LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. BALANDŽIO 4 d. įsakymo Nr. 3d-127 „Dėl PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KVOTINĮ PIENĄ MOKĖJIMO 2006 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. 3D-482

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011-12-23 raštu Nr. S-(10-2232)-2413 pateiktą rekomendaciją dėl lėšų tvirtinimo ir užsakymo Europos Sąjungos ir nacionalinėms paramos priemonėms:

1. P a k e i č i u Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-127 „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1405):

1.1. Išdėstau 13.2 punktą taip:

13.2. gavusi iš Centro duomenis apie gamintojus bei apskaičiuotą išmokų sumą kiekvienam gamintojui, užsako paramos lėšas. Paskutinė paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš savaitę iki mokėjimo termino pabaigos.“

1.2. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 (Žin., 2006, Nr. 111-4234; 2008, Nr. 67-2549), nustatyta tvarka.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius