LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gegužės 10 d. Nr. V-377

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184), 32 punktu bei įgyvendindamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos direktyvą 2004/77/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 94/54/EB dėl tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos, ženklinimo etiketėmis:

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:

1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti;

1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo;

1991 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 91/238/EEB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti;

1992 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 92/11/EEB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti;

1994 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyva 94/54/EB dėl privalomų rodmenų aprašuose, nenurodytuose Tarybos direktyvoje 79/112/EEB, ženklinant (etiketėmis) tam tikrus maisto produktus;

1996 m. kovo 29 d. Komisijos direktyva 96/21/EB, iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 94/54/EB dėl privalomų rodmenų, nenurodytų Tarybos direktyvoje 79/112/EEB, nurodymo ženklinant etiketėmis tam tikrus maisto produktus;

1999 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 1999/10/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 79/112/EEB dėl maisto produktų ženklinimo etiketėmis 7 straipsnio nuostatų išlygas;

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu, pateikimu ir reklamavimu, derinimo;

2001 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2001/101/EB, iš dalies pakeičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu, pateikimu ir reklamavimu, derinimo;

2002 m. liepos 18 d. Komisijos direktyva 2002/67/EB dėl maisto produktų, turinčių kofeino ir chinino, ženklinimo;

2002 m. lapkričio 6 d. Komisijos direktyva 2002/86/EB, keičianti Direktyvos 2001/101/EB nuostatą dėl datos, nuo kurios draudžiama prekiauti produktais, neatitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB;

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/89/EB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 2000/13/EB dėl maisto produktuose esančių komponentų nurodymo;

2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/120/EB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo;

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/77/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/54/EB dėl tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos, ženklinimo etiketėmis.“

1.2. Papildau nauju 10.2 punktu:

10.2. Nuo 2006 m. gegužės 20 d. draudžiama prekiauti maisto produktais, savo sudėtyje turinčiais glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos, ir jų ženklinimas neatitinka šios higienos normos 13.13 punkto reikalavimų, tačiau jei tokie produktai buvo paženklinti etiketėmis iki 2006 m. gegužės 20 d., jais leidžiama prekiauti, kol baigsis atsargos.“

1.3. Papildau nauju 13.13 punktu:

13.13. Maisto produktų, turinčių glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskų, ženklinimas

13.13.1. Kai konditerijos gaminių ar gėrimų sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios (-ių) medžiagos (-ų) arba saldymedžio glycyrrhiza glabra ir jų koncentracija (paruošto vartoti produkto sudėtyje) yra 100 mg/kg ar 10 mg/l arba didesnė, etiketėje turi būti užrašas „Sudėtyje yra saldymedžio“. Šis užrašas turi būti po sudedamųjų dalių sąrašo. Jei etiketėje sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis užrašas turi būti šalia parduodamo maisto produkto pavadinimo. Užrašas nebūtinas, kai žodis „saldymedis“ jau yra įtrauktas į sudedamųjų dalių sąrašą arba į parduodamo maisto produkto pavadinimą.

13.13.2. Kai konditerijos gaminių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios (-ių) medžiagos (-ų) arba saldymedžio glycyrrhiza glabra ir jų koncentracija yra 4 g/kg ar didesnė, etiketėje turi būti užrašas „Sudėtyje yra saldymedžio – sergantieji hipertenzija turi vartoti saikingai“. Šis užrašas turi būti po sudedamųjų dalių sąrašo. Jei etiketėje sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis užrašas turi būti šalia parduodamo maisto produkto pavadinimo.

13.13.3. Kai gėrimų sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios (-ių) medžiagos (-ų) arba saldymedžio glycyrrhiza glabra ir jų koncentracija yra 50 mg/l ar didesnė arba 300 mg/l ar didesnė tuo atveju, kai paruošto vartoti gėrimo sudėtyje yra daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoholio, etiketėje turi būti užrašas: „Sudėtyje yra saldymedžio – sergantieji hipertenzija turi vartoti saikingai“. Šis užrašas turi būti po sudedamųjų dalių sąrašo. Jei etiketėje sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis užrašas turi būti šalia parduodamo maisto produkto pavadinimo.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. gegužės 20 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA