LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 27 d. Nr. 3-80

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 18 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad taksometrai turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451) reikalavimus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 130 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-859);

3.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 54 „Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 19-483);

3.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 461 „Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 108-2977);

3.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. 3-156 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1267).

4. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80

 

KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi) tvarką ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772) (toliau – Kodeksas) 4 straipsnio 2 dalimi, yra privalomos savivaldybėms, vežėjams, taksi vairuotojams (toliau – vairuotojai), taip pat keleiviams, besinaudojantiems taksi paslaugomis.

2. Vežėjai vežti keleivius taksi gali tik turėdami Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi.

3. Vairuotojais gali dirbti asmenys, turintys ne trumpesnį kaip trejų metų automobilio vairavimo stažą.

4. Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti keleivių, vežamų taksi, saugumą ir kultūringą aptarnavimą. Darbo metu vairuotojai turi būti nepriekaištingai apsirengę.

5. Dispečerinės, aptarnaujančios daugiau negu vieną vežėją, privalo užtikrinti pokalbių telefonu įrašymą ir tokių duomenų išsaugojimą 1 mėnesį.

6. Taksometras negali būti naudojamas kitokiems atsiskaitymams, išskyrus už taksi paslaugas.

7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. dispečerinė vežėjo ar kito fizinio ar juridinio asmens, su kuriuo vežėjas yra sudaręs sutartį, taksi iškvietimų-užsakymų valdymo centras, kuriame naudojant ryšio priemones priimami keleivių iškvietimai-užsakymai;

7.2. taksi iškvietimas-užsakymas – vežėjo ir keleivio sutartis, sudaryta naudojantis ryšio priemonėmis, pagal kurią vežėjas įsipareigoja sutartomis sąlygomis suteikti taksi paslaugą, o keleivis įsipareigoja sumokėti užmokestį;

7.3. taksi paslauga – keleivio ir bagažo vežimas taksi, keleivio laukimas su įjungtu taksometru, važiavimas pagal iškvietimą-užsakymą, keleivių laukimas;

7.4. taksi stotelė – Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530) (toliau – Kelių eismo taisyklės), nustatytu ženklu pažymėta vieta;

7.5. taksometras – įtaisas, kuris veikdamas kartu su signalo generatoriumi sudaro matavimo priemonę. Šis įtaisas matuoja trukmę, apskaičiuoja nuotolį pagal signalą, gaunamą iš nuotolio signalo generatoriaus, apskaičiuoja ir rodo už kelionę mokamą mokestį pagal apskaičiuotą nuotolį ir (arba) išmatuotą kelionės trukmę;

7.6. taksometro registracijos liudijimas taksometro registracijos ir identifikavimo dokumentas;

7.7. spausdintuvas – įrenginys, išspausdinantis šių taisyklių 38 punkte nurodytą informaciją iš karto po taksi paslaugos suteikimo.

8. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Kodekse.

 

II. REIKALAVIMAI TAKSI

 

9. Taksi privalo:

9.1. atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550);

9.2. turėti taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje įrengtą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) nustatyta tvarka teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – TVMI) vežėjo vardu įregistruotą (apie tai pažymint taksometro registracijos liudijime), techniškai tvarkingą, metrologiškai patikrintą, turintį nustatytą patikros žymenį taksometrą. Šis įtaisas turi valdyti išorinę šviesinę signalizaciją ženkle-plafone, kuri rodytų automobilio užimtumą: taksi užimtas – ženklas-plafonas neapšviestas, taksi laisvas – ženklas-plafonas apšviestas. Jei taksometras naudojamas su spausdintuvu, jis turi būti prijungtas taip, kad jo nesant arba jam veikiant netinkamai taksometras turi neveikti;

9.3. turėti pramoniniu būdu pagamintą ženklą-plafoną su užrašu TAKSI, kuris turi būti nuimtas eksploatuojant automobilį, kai juo neteikiamos taksi paslaugos;

9.4. būti apipavidalintas pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2003, Nr. 30-1266), reikalavimus.

10. Taksometras gali būti naudojamas, techniškai prižiūrimas, parduodamas, įrengiamas, įregistruojamas ir (ar) išregistruojamas TVMI, tik turint tinkamai užpildytą taksometro registracijos liudijimą.

11. Vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nuostatomis, turi būti pildomas kiekvieno taksometro kasos operacijų žurnalas, kurio registravimo ir pildymo tvarką nustato VMI.

12. Savivaldybių institucijos gali priimti vežėjams privalomus sprendimus, kuriais būtų siekiama didinti eismo ir vairuotojų saugumą, gerinti aplinkos apsaugą ar keleivių aptarnavimo kokybę. Šie sprendimai neturi sudaryti kliūčių keleivių vežimo taksi verslui plėtoti ir nevienodų konkurencijos sąlygų.

 

III. TAKSI STOTELĖS

 

13. Taksi stotelėse turi būti įrengtas kelio ženklas „Taksi stotelė“ su stotelės pavadinimu. Po ženklu gali būti tvirtinama lentelė su papildoma informacija keleiviams (pvz., išrašas iš šių taisyklių, informacija apie taksi užsakymą, leidžiamų stovėti taksi skaičius ir pan.).

14. Savivaldybės teritorijoje visi taksi vežėjai turi teisę naudotis visomis taksi stotelėmis pagal savivaldybių nustatytą tvarką.

15. Taksi gali stovėti ir bet kurioje miesto vietoje, jeigu to nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

 

IV. TAKSI DARBO SĄLYGOS

 

16. Savivaldybių institucijos savo savivaldybės teritorijoje gali nustatyti maksimalų taksi skaičių (kvotą).

17. Teikti taksi paslaugas galima tik leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavusios savivaldybės teritorijoje. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietą, tačiau draudžiama teikti taksi paslaugas (išskyrus keleivio laukimą su įjungtu taksometru) kitos savivaldybės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai miesto ir šio miesto rajono savivaldybių institucijos dėl to susitaria.

18. Taksi vežamų keleivių skaičius negali būti didesnis kaip automobilio gamintojo nustatytas sėdimų vietų keleiviams skaičius.

19. Keleiviai į taksi priimami taksi stotelėse arba ten, kur sustoti nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

20. Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami prie taksi vairo. Pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams draudžiama.

21. Naudotis taksi be eilės turi teisę asmenys, nukentėję nelaimingų atsitikimų metu, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, neįgalieji, turintys akivaizdžių sveikatos sutrikimo požymių, asmenys su mažamečiais vaikais ir nėščios moterys.

22. Vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius į užimtą taksi vairuotojui draudžiama. Bendrakeleiviai į užimtą taksi gali būti paimti tik pirmajam keleiviui paprašius.

23. Taksi salone leidžiama vežtis lagaminus, ryšulius, paketus, televizorius, radijo imtuvus, skalbimo mašinas, kitą buitinę techniką minkštoje pakuotėje, taip pat šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus ir paukščius atitinkamoje taroje. Gyvūnų savininkai privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos.

24. Taksi bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą, neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinę. Vežėjai, įsirengę dviračių laikiklius, gali vežti dviračius, tačiau jie neturi užstoti taksi atpažinimo ženklo-plafono.

25. Taksi draudžiama:

25.1. rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, garsiai klausyti radijo imtuvo arba magnetofono ar kitaip trikdyti rimtį, gadinti taksi įrenginius;

25.2. vežti keleivius nešvariais drabužiais, taip pat keleivius, vežančius griozdiškus daiktus, ribojančius matomumą vairuotojui, degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti taksi įrenginius, sėdynes ar apmušalus.

