LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-228 „DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 22 d. Nr. 3-449

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 52-2024; 2005, Nr. 137-4950) – išbraukiu iš nurodytuoju įsakymu patvirtintos komisijos Virgilijų Bulovą ir Joną Leišį ir įrašau į komisiją Regimantą Čiupailą – vidaus reikalų viceministrą ir Sigitą Bublį – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdantįjį direktorių, einantį prezidento pareigas.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS