LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ

 

2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1462

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Ūkio ministeriją:

1.1. nustatyti:

1.1.1. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas;

1.1.2. elektros energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus;

1.1.3. vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę;

1.1.4. sutarčių dėl perdavimo ir skirstomųjų tinklų įrenginių, esančių kitos įmonės veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, priežiūros ir eksploatavimo sudarymo tvarką;

1.2. derinti perdavimo sistemos operatoriaus planuojamą ilgalaikę elektros energetikos sistemos plėtrą;

1.3. skelbti konkursą įrengti naujus gamybos pajėgumus, nesant norinčių įrengti naujus gamybos pajėgumo įrenginius Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka ir būti atsakingą už konkurso organizavimą bei nediskriminuojančių sąlygų konkurso dalyviams nustatymą;

1.4. stebėti perdavimo ir skirstomųjų tinklų patikimumą;

1.5. informuoti Europos Komisiją apie tai, kiek elektros energijos importuojama iš trečiųjų šalių.

2. Įgalioti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją teikti Europos Komisijai:

2.1. informaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje;

2.2. ataskaitą apie elektros energijos rinką.

3. Įgalioti Valstybinę energetikos inspekciją prie Ūkio ministerijos kontroliuoti, kaip elektros energetikos sektoriuje laikomasi elektros įrenginių patikimumo, efektyvumo ir saugos reikalavimų.

4. Nustatyti, kad 2 punkte nurodytą informaciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pagal kompetenciją teikia Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Konkurencijos taryba ir Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos.

5. Pavesti Ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai pagal kompetenciją išnagrinėti galiojančius teisės aktus, prireikus parengti ir patvirtinti jų pakeitimus ar pateikti juos tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                                                      PETRAS ČĖSNA