26. Vairuotojas darbo metu privalo turėti ir kontrolę vykdantiems pareigūnams reikalaujant pateikti:

26.1. vairuotojo pažymėjimą;

26.2. transporto priemonės (taksi) registracijos liudijimą;

26.3. techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

26.4. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

26.5. leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi;

26.6. taksometro patikros sertifikatą;

26.7. taksi vairuotojo atestavimo liudijimą (jei savivaldybių institucijų nustatyta tvarka jis yra būtinas);

26.8. leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus), išduoto vežėjui, kopiją, jei taksi įrengta radijo stotis;

26.9. šių taisyklių 1 priede nustatytos formos taksi vairuotojo kortelę, pritvirtintą taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje, kurioje nurodyti vežėjo nustatyti taksi tarifai, vežėjo ir vairuotojo rekvizitai, priklijuota vairuotojo nuotrauka;

26.10. šių taisyklių 2 priede nustatytos pavyzdinės formos taksometro registracijos liudijimą;

26.11. šių taisyklių 3 priede nustatytos pavyzdinės formos pinigų priėmimo kvitus, jei taksometras naudojamas be spausdintuvo;

26.12. vežėjo pasirinktos formos užpildytą kelionės lapą;

26.13. taksometro kasos operacijų žurnalą;

26.14. šias taisykles;

26.15. kitus teisės aktais numatytus dokumentus.

 

V. TAKSI PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

 

27. Keleivių vežimo taksi tarifus, kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje, nustato vežėjas ir apie juos informuoja savivaldybės instituciją arba jos įgaliotą įstaigą. Nustatyti tarifai pradedami taikyti po 5 darbo dienų, kai savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga yra apie juos informuojama.

28. Vežėjai nustato šiuos vežimo taksi tarifus:

28.1. vienkartinį mokestį už įsėdimą;

28.2. už nuvažiuoto kelio 1 km;

28.3. už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant;

28.4. už taksi iškvietimą.

29. Vežėjams nustatyti tarifus tam tikram maršrutui draudžiama.

30. Tarifai gali būti diferencijuojami nakties valandoms, poilsio ir švenčių dienoms (nurodant taksi vairuotojo kortelėje, nuo kurios iki kurios valandos) ir užmiesčio kelionėms.

31. Už savivaldybės nustatytą apmokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis.

32. Vairuotojai privalo laikytis vežėjo nustatytų tarifų, o užmokestį iš keleivių už vežimą taksi turi imti tik pagal taksometro parodymus.

33. Keleiviui įlipus į taksi, prieš pradedant važiuoti įjungiamas taksometras, kuris turi rodyti vienkartinį užmokestį už įsėdimą. Iškviesto taksi taksometras turi rodyti užmokestį už taksi iškvietimą.

34. Jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, užmokestis tarp jų dalijamas proporcingai nuvažiuotam keliui. Vairuotojui apmokama taksometro rodoma suma nepriklausomai nuo tuo metu važiavusių keleivių skaičiaus.

35. Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą, vairuotojas privalo laukti keleivio 15 min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo vairuotojui sumokėti už taksi iškvietimą.

36. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi sumokėti iš anksto, o visiškai atsiskaito nuvežus į vietą. Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą, o išjungiamas – keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą.

37. Jei dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą, keleivis sumoka vairuotojui pagal taksometrą tik už faktišką ridą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka.

38. Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą ir pageidaujant, vairuotojas privalo jam išduoti šių taisyklių 3 priede nustatytos pavyzdinės formos pinigų priėmimo kvitą. Pinigų priėmimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus reglamentuoja Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2005, Nr. 101-3771). Kai taksometras naudojamas su spausdintuvu, išduodamas kvitas, kuriame turi būti išspausdinti šie duomenys: vežėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, kvito numeris, data ir laikas, taksi valstybinis numeris, taksometro numeris, taikyti tarifai – vienkartinis mokestis už įsėdimą, už nuvažiuoto kelio 1 km, už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant, už taksi iškvietimą, nuvažiuotas atstumas kilometrais (nurodomas ir vienas skaičius, einantis po kablelio), taksi paslaugos teikimo laikas (nurodomas valandų ir minučių tikslumu), mokėtina pinigų suma už nuvažiuotą atstumą, mokėtina pinigų suma už įsėdimą, prastovą laukiant keleivio ar jį aptarnaujant ir už taksi iškvietimą, visa mokėtina pinigų suma. Kvite gali būti išspausdinta ir kita informacija.

39. Vairuotojui draudžiama vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ar reikalauti didesnio užmokesčio, nei rodo taksometras.

VI. RASTI DAIKTAI

 

40. Vairuotojas, radęs taksi paliktus daiktus, surašo laisvos formos aktą smulkiai juos aprašydamas, nurodo radimo aplinkybes. Daiktus su aktu atiduoda vežėjui arba jo atsakingam asmeniui, o rastus dokumentus, ginklus, šaudmenis tuoj pat perduoda policijai.

41. Taksi rasti daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Keleivis pastebėjęs, kad pamiršo taksi daiktus, turi kreiptis į vežėją. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

 

VII. TAKSI DARBO KONTROLĖ

 

43. Keleivių vežimą taksi kontroliuoja savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybų pareigūnai, policijos ir kiti kontrolę vykdantys pareigūnai, turintys specialius pažymėjimus, taip pat vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų transporto kontrolę vykdantys darbuotojai.

44. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:

44.1. kaip vežėjai, vairuotojai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;

44.2. ar vairuotojai dirba turėdami leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, ar turi kitus būtinus dokumentus;

44.3. ar taksi atitinka šių taisyklių II skyriuje nustatytus reikalavimus;

44.4. ar vairuotojai laikosi vežėjo patvirtintų tarifų ir neima iš keleivių didesnio, negu nustatyta, ir neatitinkančio taksometro parodymų užmokesčio;

44.5. ar vežėjai ir vairuotojai laikosi darbo ir poilsio režimo normų.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

45. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, vairuotojai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos sumokėti už suteiktą taksi paslaugą.

47. Vežėjai privalo nustatyti vairuotojų nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais taisykles. Gavę informaciją apie šių taisyklių pažeidimus, vežėjai privalo nedelsdami ištirti vairuotojų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis įstatymų numatytų poveikio priemonių.

 

_________________


Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

1 priedas

 

(Taksi vairuotojo kortelės pavyzdys)

 

 

 

 

 

____________________

____________________

(vežėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris)

 

 

LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI Nr. ______

 

PASLAUGŲ TARIFAI:

 

 

 

VIENKARTINIS MOKESTIS UŽ ĮSĖDIMĄ

__ Lt

UŽ NUVAŽIUOTO KELIO 1 KM DIENĄ *

__ Lt

UŽ NUVAŽIUOTO KELIO 1 KM NAKTĮ **

__ Lt

UŽ NUVAŽIUOTO KELIO 1 KM UŽMIESTYJE

__ Lt

UŽ ____ MIN. PRASTOVĄ

__ Lt

UŽ TAKSI IŠKVIETIMĄ (IR KT.)

* nuo ____ iki ____ val.

** nuo ____ iki ____ val. bei poilsio ir švenčių dienomis

__ Lt

 

 

vairuotojo nuotrauka 30´40 mm

 

JUS APTARNAUJA

VAIRUOTOJAS:

 

__________

(vardas, pavardė)

 

 

ATSAKINGAS ASMUO:

 

_________________

(parašas, pareigos, vardas, pavardė)

A.V.

Užpildymo data _________

 

 

 

Pastabos:

1. Kortelės matmenys – 100 ´ 200 mm.

2. Rekomenduojama korteles gaminti iš standaus popieriaus ir laminuoti užpildžius bei priklijavus nuotrauką.

 

_________________

 

 


Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

2 priedas

 

(Taksometro registracijos liudijimo formos pavyzdys)

 

TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

 

_____________________________________________

(modelis, gamintojas)

 

_____________________________________________

(korpuso Nr.)

 

Serija ___ Nr. ________

 

______________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

I. DUOMENYS APIE TAKSOMETRO NAUDOTOJĄ, ĮRENGIMO VIETĄ, ĮREGISTRAVIMĄ IR IŠREGISTRAVIMĄ TERITORINĖJE VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE

 

Vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jei vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris

Taksi markė ir valst. Nr.

