LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

Dėl notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžių dalinio pakeitimo

 

1997 m. liepos 17 d. Nr. 60

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsniu (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1995, Nr. 53-1304), Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1991, Nr. 13-328; 1997, Nr. 20-445) bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir vidaus reikalų ministro 1997 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 36 (Žin., 1997, Nr. 42-1038), iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075) patvirtintus Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius taip:

1. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

2. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Už nuomos sutarčių patvirtinimą:

9.1. Už motorinių transporto priemonių nuomos sutarčių patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams

10 Lt

- broliams, seserims                                                         15 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   25 Lt

9.2. Už kito turto nuomos sutarčių patvirtinimą:          

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams,             20 Lt

- broliams, seserims                                                        30 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                    0,3 procento nuo sutartyje

nurodytos nuomos mokesčio sumos

(skaičiuojant už visą nuomos terminą,

bet ne didesnį kaip 25

metai), bet ne

mažiau kaip 50 Lt“

3. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Už panaudos sutarčių patvirtinimą:

10.1. Už motorinių transporto priemonių panaudos sutarčių patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams              10 Lt

- broliams, seserims                                                        15 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   25 Lt

10.2. Už kito turto panaudos sutarčių patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams. vaikaičiams              20 Lt

- broliams, seserims                                                        30 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   100 Lt“

4. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Už pavedimo sutarčių patvirtinimą:

11.1. Už pavedimo sutarčių įregistruoti, išregistruoti, parduoti motorinę

transporto priemonę ar atlikti kitą su tuo susijusį konkretų

pavedimą patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams              10 Lt

- broliams, seserims                                                        15 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   25 Lt

11.2. Už kitų pavedimo sutarčių patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams              20 Lt

- broliams, seserims                                                        30 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   50 Lt“

5. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Už įgaliojimų įregistruoti, išregistruoti, parduoti motorinę transporto

priemonę ar atlikti kitą su tuo susijusį konkretų pavedimą patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams              10 Lt

- broliams, seserims                                                        15 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   25 Lt“

6. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Už įgaliojimų, išskyrus 23 punkte nurodytus įgaliojimus, patvirtinimą:

24.1. Už įgaliojimų visą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams              15 Lt

- broliams, seserims                                                        20 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   40 Lt

24.2. Už įgaliojimų konkretų turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti patvirtinimą:

- sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams              10 Lt

- broliams, seserims                                                        15 Lt

- kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                   25 Lt

24.3. Už kitų įgaliojimų patvirtinimą                             10 Lt“

7. Papildyti šiuo 42 punktu:

42. Už dokumentų spausdinimą (vieną puslapį)          2-3 Lt“

8. Papildyti pastabų 2 punktą šia antrąja pastraipa:

„ Atlyginimas mažinamas 50 procentų už sutarčių, nurodytų 9.1, 10.1, 11.1 punktuose, ir įgaliojimų, nurodytų 23 punkte, patvirtinimą, kai motorinės transporto priemonės savininkas yra pirmos ar antros grupės invalidas.

9. Pakeisti pastabų 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„ 6. Į notaro imamą atlyginimą už sandorio patvirtinimą įeina atlyginimas už teisinę konsultaciją, sandorio projekto parengimą ir kitas susijusias su sandorio patvirtinimu paslaugas (išskyrus dokumento spausdinimą).“

10. Papildyti pastabas šiuo 16 punktu:

16. Notaro atlyginimas už žemės ūkio bendrovių pajaus perleidimo sutarčių patvirtinimą imamas 0,5 procento perleidžiamo pajaus vertės pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalį.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

A. Šemeta

1997 m. liepos 14 d.