LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL ASMENŲ, REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS, TEISIŲ ATSTATYMO“ 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. liepos 4 d. Nr. I-1441

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 14-386; 1995, Nr. 85-1915)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio antrosios dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Trijų teisėjų kolegija, gavusi teikimą arba skundą, gali pavesti, o jeigu pareiškėjas reikalauja, paveda Generalinei prokuratūrai prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atlikti papildomą tyrimą, kuris turi būti pabaigtas per du mėnesius.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS