LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. liepos 1 d. Nr. 3D-283

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2004, Nr. 178-6604; 2005, Nr. 3-58):

1.1. Išdėstau 1.1 punktą taip:

„1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos skerdyklos, kuriose per savaitę vidutiniškai paskerdžiama ne mažiau kaip 50 galvijų arba 100 kiaulių (įskaičiuojant ir grąžintiniais pagrindais paskerstus gyvulius), privalo vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.2.1 punktą.

1.3. Išdėstau 1.7.12 punktą taip:

„1.71.2 skerdyklos lėšų, jei už nupirktus gyvulius buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį ir už grąžintiniais pagrindais paskerstų gyvulių skerdenų klasifikavimą bei taikant 1.5 punktą“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. spalio 1 d.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖS PAREIGAS                  KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