Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 24 d. Nr. 1350

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2006, Nr. 10-351; 2008, Nr. 13-433):

1.1. Išdėstyti 22.1 punktą taip:

22.1. ministerijos strateginių veiklos planų, įstaigų prie ministerijos strateginių ar metinių veiklos planų tvirtinimo, jeigu ministras tvirtinti įstaigos prie ministerijos metinių veiklos planų nepaveda įstaigos prie ministerijos vadovui;“.

1.2. Įrašyti 26 punkto trečiojoje pastraipoje po žodžio „pavesti“ žodžius „Ministrui Pirmininkui“.

1.3. Išdėstyti 1671 punktą taip:

1671. Ministrai iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia Vyriausybei ministerijų metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijų strateginiai veiklos planai ir įstaigų prie ministerijų strateginiai ar metiniai veiklos planai.“

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.2 punktą, įsigalioja 2009 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS