LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ POREIKIO SAVIVALDYBĖSE IR APSKRITYSE TYRIMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 19 d. Nr. ISAK-2243

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214) 32 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“ (Žin., 2007, Nr. 109-4459) 2 punktu:

1. Tvirtinu Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio savivaldybėse ir apskrityse tyrimo kriterijų aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. ISAK-2243

 

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ POREIKIO SAVIVALDYBĖSE IR APSKRITYSE TYRIMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio savivaldybėse ir apskrityse tyrimo kriterijų apraše pateikti kriterijai vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikiui savivaldybėse ištirti ir vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikiui apskrityse ištirti ir informacijos šaltiniai.

2. Vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikio savivaldybėse tyrimo kriterijais vadovaujasi savivaldybių institucijos, tirdamos vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikį savivaldybėse įgyvendindamos Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą (Žin., 2007, Nr. 80-3214).

3. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio apskrityse tyrimo kriterijais vadovaujasi apskričių viršininkai, tirdami vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį apskrityse įgyvendindami Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą.

 

II. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ POREIKIO SAVIVALDYBĖSE TYRIMO KRITERIJAI

 

4. Vaikų, kurie padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau jiems nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) numatytas amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus, skaičius.

Informacijos šaltinis – teritorinės policijos įstaigos (nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai).

5. Vaikų, kurie nuolat daro administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, tačiau jiems nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė, skaičius.

Informacijos šaltinis – teritorinės policijos įstaigos (nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai).

6. Vaikų, kurie padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jiems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda, skaičius.

Informacijos šaltinis – teritorinės policijos įstaigos (nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai).

7. Vaikų, kurių elgesys daro žalą ir kelia pavojų aplinkiniams, o jo atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka pasiekti teigiamų elgesio pokyčių.

Informacijos šaltinis – savivaldybių administracijos, mokyklos, vaikų dienos centrai, psichikos sveikatos centrai, nevyriausybinės organizacijos, kiti asmenys bei įstaigos, įmonės, organizacijos, tiesiogiai dirbančios su vaikais.

8. Vaikų, kurie nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos), skaičius. Informacijos šaltinis – mokyklos, savivaldybių administracijos.

9. Savivaldybės teritorijoje esančių socialinių paslaugų įstaigų, pedagoginių psichologinių tarnybų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, jaunimo mokyklų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, skaičius ir jas lankančių vaikų skaičius.

Informacijos šaltinis – socialinių paslaugų įstaigos, pedagoginės psichologinės tarnybos, vaiko teisių apsaugos tarnybos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, jaunimo mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, kiti asmenys bei įstaigos, įmonės, organizacijos, tiesiogiai dirbančios su vaikais, Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS), Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (toliau – AIKOS), mokinių registras.

10. Mokyklose, vaikų dienos centruose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbančių socialinių pedagogų, psichologų ir kitų švietimo pagalbos specialistų skaičius.

Informacijos šaltinis – mokyklos, vaikų dienos centrai, pedagoginės psichologinės tarnybos, ŠVIS, AIKOS, pedagogų registras.

11. Vaikų, grįžusių iš vaikų socializacijos centrų, pataisos įstaigų, skaičius.

Informacijos šaltinis – vaikų socializacijos centrai, apskričių viršininkų administracijos, pataisos inspekcijos, pataisos įstaigos.

12. Mokinių, kurie nuolat pažeidžia mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, skaičius. Informacijos šaltinis – mokyklos.

13. Vaikų, linkusių piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais, narkotinėmis ir kitomis neigiamą poveikį turinčiomis medžiagomis, linkusių į priklausomybę nuo azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų ir kitų neigiamą poveikį vaiko vystymuisi turinčių priklausomybių, skaičius.

Informacijos šaltinis – savivaldybių administracijos, pedagoginės psichologinės tarnybos, psichikos sveikatos centrai, visuomenės sveikatos centrai, priklausomybės ligų centrai, mokyklos, teritorinės policijos įstaigos (nepilnamečių reikalų inspektoriai), seniūnijų socialiniai darbuotojai.

 

III. VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS POREIKIO APSKRITYSE TYRIMO KRITERIJAI

 

14. Vaikų, kurie padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau jiems nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytas baudžiamosios atsakomybės amžius, skaičius.

Informacijos šaltinis – teritorinės policijos įstaigos (nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai).

15. Vaikų, kurie nuolat daro administracinius teisės pažeidimus, tačiau jiems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda, skaičius.

Informacijos šaltinis – teritorinės policijos įstaigos (nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai).

16. Vaikų, kuriems pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamųjų elgesio pokyčių, skaičius. Informacijos šaltinis – savivaldybių administracijos, minimalios priežiūros priemones vykdantys asmenys.

17. Vaikų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, skaičius. Informacijos šaltinis – pataisos inspekcijos.

18. Vaikų, esančių vaikų socializacijos centruose, skaičius.

Informacijos šaltinis – vaikų socializacijos centrai, apskričių viršininkų administracijos.

19. Vaikų, esančių pataisos įstaigose, skaičius. Informacijos šaltinis – pataisos inspekcijos, pataisos įstaigos.

20. Vaikų, grįžusių iš vaikų socializacijos centrų, pataisos įstaigų, skaičius.

Informacijos šaltinis – vaikų socializacijos centrai, apskričių viršininkų administracijos, pataisos inspekcijos, pataisos įstaigos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Savivaldybių institucijos, ištyrusios vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikį savivaldybėse, ir apskričių viršininkai, ištyrę vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį apskrityse, imasi veiksmų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

______________