Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 22 D. NUTARIMO NR. 309 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 21 d. Nr. 1504

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1448; 2005, Nr. 51-1706, Nr. 101-3744; 2006, Nr. 100-3871; 2008, Nr. 38-1385; 2009, Nr. 158-7165):

1. Išdėstyti 11 punktą taip:

„11. Asmenims, dirbantiems pagal nuotolinio darbo sutartį, draudiminiais įvykiais pripažįstami tik tie nelaimingi atsitikimai ir ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad dirbant darbdavio naudai juos lėmė ar sukėlė darbdavio pateiktos medžiagos ar darbo priemonės, taip pat pats gamybos procesas.“

2. Išdėstyti 32 punktą taip:

„32. Jeigu nelaimingas atsitikimas darbe ar nustatyta profesinė liga draudiminiu įvykiu nepripažįstami, šio sprendimo nuorašas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčiamas apdraustajam, kuriam įvyko nelaimingas atsitikimas darbe ar nustatyta profesinė liga, o jo mirties atveju – asmenims, pateikusiems prašymus draudimo išmokai skirti, arba, jeigu nėra prašymų išmokai skirti, – darbdaviui. Sprendime turi būti nurodyta jo apskundimo tvarka ir terminai.“

3. Išdėstyti 47 punktą taip:

„47. Pašalpos gavėjo mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpoms skaičiuoti negali viršyti laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžių sumos.“

4. Išdėstyti 48 punktą taip:

„48. Maksimalus dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį, 3,2 dydžių sumą dalijant iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus, kuris tvirtinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.“

5. Išdėstyti 76.1 punktą taip:

„76.1. Mirusiojo vaikams – iki jiems sukaks 18 metų, o jeigu jie mokosi arba po apdraustojo mirties pradeda mokytis nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoti pagal nuolatinių ar dieninių studijų programą, – iki švietimo įstaigų baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai;“.

6. Išdėstyti 81 punktą taip:

„81. Vaikams nuo 18 iki 24 metų (šių Nuostatų 76.1 punktas) periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama jų mokymosi nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas ar studijų pagal dieninių ar nuolatinių studijų programas laikotarpiu;“.

7. Išdėstyti 82 punktą taip:

„82. Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus gavėjai, vyresni kaip 18 metų, kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja pagal dieninių ar nuolatinių studijų programas, privalo per 30 kalendorinių dienų nuo mokslo metų atitinkamoje švietimo įstaigoje pradžios pateikti nurodytą išmoką mokančiam Fondo valdybos teritoriniam skyriui švietimo įstaigos, kurioje jie mokosi, išduotą pažymą apie periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus gavėjo mokymąsi, išskyrus atvejus, kai duomenys apie mokymąsi gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį. Jeigu tokios pažymos jie nepateikia ir duomenys apie mokymąsi nėra gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį, laikoma, kad šie gavėjai neatitinka periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimo sąlygos, nurodytos šių Nuostatų 76.1 punkte, ir išmokos mokėjimas jiems stabdomas šių Nuostatų 83 punkte nustatyta tvarka.“

8. Išdėstyti 84 punktą taip:

„84. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus skiriama vaikui, vyresniam kaip 18 metų, kuris apdraustojo mirties dieną mokosi nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja pagal dieninių ar nuolatinių studijų programas, jeigu jis pateikia švietimo įstaigos, kurioje mokosi, išduotą pažymą, patvirtinančią mokymąsi, išskyrus atvejus, kai duomenys apie mokymąsi gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus išmokama nuo teisės į šią išmoką atsiradimo dienos ir toliau mokama bendra tvarka.

Už laikotarpį nuo mokslo metų atitinkamoje švietimo įstaigoje pabaigos iki mokslo metų pradžios toje švietimo įstaigoje periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus mokama jo vaikams, vyresniems kaip 18 metų, jeigu jie tęsia mokslą tais pačiais kalendoriniais metais ir per 30 kalendorinių dienų nuo mokslo metų pradžios toje švietimo įstaigoje pristato pažymą, patvirtinančią asmens mokymąsi švietimo įstaigoje, išskyrus atvejus, kai duomenys apie mokymąsi gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį.

Mirusiojo vaikui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais kalendoriniais metais pradėjusiam mokytis nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti pagal dieninių ar nuolatinių studijų programas, periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus už vasaros atostogų laiką išmokama, jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo mokslo metų toje švietimo įstaigoje pradžios jis pateikia pažymą, patvirtinančią mokymąsi švietimo įstaigoje, išskyrus atvejus, kai duomenys apie mokymąsi gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį. Nutraukus mokslą, periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus baigiama mokėti šių Nuostatų 83 punkte nustatyta tvarka.“

9. Išdėstyti 86 punktą taip:

„86. Mirusiojo šeimos nariais laikomi jo sutuoktinis, vaikai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie mokosi nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja pagal dieninių ar nuolatinių studijų programas, – iki švietimo įstaigos baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikai, vyresni kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti neįgaliais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 metų, mirusiojo vaikai, gimę praėjus ne daugiau kaip 300 dienų po jo mirties, motina (įmotė) ir tėvas (įtėvis).“

10. Išdėstyti 93.2 punktą taip:

„93.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma arba duomenys apie darbingumo netekimą gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį;“.

11. Išdėstyti 94.5 punktą taip:

„94.5. švietimo įstaigų pažymos, jeigu mirusiojo vaikai, vyresni kaip 18 metų, mokosi arba duomenys apie mokymąsi gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį;“.

12. Išdėstyti 94.8 punktą taip:

„94.8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) išduotas pažymėjimas, jeigu teisė gauti išmoką priklauso nuo asmens nedarbingumo ar dalinio darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) arba šie duomenys gaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį;“.

13. Išdėstyti 97 punktą taip:

„97. Išmokos skiriamos pagal šiuose Nuostatuose kiekvienai išmokai nurodytų dokumentų originalus arba notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens patvirtintas jų kopijas (išskyrus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę patvirtinančius dokumentus, kurie sutikrinami priimant prašymą skirti išmoką). Šių Nuostatų 94.2–94.4 ir 94.7 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Jeigu Fondo valdybos teritorinis skyrius pagal duomenų teikimo sutartis iš atitinkamų institucijų ar įstaigų gauna šių Nuostatų 93.2, 94.5 ir 94.8 punktuose nurodytus dokumentus ar duomenis, asmeniui, kuris kreipiasi, apie tai pranešama ir šių dokumentų papildomai pateikti nereikia.“

Paskyrus išmoką, pateiktų dokumentų originalai (išskyrus draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus) išmokos gavėjo prašymu jam grąžinami.“

14. Išdėstyti 104 punktą taip:

„104. Darbingumo netekimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

Darbingumo netekimo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos nustatymo diena laikoma diena, nuo kurios galioja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) nustatytas darbingumo netekimo procentas. Nustatytas darbingumo netekimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos galioja iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) nustatyto termino pabaigos.“

15. Išdėstyti 120 punktą taip:

„120. Asmuo, nesutinkantis su Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) sprendimu, turi teisę apskųsti jį Fondo valdybai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.“

16. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. gruodžio 30 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS