LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PLOMBOS APRAŠYMO PATVIRTINIMO BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ ŽENKLINIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2005 m. liepos 29 d. Nr. D1-383

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų 1998 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.24 ir 11.5 punktais ir siekdama tobulinti verslinės žvejybos įrankių ženklinimo tvarką:

1. Tvirtinu plombos aprašymą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. nuo 2006 m. sausio 1 d. visų tipų laikomi ar naudojami verslinės žvejybos įrankiai (išskyrus įrankius laikomus prekybos ar gamybos vietose) ir žvejybos įrankiai, kurie nustatyta tvarka naudojami specialiojoje žvejyboje turi būti pažymėti plombomis, nurodytomis šiuo įsakymu patvirtintame Plombos aprašyme;

2.2. iki 2005 m. gruodžio 31 d. leidžiama verslinėje bei specialiojoje žvejyboje naudoti ir verslinės žvejybos įrankius, pažymėtus aplinkos ministro 2000 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl verslinės žvejybos įrankių ženklinimo“ (Žin., 2000, Nr. 19-474) nustatyto pavyzdžio metaliniais žymekliais;

2.3. viena plomba žymimas kiekvienas 2.1 punkte nurodytas žvejybos įrankis. Statomam tinklaičiui plomba tvirtinama prie viršutinės žvejybos įrankio virvės šalia kraštinės (pirmos ar paskutinės) plūdės. Tinklaitis turi būti vienodo akių dydžio (išskyrus moksliniams tyrimams naudojamus selektyvaus akytumo tinklaičius) ir ne ilgesnis kaip 75 m. Kiekvieno kitokio tipo žvejybos įrankio plomba tvirtinama šalia kraštinės įrankio plūdės (tinkliniams žvejybos įrankiams turintiems plūdes) arba aiškiai matomoje vietoje prie įrankio krašto (ne tinkliniams žvejybos įrankiams, arba įrankiams neturintiems plūdžių). Jeigu įrankis susideda iš kelių dalių, žymima pagrindinė dalis. Žvejybos įrankių naudotojų pageidavimu, žvejybos įrankiai gali būti plombuojami ir abiejuose įrankio galuose. Šiuo atveju plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale apie tai pažymima pastaboje;

2.4. nustatytąja tvarka nepažymėti ne mėgėjiškos žvejybos įrankiai paimami kaip neteisėtai laikomi ar naudojami, o pažeidėjai nustatytąja tvarka traukiami administracinėn atsakomybėn;

2.5. dingus plombai, praradus arba sunaikinus plombuotus žvejybos įrankius, asmuo, turintis teisę laikyti šiuos žvejybos įrankius, apie tai per 5 dienas raštu privalo informuoti plombą išdavusį regiono aplinkos apsaugos departamentą, kuris apie tai pažymi plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale;

2.6. Kuršių mariose naudojami verslinės žvejybos įrankiai papildomai žymimi:

2.6.1. visų tipų statomieji žvejybos įrankiai (išskyrus naudojamus po ledu) papildomai ženklinami ir plūdurais su vėliavėlėmis abiejuose žvejybos įrankių eilės galuose. Galiniai plūdurai turi būti ne mažesnio kaip 20 cm skersmens ir turėti vėliavėles (ne mažesnes kaip 40x40 cm), kurios virš vandens paviršiaus būtų iškilusios ne mažiau kaip 1 m. Tos pačios žvejybos įrankių eilės galuose esančios pagrindinės vėliavėlės turi būti vienodos spalvos ir tokio paties dydžio. Galinis plūduras, kuris nukreiptas į farvaterį arba šiaurinę pusę, ženklinamas papildoma vėliavėle, rišama žemiau pagrindinės. Atstumas tarp pagrindinės ir papildomos vėliavėlės turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Ant dviejomis vėliavėlėmis pažymėtų galinių plūdurų neištrinamai ir aiškiai užrašomas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros įmonei suteiktas numeris. Prieš numerį rašoma raidė „M“ (Marios). Plomba turi būti prie dvi vėliavėles turinčio plūduro esančios artimiausios įrankio plūdės;

2.6.2. žvejojant nuo ledo statomojo žvejybos įrankio įleidimo vieta ženklinama plūduru su vėliavėle (ne mažesne kaip 40x40 cm), iškilusia ne mažiau kaip 1 m virš ledo. Ant plūduro neištrinamai ir aiškiai užrašomas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros įmonei suteiktas numeris. Prieš numerį rašoma raidė „M“. Plomba turi būti prie dvi vėliavėles turinčio plūduro esančios artimiausios įrankio plūdės.

3. P a v e d u Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai:

3.1. organizuoti plombų gamybą iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų;

3.2. pagamintas plombas išduoti regionų aplinkos apsaugos departamentams;

3.3. koordinuoti ir kontroliuoti kaip regionų aplinkos apsaugos departamentai vykdo plombų išdavimą ir apskaitą bei žvejybos įrankių plombavimo darbus.

4. Į p a r e i g o j u regionų aplinkos apsaugos departamentus:

4.1. organizuoti žvejybos įrankių plombavimo darbus pagal asmenų, turinčių teisę juos laikyti, prašymus. Prašyme užplombuoti žvejybos įrankius turi būti nurodyta: žvejybos įrankio tipas, ilgis, aukštis, akių dydis, kiti požymiai, būtini įrankiui identifikuoti;

4.2. žvejybos įrankius, naudojamus ne vieno regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje plombuoti regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje registruota įmonė arba asmens deklaruota gyvenamoji vieta;

4.3. plombas bei jomis pažymėtus žvejybos įrankius registruoti plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale, nurodant: eilės numerį, plombavimo datą, įmonės (asmens) pavadinimą, užplombuoto žvejybos įrankio tipą, ilgį, aukštį, akių dydį, kitus būdingus požymius bei plombos unikalų numerį, pareigūno, atlikusio plombavimą, vardą, pavardę, pareigas ir pastabas;

4.4. kas pusmetį teikti Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ataskaitas apie žvejybos įrankių plombavimą bei sugadintas plombas.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl verslinės žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 19-474).

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI APLINKOS MINISTRĄ                      KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383

 

PLOMBOS APRAŠYMAS

 

1. Plomba yra plastmasinė, užsukamo tipo.

2. Plombą sudaro raudonos spalvos rotorius (rakinamasis mechanizmas), kuriame yra 2 skylutės vielai perverti, nulaužiama raudonos spalvos „auselė“, diskas, kuris iš vienos pusės yra raudonos spalvos su juodos spalvos užrašu didžiosiomis raidėmis „AM“, kita disko pusė yra geltonos spalvos su nepasikartojančiu juodos spalvos 7 skaičių numeriu.

3. Plombos matmenys: rotoriaus ilgis 18–21 mm, skersmuo 10–13 mm; disko skersmuo 15–18 mm, storis 06–086 mm; „auselės“ skersmuo 14–16 mm.

4. Plomba naudojama kartu su plombavimui skirta nerūdijančio plieno viela, kurios storis 06–07 mm. Vielos ilgis pasirenkamas pagal žvejybos įrankį.

5. Užplombuojamas žvejybos įrankis yra apjuosiamas arba perveriamas viela, kurios abu galai yra įkišami į plombos rotoriuje esančias skylutes ir fiksuojama sukant (ne mažiau kaip 3 apsisukimai) plombos „auselę“ pagal laikrodžio rodyklę taip, kad viela suveržtų plombuojamą žvejybos įrankį ir neišsitrauktų.

6. Užplombavus žvejybos įrankį, plombos „auselė“ nulaužiama.

______________