LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-514 „DĖL GYVŪNO VAKCINACIJOS NUO PASIUTLIGĖS PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. sausio 21 d. Nr. B1-20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15),

pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 120-4578 ) ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNO VAKCINACIJOS PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), įgyvendindamas Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 (Žin., 2006, Nr. 48-1760), ir Pasiutligės kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 (Žin., 2007, Nr. 55-2165):

1. Tvirtinu pridedamą Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo formą.

2. Nurodau gyvūnus vakcinuojantiems veterinarijos gydytojams, suvakcinavus gyvūną:

2.1. tuo atveju, jei vakcinuojamiems gyvūnams nėra išduotas Gyvūno augintinio pasas, kurio pavyzdys nurodytas Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-273 „Dėl Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1994; 2006, Nr. 62-2297), 1 priede, išduoti gyvūno laikytojui šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos Gyvūno vakcinacijos pažymėjimą;

2.2. padaryti žymą apie atliktą vakcinaciją Gyvūno augintinio pase arba Gyvūno vakcinacijos pažymėjime ir Profilaktinių epizootinių priemonių (darbų) registracijos žurnale, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-735 „Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-237).

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.“

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. B1-514

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-20 redakcija)

 

GYVŪNO VAKCINACIJOS PAŽYMĖJIMAS

 

 

Duomenys apie gyvūno

laikytoją ________________________________________________

(vardas, pavardė)

Adresas_________________________________________________

(gatvė, kaimas, seniūnija, miestas, rajonas)

________________________________________________________

 

Duomenys apie gyvūną_____________________________________

 

Rūšis____________________________________________________

 

Veislė___________________________________________________

 

Vardas, spalva____________________________________________

 

Amžius__________________________________________________

 

Identifikavimo Nr. ________________________________________

 

Pažymėjimą išdavusio (-ios) veterinarijos gydytojo / įmonės:

________________________________________________________

(veterinarijos gydytojo parašas, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kontaktiniai duomenys)

Žymos apie atliktą vakcinaciją

 

Eil. Nr.

Vakcinos pavadinimas

Vakcinacijos data

Vakcinacijos galiojimo data

Veterinarijos gydytojo parašas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________