LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 19, 25, 27, 28, 29 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gegužės 25 d. Nr. XI-844

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 71-2557; 2007, Nr. 138-5651; 2008, Nr. 149-6019)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pavadinimo ir 2, 3, 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. Fondo finansai ir į Fondo apskaitą įtrauktas turtas“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Į Fondo apskaitą yra įtraukiamas trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, įgytas Fondo lėšomis ar gautas iš kitų subjektų neatlygintinai. Šis turtas yra valstybės nuosavybė ir gali būti naudojamas tik socialinio draudimo reikmėms bei papildomoms Fondo biudžeto pajamoms gauti. Perduodant šį turtą kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, Fondui turi būti kompensuojama jo vertė.“

3. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Fondo ir Fondo administravimo įstaigų finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį, jo sudarymo reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Fondo biudžeto sudarymą, vykdymą, Fondo ir Fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį ir jo sudarymo tvarką reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.“

4. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Fondo valdyba Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja į Fondo apskaitą įtrauktą turtą ir juo disponuoja.“

 

2 straipsnis. 25 straipsnio 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) teikia Vyriausybei Fondo biudžeto projektą ir Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.“

 

3 straipsnis. 27 straipsnio 5 ir 6 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 27 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo biudžeto projekto, Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;“.

2. Pakeisti 27 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) teikia išvadą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito ir Fondo valdybos veiklos audito rezultatų;“.

 

4 straipsnis. 28 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Fondo valdyba yra viešojo administravimo įstaiga, organizuojanti socialinį draudimą ir vykdanti operatyvų Fondo lėšų tvarkymą ir apskaitą, užtikrindama priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą į Fondą ir išieškojimą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams. Fondo valdyba yra biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, spaudą su savo pavadinimu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika, atsiskaitomąsias ir specialiųjų lėšų sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose ir sudaranti Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.“

 

5 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies 1, 11 ir 12 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) rengia ir suderinusi su atitinkamomis valstybės institucijomis teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Fondo biudžeto projektą ir Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Fondo tarybos išvada;“.

2. Pakeisti 29 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) tvirtina Fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašą;“.

3. Pakeisti 29 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) organizuoja Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą;“.

 

6 straipsnis. 30 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Fondo valdybos teritoriniai skyriai yra biudžetinės įstaigos, turinčios antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, spaudą su savo pavadinimu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika, atsiskaitomąsias ir specialiųjų lėšų sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose ir sudarančios Fondo valdybos atitinkamo teritorinio skyriaus finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________