis. Šie skaitikliai ir davikliai turi būti įrengti taip, kad skaičiuotų, kiek pripilama butelių ar kitų pakuočių, ir būtų apsaugoti nuo neteisėto duomenų pakeitimo ar sunaikinimo. Skaitiklių duomenys turi būti perduodami į elektroninę apskaitos sistemą su fiskaline atmintimi.

16. Gatavos produkcijos sandėlyje alkoholinių gėrimų apskaita turi būti tvarkoma pagal kiekvieną gautą iš pilstymo cecho gėrimo pavadinimą, išpilstymą, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotų banderolių seriją ir numerių intervalą.

17. Įmonės privalo nurodyti juridinę galią turinčiuose prekių pardavimo arba gabenimo dokumentuose prie kiekvieno alkoholinio gėrimo pavadinimo Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotų banderolių serijas ir numerių intervalus.

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ (ĮSKAITANT ALŲ) APSKAITA IMPORTUOJANČIOSE, DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS BEI VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE

 

18. Visos įmonės, įsigijusios licencijas, susijusias su alkoholinių gėrimų (įskaitant alų) importu, didmenine ar mažmenine prekyba, privalo turėti prekybos (sandėliavimo) vietoje vieną esamų alkoholinių gėrimų (įskaitant alų) įsigijimą ir pristatymą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų egzempliorių (bendrojo dokumento importo rinkinio gavėjo egzempliorių, atlikus prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės procedūrą, krovinio važtaraštį arba vieną PVM sąskaitos faktūros egzempliorių).

19. Visos įmonės, įsigijusios licencijas, susijusias su alkoholinių gėrimų (įskaitant alų) gamyba, importu, didmenine ir mažmenine prekyba, turi atlikti alkoholinių gėrimų (įskaitant alų) inventorizaciją pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą. Vienas paskutinio inventorizacijos apyrašo (sutikrinimo žiniaraščio) egzempliorius turi būti laikomas prekybos (sandėliavimo) vietoje.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalas turi būti įregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Jo puslapiai turi būti sunumeruoti, susiūti ir užantspauduoti teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudu. Žurnalus įmonės spausdina ar kitaip įsigyja savo nuožiūra. Tituliniame žurnalo lape turi būti nurodytas tikslus žurnalo pavadinimas, įmonės pavadinimas, kodas, adresas, licencijos numeris bei galiojimo data, žurnalo pildymo pradžios ir pabaigos datos. Žurnalo formą nustato Valstybinė mokesčių inspekcija. Žurnalai saugomi laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

21. Jeigu įmonėse įdiegta kompiuterinė alkoholinių gėrimų gamybos apskaita, suderinus su teritorine valstybine mokesčių inspekcija, šių taisyklių 20 punkte nurodyto žurnalo pildyti neprivaloma. Reikiama informacija kasdien išspausdinama lapais, kurie numeruojami, patvirtinami įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir segami į bylas kiekvieną mėnesį atskirai.

22. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, nedenatūruotą etilo alkoholį gaminančios įmonės Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba) turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos ir realizavimo pažymą.

23. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, alkoholinių gėrimų gamybos įmonės Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie nedenatūruoto etilo alkoholio panaudojimą alkoholiniams gėrimams gaminti.

24. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, alkoholinius gėrimus importuojančios, taip pat alkoholinių gėrimų gamybos, didmeninės prekybos įmonės turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie ūkio subjektams parduotus alkoholinius gėrimus pagal gėrimų grupes.

25. Ūkio subjektų arba jų struktūrinių padalinių vadovams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų norminių aktų numatytos sankcijos.

______________

 

part_6a6c12fb11914c329eb1e3f450301765_end