LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 3, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 40, 41, 42, 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1964

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 105-2393; 2000, Nr. 75-2267)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. spalio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS