LIETUVOS RESPUBLIKOS

OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO
17 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. balandžio 28 d. Nr. XI-1368

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 65-2633; 2003, Nr. 47-2063; 2010, Nr. 86-4521)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 17 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Jeigu įslaptinta operatyvinė informacija apie asmens padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką nebuvo panaudota šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, operatyvinės veiklos subjekto pagrindinės institucijos vadovo sprendimu ji gali būti išslaptinama ir panaudojama drausminio ir (ar) tarnybinio nusižengimo tyrime.“

2. Buvusias 17 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 4, 5, 6 ir 7 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