Bendras kilometrų skaičius,

bendra pinigų suma

Vežėjo parašas, data

Taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taksometro konstanta, specialisto vardas, pavardė, parašas, data

Taksometras įregistruotas

Taksometras išregistruotas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TAKSOMETRO PATIKROS DUOMENYS

 

 

Data

Taksometro konstanta

Atžyma apie plombavimą

(atžymos apie plombos pažeidimą, jei jis yra, plombavimo data ir tikrintojo žyma)

Patikros žymens ir / arba patikros sertifikato numeris ir data

Patikros galiojimo data*

Paskirtosios įstaigos pavadinimas, įgalioto atstovo pareigos, vardas ir pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Periodinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytu periodiškumu.

 

III.  ĮRAŠAI APIE TAKSOMETRO REMONTĄ IR PASTABOS

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

20___ m. _____________   _____ d.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

20___ m. _____________   _____ d.

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

20___ m. _____________   _____ d.

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

20___ m. _____________   _____ d.

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

20___ m. _____________   _____ d.

 

TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMO PILDYMO REIKALAVIMAI

 

1. Taksometro registracijos liudijimo titulinį lapą pirmos taksometro registracijos metu užpildo teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – TVMI) darbuotojas.

2. Taksometro registracijos liudijimo I skyriaus „Duomenys apie taksometro naudotoją, įrengimo vietą, įregistravimą ir išregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ 1–4 skiltis pildo vežėjas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai (toliau – vežėjas). Jose nurodomas vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jei vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris, taksi, kuriame taksometras bus naudojamas, markė ir valstybinis numeris, bendras kilometrų skaičius ir bendra pinigų suma, užregistruota taksometru jo registravimo TVMI momentu, pasirašoma. Vežėjas parašu patvirtina, kad nurodyti duomenys yra teisingi. 5 skiltį pildo taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės specialistas, kurioje nurodo įmonės pavadinimą, įmonės kodą, taksometro konstantą, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės specialistas parašu patvirtina, kad taksometras yra techniškai tvarkingas, jo parametrai atitinka nustatytus reikalavimus, įrengimo vieta ir eksploatavimo sąlygos atitinka gamintojo reikalavimus ir naudotojo poreikius, užplombuotas pagal plombavimo planą. 6 ir 7 skiltis pildo TVMI darbuotojas, kuriose nurodo taksometro įregistravimo ar išregistravimo TVMI registracijos numerį, TVMI pavadinimą, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

3. Taksometro registracijos liudijimo II skyrių „Taksometro patikros duomenys“ pildo Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtosios įstaigos, atlikusios taksometro metrologinę patikrą, įgaliotas atstovas.

4. Taksometro registracijos liudijimo III skyrių „Įrašai apie taksometro remontą ir pastabos“ pildo taksometro remontą atlikęs asmuo, kuriame įrašo informaciją apie kiekvieną taksometro remontą, kurio metu buvo nuimtos apsauginės plombos, datą, savo vardą, pavardę ir pasirašo.

5. Taksometro registracijos liudijimo puslapiai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape nurodant lapų skaičių. Taksometro registracijos liudijimas gali būti papildomas atitinkamo skyriaus trūkstamais lapais. Visi įrašai turi būti rašomi juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ir patvirtinami parašais. Taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.

_________________


Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

3 priedas

 

(Pinigų priėmimo kvito pavyzdys)

 

PIRMOJI KVITO PUSĖ

 

 

 

 

 

PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS Nr.

 

 

Vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jei vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris

 

 

 

Keleivio vardas, pavardė

 

 

 

Kelionės maršrutas

(pradžia – pabaiga)

 

 

 

Data

 

 

 

Laikas (atsiskaitant)

 

 

 

Taksi valstybinis Nr.

 

 

Sumokėta už taksi

paslaugas (Lt)

 

 

 

Vairuotojo vardas,

pavardė ir parašas

 

 

 

 

 

 


 

ANTROJI KVITO PUSĖ

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

 

 

 

 

 

1. Ši kvito forma yra nustatyta Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80.

2. Šį kvitą taksi vairuotojas privalo užpildyti ir išduoti visiems taksi paslaugomis pasinaudojusiems keleiviams paprašius.

3. Kvitas negalioja, jei jis neryškus arba kvitas nevisiškai užpildytas.

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Kvito matmenys – 105 ´ 75 mm.

2. Kvitas turi būti šviesaus spalvinio fono.

 

_________________